Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávajúce rôznou právnou formou podnikateľskú činnosť, v oblasti opatrovania detí do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom v domácnosti dieťaťa alebo v inom prostredí ( domácnosť opatrovateľa), alebo vykonávajúce opatrovanie detí do troch rokov veku v detských jasliach k 31. decembru 2016, a toto opatrovanie budú vykonávať aj po 1. januári 2017.
V systéme sociálnych služieb sa predkladaným vládnym návrhom vytvára jednotný rámec pre činnosť formálnej starostlivosti poskytovanej deťom do troch rokov veku v zariadeniach s charakterom „detských jaslí“, upravujú sa kvalifikačné predpoklady zamestnancov, personálne štandardy, vecný rozsah poskytovaných odborných činností, obslužných činností a spôsob ich vykonávania, zabezpečenie kontrolnej činnosti a registrácie poskytovateľov služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku. Súčasne sa navrhovanou legislatívnou úpravou zabezpečí, aby aj existujúce zariadenia vzniknuté bez právneho titulu a opatrovatelia detí spravidla realizujúci formy starostlivosti len na základe živnostenského oprávnenia formou voľnej živnosti boli registrovaní ako poskytovatelia sociálnej služby na príslušnom vyššom územnom celku a ich činnosť prebiehala jednotne v súlade so zákonom, a to v záujme dieťaťa, so súvisiacim zabezpečením kvality a dohľadu nad poskytovaním starostlivosti o deti zo strany príslušných orgánov.
Počet detí, na ktoré je vyplácaný príspevok na starostlivosť je v súčasnosti 3428, z toho formalizovaná starostlivosť o dieťa za účelom dosiahnutia zisku s právnou formou živnostníka je v zariadeniach poskytovaná 2367 deťom a 330 deťom je poskytovaná v domácnosti. Za východiskového predpokladu priemerného počtu detí v jednom zariadení- 15 detí teda ide o cca 158 poskytovateľov v zariadeniach, ktorí budú podliehať registrácii na príslušnom vyššom územnom celku pre vznik oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby- služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa predkladaného vládneho návrhu novely zákona o sociálnych službách. Za východiskového predpokladu poskytovania starostlivosti v domácnosti trom deťom na jednu opatrovateľku, ide v prípade starostlivosti o deti v domácnosti, o cca 110 poskytovateľov, ktorí budú podliehať registrácii na príslušnom vyššom územnom celku pre vznik oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby- služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa predkladaného vládneho návrhu novely zákona o sociálnych službách.
Počet ovplyvnených podnikateľských subjektov možno teda kvantifikovať približným počtom 268.
Príloha č. 3
2
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Verejnosť bola zapojená do prípravy predkladanej vládnej novely zákona formou zasielania podnetov a návrhov v intenciách vymedzenia vecného zamerania právnej úpravy na MPSVR SR v súlade so zverejnenou predbežnou informáciou podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/70). Dobrovoľné konzultácie s podnikateľským prostredím po dobu 10 pracovných dní - od 24.6.2016 do 8.7.2016 prebiehali prostredníctvom webového portálu Ministerstva hospodárstva SR a webového portálu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Návrh vecného obsahu vládnej novely zákona, ktorý bol prezentovaný na stretnutí sa týkal najmä týchto oblastí:
Regulácie existujúcich a novovzniknutých zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku a regulácie činnosti fyzických osôb poskytujúcich starostlivosť o deti v domácom prostredí dieťaťa alebo v domácom prostredí osoby starajúcej sa o dieťa.
Podnikatelia vítajú možnosť zapojenia rodičov, najmä žien, do pracovného a podnikateľského procesu pred ukončením rodičovskej dovolenky. V súčasnosti však štát poskytuje pomerne málo takýchto možností, v čom ho nahrádzajú súkromné subjekty. Takéto služby však pre väčšinu rodičov pomerne drahé, takže často presahujú ich zárobkové možnosti pri zapojení sa do pracovného procesu, čím takéto zapojenie v podstate stráca zmysel. Súkromné subjekty však natoľko zahltené byrokraciou, administratívnymi a finančnými nákladmi na svoju činnosť, že to takéto služby predražuje. Navrhujú, aby štát pri úprave legislatívy umožnil čo najjednoduchšie zapojenie sa ďalších subjektov pri dodržaní odbornosti a pedagogického dohľadu nad starostlivosťou o deti. Tiež navrhujú, aby štát v čo najširšej miere umožnil zapojenie sa rodinných príslušníkov dieťaťa (napríklad starí rodičia, širšia rodina) a podporil takéto zapojenie napríklad opatrovateľskými príspevkami podobne, ako pri starostlivosti o seniorov. Vychádzajú z toho, že rodinná starostlivosť o dieťa je pre jeho vývoj väčšinou vhodnejšia, ako inštitucionálna. Ďalším odporúčaním je podporiť starostlivosť o deti do 3 rokov v malých skupinách (napríklad matka sa stará o svoje + dve ďalšie deti), ktoré teraz často funguje na neformálnej báze. Podporiť ho možno umožnením takejto činnosti nezamestnaným, matkám na materskej a ľuďom nad 55 rokov formou samostatnej zárobkovej činnosti (podobne ako autorská, športová činnosť a podobne). Štát by v takomto prípade mohol zabezpečiť zaškolenie a certifikáciu formou rekvalifikačných kurzov.
Podnikatelia súhlasili s reguláciou zariadení starostlivosti o dieťa či detských jaslí, alebo materských centier a iných zariadení starostlivosti o dieťa, a to v zmysle zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Z aplikačnej praxe vyplýva, že mnohé zariadenia starostlivosti o deti v súčasnosti spravidla nespĺňajú požiadavky na priestorové vnútorné a vonkajšie usporiadanie, funkčné členenie, kvalitu stravy, vekové rozhranie detí, kvalifikačné predpoklady zamestnancov, pričom za starostlivosť požadujú nemalé úhrady.
Odporúčajú:
- prehodnotiť opodstatnenosť požiadavky vysokoškolského vzdelania u štatutárneho zástupcu poskytovateľa, resp. zodpovednej osoby pri poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch
Príloha č. 3
3
rokov veku, pri posudzovaní odbornej spôsobilosti na účely zápisu do registra poskytovateľov sociálnej služby,
- posúdiť poskytované služby v materských centrách, z pohľadu navrhovanej právnej úpravy,
- prehodnotiť opodstatnenosť personálneho normatívu 4 detí na 1 zamestnanca v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku,
-prehodnotiť opodstatnenosť výšky pokuty za vykonávanie činností , ktoré sociálnou službou podľa zákona o sociálnych službách, za úhradu bez zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 35 000 eur, ktorá je „likvidačnou“,
- vidia priestor pre podporu rodín v nadväznosti na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života aj vo forme zriaďovania firemných jaslí a s tým spojených poskytnutých daňových úľav (odpočtov zo základu dane) pre zamestnávateľov, ako zriaďovateľov, a vnímajú vo všeobecnosti za opodstatnené koncipovanie právnej úpravy rodinného zdaňovania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zhodnotilo všetky návrhy podnikateľských subjektov a opodstatnené návrhy v rámci predmetu úpravy zapracovalo do predkladaného vládneho návrhu, najmä v časti prechodných ustanovení zákona tak, aby vytvorili časový priestor na prispôsobenie prevádzkovania novým právnym podmienkam a rešpektovanie existujúcich zmluvných vzťahov, pokiaľ ide o ochranu doterajších prijímateľov starostlivosti o dieťa V rámci legislatívneho procesu nebolo možné vyhovieť požiadavke zníženia administratívnych nákladov, nakoľko proces registrácie, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie jednotného rámca a požadovanej kvality sociálnej služby, si vyžaduje splnenie určitých špecifických podmienok.
Vládny návrh novely zákona o sociálnych službách umožňuje členom rodiny, za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok pre formalizáciu poskytovanej starostlivosti, a to vznikom oprávnenia na poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, zapojiť sa do procesu poskytovania starostlivosti o deti do troch rokov veku na rovnakom základe ako iné osoby.
Návrh na poskytovanie príspevku na starostlivosť (opatrovanie) podobne, ako je to u seniorov a osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, je nad rámec predmetu úpravy novely a predstavoval by nepokryté rozpočtové dôsledky. MPSVR SR považuje za podnetný návrh umiestniť na vzniknuté pracovné miesta opatrovateľov detí uchádzačov o zamestnanie po materskej /rodičovskej dovolenke a po prekročení určitej vekovej hranice s tým, že sa im umožní na tento účel absolvovať potrebné vzdelania v rámci rekvalifikačného kurzu a bude sa týmto návrhom zaoberať, rovnako ako aj prehodnoteniu možnosti podpory vzniku firemných jaslí.
Zúčastnené strany sa zhodli, že pripravovaná vládna novela zákona je potrebná a účelná.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Vládny návrh novely zákona ustanovuje povinnosť právnických a fyzických osôb, ktoré k 31. decembru 2016 poskytujú za odplatu opatrovanie detí v rozsahu ustanovenom pre službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa § 32a ods. 1 písm. b) a podľa § 32b zákona účinného od 1. januára 2017, a ktoré budú túto činnosť vykonávať aj po 31. decembri 2016, požiadať do 31. decembra 2017 o zápis do registra
Príloha č. 3
4
poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách. V súlade s položkou 34a Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, správny poplatok za zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb pre poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku (sociálna služba je podnikaním) je 66 eur.
Počet detí, na ktoré je vyplácaný príspevok na starostlivosť je v súčasnosti 3428, z toho formalizovaná starostlivosť o dieťa za účelom dosiahnutia zisku s právnou formou živnostníka je v zariadeniach poskytovaná 2367 deťom a 330 deťom je poskytovaná v domácnosti. Za východiskového predpokladu priemerného počtu detí v jednom zariadení- 15 detí teda ide o cca 158 poskytovateľov v zariadeniach, ktorí budú podliehať registrácii na príslušnom vyššom územnom celku pre vznik oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby- služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa predkladaného vládneho návrhu novely zákona o sociálnych službách. Za východiskového predpokladu poskytovania starostlivosti v domácnosti trom deťom na jednu opatrovateľku, ide v prípade starostlivosti o deti v domácnosti, o cca 110 poskytovateľov, ktorí budú podliehať registrácii na príslušnom vyššom územnom celku pre vznik oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby- služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa predkladaného vládneho návrhu novely zákona o sociálnych službách.
Počet ovplyvnených podnikateľských subjektov možno teda kvantifikovať približným počtom 268. Teda ide o cca 268 poskytovateľov, ktorí budú podliehať v roku 2017 povinnosti zaplatenia správneho poplatku za registráciu vo výške 66 euro, čo predstavuje celkový predpokladaný vplyv na zvýšenie výdavkov dotknutých podnikateľov - živnostníkov na úhradu správnych poplatkov za registráciu na príslušnom vyššom územnom celku v roku 2017 v sume 17 688 eur.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Povinnosť plnenia personálneho štandardu
- vznikajúca z dôvodu zákonnej úpravy maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálneho percentuálneho podielu odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 k zákonu o sociálnych službách v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 5,0 / 75 %
- u poskytovateľov, ktorí vykonávali opatrovanie detí k 31. decembru 2016 odklad splnenia tejto povinnosti do 31. decembra 2017
- pri poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénnou formou sociálnej služby alebo ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia stanovenie limitu pre opatrovateľov poskytovania starostlivosti najviac trom deťom
-táto povinnosť je spojená aj s nárokmi na plnenie súvisiacich mzdových a odvodových povinností, ktorých úroveň závisí od konkrétneho skutkového stavu personálneho zabezpečenia u konkrétneho poskytovateľa a jeho súladu s personálnym štandardom - nie je
možné kvantifikovať.
Povinnosť plnenia kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí
- u poskytovateľov opatrovania detí k 31. decembru 2016 odklad splnenia tejto povinnosti do 31. decembra 2019
- táto povinnosť je spojená aj s prípadnými nárokmi na finančné zabezpečenie absolvovania akreditovaného kurzu opatrovania detí do troch rokov veku - závisí od konkrétneho
Príloha č. 3
5
skutkového stavu plnenia kvalifikačných predpokladov personálneho zabezpečenia u konkrétneho poskytovateľa - s ohľadom na neexistenciu informácií o počtoch či kvalifikačných predpokladoch zamestnancov existujúcich zariadení so zameraním na starostlivosť o takého deti nie je možné kvantifikovať. Pozn. Predpokladá sa cena
akreditovaného kurzu opatrovania detí vo výške cca 250 eur/osoba.
Požiadavka debarierizácie objektov - plnenia všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- u poskytovateľov opatrovania detí v zariadeniach k 31. decembru 2016 táto povinnosť vznikne do 31. decembra 2017
- táto povinnosť je spojená aj s prípadnými nárokmi na finančné zabezpečenie realizácie debarierizácie objektu - závisí od konkrétneho skutkového stavu plnenia podmienok debarierizácie prevádzkovaných objektov u konkrétneho poskytovateľa a rozsahu potrebných stavebnotechnických úprav - nie je možné kvantifikovať.
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku vzniká povinnosť splnenia požiadavky na vnútorné a vonkajšie priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie zariadenia, prevádzku zariadenia, režim dňa, režim stravovania a pitný režim a náležitosti prevádzkového poriadku- hygienické požiadavky
- táto povinnosť je spojená aj s prípadnými nárokmi na finančné zabezpečenie súladu skutkového stavu s požiadavkami hygieny -závisí od konkrétneho skutkového stavu plnenia podmienok hygieny u konkrétneho poskytovateľa a rozsahu potrebných stavebnotechnických úprav - nie je možné kvantifikovať existujúce zariadenia však hygienické požiadavky na
prevádzku zariadenia museli splniť.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Povinnosť podať písomnú žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb - 200 minút
Povinnosť vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby, ktorý je právnickou osobou za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka- u poskytovateľov opatrovania detí k 31. decembru 2016 táto povinnosť vznikne prvý raz za kalendárny rok 2018 do 15. júla 2019; ak ide o fyzickú osobu táto povinnosť je nahradená povinnosťou oznámenia vymedzených údajov § 67a ods.7 príslušnému územnému celku.
- 650 minút
Vypracovanie vnútorných predpisov v rámci povinnosti plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A
- 220 minút
Príloha č. 3
6
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady – správny poplatok/registrácia
66 eur
17 688 eur
Nepriame finančné náklady-
Kurz opatrovania detí
250 eur
Individuálne- podľa počtu opatrovateľov detí nespĺňajúcich kvalifikačné predpoklady- nie je možné kvantifikovať
Administratívne náklady
93 eur
24 924
Celkové náklady regulácie
409 eur
42 612 eur + individuálne kurz podľa počtu opatrovateľov detí nespĺňajúcich kvalifikačné predpoklady
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Bez vplyvu na obchodné bariéry.
Z hľadiska doterajšieho skutkového stavu je poskytovaná starostlivosť a poskytovaná starostlivosť opatrovateľom v domácom prostredí dieťaťa alebo v domácom prostredí opatrovateľa, realizovaná spravidla na základe živnostenského oprávnenia ako voľná živnosť. Navrhovanou právnou úpravou sa bude starostlivosť o deti v „detských jasliach“ pre všetkých poskytovateľov novo jednotne regulovať v systéme sociálnych služieb so súvisiacim ustanovením právnych podmienok jej poskytovania (zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku, priestorové podmienky a hygienické podmienky, kvalifikačné predpoklady, personálne štandardy, vecný rozsah poskytovaných odborných činností, obslužných činností a ďalších činností a spôsob ich vykonávania). Poskytovanie tejto sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách bude podmienkou na možnosť prístupu k finančnej podpore na budovanie zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku detí v rámci podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a rozvoj ľudských zdrojov služieb na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života z prostriedkov štrukturálnych fondov.
Príloha č. 3
7
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Bez vplyvu.