Príloha č. 7
1
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
V rámci právnej úpravy zákona č. zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa v predkladanom vládnom návrhu novely v ustanovení § 31 vymedzuje v rámci sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, ktorá v rámci § 31 ods. 2 zahŕňa aj podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života.
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
Ustanovenie § 32b upravuje v rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovanie tejto služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v čase, keď rodič alebo fyzická osoba, ktorá toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo zárobkovú činnosť a z tohto dôvodu nemôže poskytovať osobnú starostlivosť dieťaťu. V rámci komplexu sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi ide v rámci predkladaného vládneho návrhu o nový právny prostriedok na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života pri príprave na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole alebo pri výkone zárobkovej činnosti, a to terénnou formou sociálnej služby, ambulantnou sociálnou službou (na inom mieste ako rodinnom prostredí dieťaťa napr. v rodinnom prostredí opatrovateľa detí, v účelovo vyčlenených priestoroch zamestnávateľa) - § 32a ods. 1 písm. b) alebo ambulantnou sociálnou službou v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - § 32b. Navrhovanou právnou úpravou, sa bude táto starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, novo regulovať v systéme sociálnych služieb so súvisiacim ustanovením právnych podmienok jej poskytovania (zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku, priestorové podmienky a hygienické podmienky, kvalifikačné predpoklady, personálne štandardy, vecný rozsah poskytovaných odborných činností, obslužných činností a ďalších činností a spôsob ich vykonávania), a to v záujme ochrany dieťaťa, so súvisiacim zabezpečením kvality poskytovanej starostlivosti a dohľadu nad jej poskytovaním zo strany príslušných orgánov.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby: Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života(§ 12 ods. 1 písm. b) tretí bod a § 32a)
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (§ 12 ods. 1 písm. b) štvrtý bod a § 32b)
Príloha č. 7
2
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 2)
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Subjekt, ktorý je zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb, vedeného vyšším územným celkom, ktorým môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá na základe podanej písomnej žiadosti o zápis do registra splní ustanovené podmienky. Môže ísť o verejného poskytovateľa (obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom) alebo o neverejného poskytovateľa , ktorým je akákoľvek iná právnická osoba alebo fyzická osoba (s rôznou právnou formou, napr. nezisková organizácia, občianske združenie, s.r.o., živnostník, družstvo) (§ 3 ods. 3 zákona o sociálnych službách).
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Rozširuje sa osobný rozsah pre poskytovanie služby o rodičov detí do troch rokov veku alebo šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom a iné fyzické osoby, ktorým bolo toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti rozhodnutím súdu, pri príprave na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole alebo pri výkone zárobkovej činnosti.
Úprava podmienok poskytovania sociálnej služby, napr. kvalifikačné predpoklady opatrovateľa detí, regulácia počtu detí
Nepriamy vplyv (popíšte)
Vytvára sa priestor pre pozitívne vnímanie úlohy verejnej správy v procese uspokojovania potrieb občanov/ rodín s deťmi, nakoľko ide o vytváranie právnych predpokladov na krytie spoločenskej potreby rozvoja sociálnych služieb na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a ich dostupnosť.
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Rozvojom služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života zo strany obcí a nimi zriadených alebo založených zariadení s úhradou za ich poskytovanie regulovanou všeobecne záväzným nariadením sa v rámci uplatňovanej sociálnej politiky obcí predpokladá zníženie výdavkov rodičov a iných fyzických osôb, ktorým bolo toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti rozhodnutím súdu, na zabezpečenie starostlivosti o deti, a to oproti cenovým podmienkam u podnikateľských subjektov poskytujúcich túto službu.
Zvýšenie priamych finančných nákladov
Nepredpokladá sa
Zníženie nepriamych finančných nákladov
Nepredpokladá sa
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
Príloha č. 7
3
Nepredpokladá sa
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Bez vplyvu
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Rozvojom počtu poskytovateľov služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života (s podporou budovania zariadení zo štrukturálnych fondov) sa zabezpečí zvýšenie dostupnosti tejto služby v čase.
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Rodiny s deťmi do troch rokov veku resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s nepriaznivým zdravotným stavom.
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Bez vplyvu
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Bez vplyvu
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Vyšší územný celok vo vzťahu k poskytovateľom služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života vykonávanie pôsobnosti realizovanej v súlade s doterajšou právnou úpravou- nových zápisov do registra poskytovateľov sociálnych služieb, resp. uskutočňovanie konaní o registrácii, kontrola úrovne poskytovania sociálnej služby, fakultatívna možnosť poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
Obec - využitie možnosti poskytovania služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v rámci svojej pôsobnosti ako poskytovateľa tejto služby so vznikom oprávnenia na základe zápisu do registra, fakultatívna možnosť poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby.
Príloha č. 7
4
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - vo vzťahu k poskytovateľom služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života vykonávanie pôsobnosti realizovanej v súlade s doterajšou právnou úpravou - vykonávanie dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby s účinnosťou od 1.1. 2018.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)