Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
02.08.2016 – 04.08.2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
08.08.2016 – 26.08.2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
14.09.2016
2.Definovanie problému
Súčasná právna úprava v zákone č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 68 upravuje odvod časti poistného pre poisťovňu, poisťovňu z iného členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne vo výške 8 % z prijatého poistného z poistenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok na osobitný účet ministerstva vnútra.
Prostriedky z osobitného účtu rozdeľuje ministerstvo vnútra po prerokovaní s ministerstvom financií hasičským jednotkám na úhradu nákladov spojených s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a s prevádzkovaním a zložkám ministerstva vnútra na úhradu nákladov spojených s obstaraním technických prostriedkov potrebných na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, objasňovanie príčin nehôd v cestnej doprave, s výstavbou a vybavením koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a operačných stredísk tiesňového volania a s výstavbou a obstaraním technického vybavenia operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.
Nakoľko v súčasnosti podlieha odvodu len odvetvie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, v záujme dosiahnutia cieľov právnej úpravy je potrebné rozšíriť odvod aj na ostatné odvetvia neživotného poistenia.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom navrhovaného zákona je
-vykonať úpravy v národnej úprave za účelom zjednotenia odvodovej povinnosti 8 % z prijatého poistného pre poisťovne, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky v odvetviach neživotného poistenia,
-časovo efektívnejšie prerozdeľovanie finančných prostriedkov so štvrťročnou frekvenciou.
4.Dotknuté subjekty
Poisťovne, poisťovne z iných členských štátov, pobočky zahraničných poisťovní
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli zvažované
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Nie
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
K predbežnej informácií k predmetnému návrhu zákona bolo vznesených šesť vyjadrení. Vyjadrenia Národnej banky Slovenska, Slovenskej asociácie poisťovní, Podnikateľskej aliancie Slovenska, Slovenskej bankovej asociácie, Klubu 500 a Republiková únia zamestnávateľov boli predkladateľom nezohľadnené, nakoľko by nebolo možné dosiahnuť cieľ sledovaný navrhovanou právnou úpravou.
Predkladateľ nepredkladá analýzu sociálnych vplyvov, nakoľko sa nedá predpovedať konanie príslušných subjektov (poisťovní, poisťovní z iného členského štátu a pobočiek zahraničných poisťovní) po zavedení navrhovaných zmien. Nie je možné prejudikovať, či poisťovne v rámci konkurenčného prostredia skutočné prenesú navrhovaný odvod na klientov, prípadne v akom rozsahu. Predkladateľ nepredkladá analýzu vplyvov na životné prostredie, nakoľko rozhodovanie o jednotlivých nástrojoch na realizáciu protipovodňových opatrení je v kompetencii príslušného ministerstva a predkladateľ momentálne nevie aké nástroje sa použijú.
Potrebné vyčíslenie vplyvov na rozpočet verejnej správy je obsiahnuté v Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu.
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Dušan Katonák,
dusan.katonak@mfsr.sk
12.Zdroje
V spolupráci s Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stavisko s odporúčaním na dopracovanie podľa pripomienok v bode II.