Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
x
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne (31 subjektov)
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Predkladateľ požiadal v súlade s bodom 5.8. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (schválená uznesením vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesenia vlády SR uznesenia vlády SR č. 513 zo 16. septembra 2015 a uznesenia vlády SR č. 76 z 24. februára 2016) o konzultáciu legislatívneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ku ktorému bola zverejnená predbežná informácia pod č. PI/2016/97, v rámci doby trvania konzultácie, ktorú sme navrhli do 29. júla 2016. Išlo o 36 subjektov. Žiadny z oslovených subjektov nenamietal navrhovanú lehotu. K predmetnej predbežnej informácii sa písomne vyjadrili nasledovné subjekty:
-Klub 500,
-Podnikateľská aliancia Slovenska,
-Slovenská banková asociácia,
-Republiková únia zamestnávateľov.
O osobnú konzultáciu prejavili záujem nasledovné z oslovených subjektov.
-Klub 500
Mimo oslovených subjektov prejavili záujem o osobnú konzultáciu:
-Národná banka Slovenska
-Slovenská asociácia poisťovní.
Uvedené konzultácie sa uskutočnili formou osobných rokovaní.
Slovenská asociácia poisťovní vyjadrila nesúhlas s navrhovanými zmenami, nakoľko ide o nepriame, skryté zdaňovanie vo forme takzvanej odvodovej povinnosti určenej ako časť
Príloha č. 3
2
prijatého poistného alebo výnosov bez zohľadnenia príslušných nákladov v súlade so zákonom o dani z príjmov.
Klub 500 nesúhlasí s navrhovaným rozšírením odvodovej povinnosti na všetky odvetvia neživotného poistenia, ani s rozšírení subjektov, ktorým je tento odvod určený z pohľadu negatívneho dopadu na podnikateľské prostredie.
Zároveň sa k predbežnej informácii k návrhu predmetného zákona vyjadrili Podnikateľská aliancia Slovenska a Slovenská banková asociácia. Všetky pripomienky subjektov sme vzali na vedomie a prijali sme rozhodnutie uplatniť pripomienky v ďalšom legislatívnom procese.
Republiková únia zamestnávateľov nesúhlasí s iniciatívou MF SR zaviesť nepriame, skryté zdaňovanie vo forme takzvanej odvodovej povinnosti.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
V súčasnosti je sadzba odvodu vo výške 8 % z prijatého poistného z poistenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Navrhovanou právnou úpravou sa rozširuje odvod 8 % z prijatého poistného aj na ostatné odvetvia neživotného poistenia uvedené v časti A prílohy č. 1 k zákonu, čo predstavuje sumu vo výške 55,6 mil. eur.
Sumou 55,6 mil. Eur/rok bude zaťažený poistný sektor. Potenciálne sekundárne vplyvy na podnikateľské prostredie sa nedajú kvantifikovať, nakoľko nevieme, či skutočne dôjde k navýšeniu cien poistného, z dôvodu veľkej konkurencie na slovenskom poistnom trhu, ktorá môže tlmiť prípadné snahy o zvyšovanie poistného, takže môže dôjsť k zvýšeniu poistného ale v podstatne nižšej miere.
Uvedená suma 55,6 mil. Eur predstavuje 8 % z celkového prijatého poistného v odvetviach neživotného poistenia, po odrátaní odvádzaných 8 % z prijatého poistného v odvetví povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nevyžaduje, nezvyšuje.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Zavádza sa štvrťročná frekvencia odvodu časti poistného. Tieto zmeny predstavujú zvýšenie administratívnych nákladov poistného sektora o 1 618 Eur. Ďalšie dodatočné náklady nie je možné vyčísliť na základe aktuálne dostupných údajov.
Príloha č. 3
3
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
Stanovuje sa podľa podielu na poistnom trhu
55,6 mil. Sk
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
52
1 618
Celkové náklady regulácie
podľa podielu na trhu neživotného poistenia plus52 Eur
55 601 618
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Príloha č. 3
4