1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
____________________________________________________________________
252
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68a
Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia
(1) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne povinné odviesť 8 % z prijatého poistného z poistenia uvedeného v prílohe č. 1 časti A bodoch 1 9 a 10 písm. b) 18 z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky za prvý kalendárny štvrťrok do konca apríla príslušného roka, za druhý kalendárny štvrťrok do konca júla príslušného roka, za tretí kalendárny štvrťrok do konca októbra príslušného roka a za štvrtý kalendárny štvrťrok do konca januára nasledujúceho roka na osobitný príjmový účet Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty.
(2) Výnos z odvodu podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.
(3) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne povinné odvedenie časti poistného podľa odseku 1, písomne oznámiť Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty, najneskôr do troch pracovných dní od jeho vykonania. Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne v rovnakej lehote povinné písomne predložiť Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty údaje preukazujúce položky vstupujúce do výpočtu základu pre odvod poistného.
(4) Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva správu odvodu časti poistného, pričom primerane postupuje podľa ustanovení osobitného predpisu.35)“.
2
Čl. II
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1e) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na odvod časti poistného.1f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1e a 1f znejú:
1e) § 68a ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ..../2016 Z. z.
1f) § 68a zákona č. 39/2015 Z. z. v znení zákona č. ..../2016 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.