Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2017
2018
2019
2020
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
10 052 747
10 052 747
10 052 747
10 052 747
v tom: MPSVR SR, OP LZ (06G1S01)
2 955 882
2 955 882
2 955 882
2 955 882
z toho:
- vplyv na ŠR
2 955 882
2 955 882
2 955 882
2 955 882
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
2 250 000
2 250 000
2 250 000
2 250 000
Spolufinancovanie
705 882
705 882
705 882
705 882
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
v tom: MPRV SR, IROP
7 096 865
7 096 865
7 096 865
7 096 865
z toho:
- vplyv na ŠR
7 096 865
7 096 865
7 096 865
7 096 865
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
5 682 335
5 682 335
5 682 335
5 682 335
Spolufinancovanie
1 414 530
1 414 530
1 414 530
1 414 530
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
10 052 747
10 052 747
10 052 747
10 052 747
v tom: MPSVR SR, OP ĽZ
2 955 882
2 955 882
2 955 882
2 955 882
MPRV SR, IROP
7 096 865
7 096 865
7 096 865
7 096 865
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Finančné prostriedky na podporu vytvorenia priestorových podmienok, ako aj podporu plnenia kvalifikačných predpokladov u zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života zabezpečené tak z finančných prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ako aj Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Rozpočtové prostriedky alokované za účelom rozvoja služieb starostlivosti o deti do troch rokov v rámci programového obdobia 2014-2020 vo výške 40 210 988 Eur, z toho v rámci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v objeme 28 387 459 Eur a v objeme 11 823 529 Eur v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Zriaďovateľská pôsobnosť k zariadeniam starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa bude fakultatívna, a to v pôsobnosti obce aj VÚC. Poskytovateľmi služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa budú aj neverejní poskytovatelia sociálnej služby, a to s rôznou právnou formou- s cieľom dosiahnuť zisk (poskytovanie tejto sociálnej služby bude podnikaním podľa osobitných predpisov- napr. Živnostenský zákon, Obchodný zákonník) aj na neziskovej báze (napr. nezisková organizácia). Financovanie tejto sociálnej služby bude realizované v súlade s § 71 ods. 1 a 2 zákona o sociálnych službách. Na krytie prevádzkových nákladov poskytovateľov tejto sociálnej služby bude použitý najmä príjem z úhrad za poskytovanú sociálnu službu od prijímateľov tejto sociálnej služby. Na tento účel poskytuje štát rodičom- platiteľom úhrady za sociálnu službu- príspevok na starostlivosť o dieťa, a to vo výške 280 Eur/ mesiac, ktorý byť použitý práve na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dieťa u formalizovaného poskytovateľa tejto starostlivosti. Spolufinancovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa z verejného rozpočtu môže byť vo vzťahu k neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby realizované aj poskytovaním finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 zákona o sociálnych službách, a to obcou alebo VÚC, avšak len fakultatívne (nie obligatórne) - § 80 písm. g) a m) a § 81 písm. g) a m) zákona o sociálnych službách v spojení s bodom 31 (doplnok § 75 ods. 7) vládneho návrhu. S ohľadom na uvedené, teda fakultatívnosť podpory z verejných zdrojov, ale aj príjmy z úhrad za poskytovanú sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby, s ich existujúcou podporou zo strany štátu (príspevok na starostlivosť o dieťa),, nie je pri krytí prevádzkových nákladoch predpokladaný kvantifikovateľný vplyv na rozpočty obcí, resp. vyšších územných celkov. Zároveň je potrebné konštatovať, že viaceré obce prevádzkujú zo svojich rozpočtov zariadenia s podobným zameraním, ako upravuje vládny návrh zákona, spolu s finančným zabezpečením ich prevádzky aj v súčasnosti, a ich poskytovaním v právnom režime navrhovanej právnej úpravy nepôjde o dodatočné rozpočtové dôsledky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Príloha č. 2
3
V rámci právnej úpravy sociálnych služieb sa novo vymedzí zameranie sociálnych služieb aj na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života. Ako sociálna služba podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa poskytuje starostlivosť o dieťa do troch rokov veku, alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom najmä v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti, vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole alebo sa pripravuje na trh práce a vykonáva činnosti súvisiace so vstupom na trh práce a z tohto dôvodu nemôže poskytovať osobnú starostlivosť dieťaťu.
Nakoľko vládny návrh novely zákona ustanovuje povinnosť právnických a fyzických osôb, ktoré k 31. decembru 2016 poskytujú za úhradu opatrovanie detí v rozsahu ustanovenom pre službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa § 32a ods. 1 písm. b) a podľa § 32b zákona účinného od 1. januára 2017, a ktoré budú túto činnosť vykonávať aj po 31. decembri 2016, požiadať do 31. decembra 2017 o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách, vzniká týmto subjektom povinnosť uhradiť správny poplatok za zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb pre poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku ( sociálna služba je podnikaním) vo výške 66 eur v súlade s položkou 34a zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k tomu, dôjde k zvýšeniu príjmom vyšších územných celkov z uvedeného titulu. Nakoľko verejní poskytovatelia i neverejní poskytovatelia, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku, napr. s právnou formou neziskovej organizácie), od poplatku oslobodení, registrácia takéhoto poskytovateľa sociálnej služby nebude to znamenať nárast výdavkov obcí, a ani súvisiaci nárast príjmov vyšších územných celkov zo zaplatených správnych poplatkov za registráciu. Počet detí, na ktoré je vyplácaný príspevok na starostlivosť je v súčasnosti 3 428, z toho formalizovaná starostlivosť o dieťa za účelom dosiahnutia zisku s právnou formou živnostníka je v zariadeniach poskytovaná 2367 deťom a 330 deťom je poskytovaná v domácnosti. Za východiskového predpokladu priemerného počtu detí v jednom zariadení - 15 detí teda ide o cca 158 poskytovateľov v zariadeniach, ktorí budú podliehať registrácii a súvisiacej povinnosti zaplatenia správneho poplatku. Za východiskového predpokladu poskytovania starostlivosti v domácnosti trom deťom na jednu opatrovateľku, ide v prípade starostlivosti o deti v domácnosti, o cca 110 poskytovateľov, ktorí budú podliehať registrácii a súvisiacej povinnosti zaplatenia správneho poplatku. Ak by sa teda aj vychádzalo z predpokladu, že všetky subjekty sa rozhodnú zaregistrovať ako poskytovatelia sociálnej služby s cieľom dosiahnuť zisk išlo by o cca 268 poskytovateľov, ktorí budú podliehať v roku 2017 povinnosti zaplatenia správneho poplatku za registráciu vo výške 66 euro, čo predstavuje vplyv na zvýšenie príjmov vyšších územných celkov zo zaplatených správnych poplatkov v roku 2017 v sume 17 688 eur, čo možno považovať za rozpočtovo nevýznamnú príjmovú položku.
Povinnosť plnenia personálneho štandardu
- maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 k zákonu o sociálnych službách v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 5,0/ 75 % - u poskytovateľov opatrovania detí k 31. decembru 2016 odklad splnenia tejto povinnosti do 31. decembra 2017
Príloha č. 2
4
- poskytovanie starostlivosti o dieťa opatrovateľom najviac trom deťom pri poskytovaní služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénnou formou sociálnej služby alebo ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia
- v súčasnosti je registrovaných 52 verejných poskytovateľov sociálnych služieb v dennom stacionári s počtom miest 803. Na rozpočty obcí nebude mať zavedenia personálneho normatívu žiaden ekonomický vplyv. Zavedenie personálneho normatívu by nemalo znamenať zvýšenie doterajšieho počtu zamestnancov v týchto zariadeniach sociálnych služieb, nakoľko ekonomicky oprávnené náklady na túto sociálnu službu spolufinancované z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR poskytovaním finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a s poukazom na prílohu č. 4 k zákonu o sociálnych službách v rozsahu, ktorý umožňuje pokrytie týchto nákladov.
Povinnosť plnenia kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí u poskytovateľov opatrovania detí k 31. decembru 2016 odklad splnenia tejto povinnosti do 31. decembra 2019
- táto povinnosť je spojená aj s prípadnými nárokmi na finančné zabezpečenie absolvovania akreditovaného kurzu opatrovania detí do troch rokov veku - závisí od konkrétneho skutkového stavu plnenia kvalifikačných predpokladov personálneho zabezpečenia u konkrétneho poskytovateľa, pričom náklady na absolvovanie tohto kurzu sa predpokladajú vo výške cca 250 eur/ osoba s ohľadom na neexistenciu informácií o počtoch či kvalifikačných predpokladoch zamestnancov existujúcich zariadení so zameraním na starostlivosť o takého deti nie je možné kvantifikovať vplyvy.
Požiadavka debarierizácie objektov - plnenia všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - u poskytovateľov opatrovania detí v zariadeniach k 31. decembru 2016 táto povinnosť vznikne do 31. decembra 2017
- táto povinnosť je spojená aj s prípadnými nárokmi na finančné zabezpečenie realizácie debarierizácie objektu - závisí od konkrétneho skutkového stavu plnenia podmienok debarierizácie prevádzkovaných objektov u konkrétneho poskytovateľa a rozsahu potrebných stavebnotechnických úprav- vplyvy nie je možné kvantifikovať. V zariadení starostlivosti
o deti do troch rokov veku dieťaťa povinnosť splnenia požiadavky na priestorové vnútorné a vonkajšie usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie zariadenia, prevádzku zariadenia, režim dňa, režim stravovania a pitný režim a náležitosti prevádzkového poriadku- hygienické požiadavky.
- táto povinnosť je spojená aj s prípadnými nárokmi na finančné zabezpečenie súladu skutkového stavu s požiadavkami hygieny - závisí od konkrétneho skutkového stavu plnenia podmienok hygieny u konkrétneho poskytovateľa a rozsahu potrebných stavebnotechnických úprav a obstarania potrebného materiálno - technického vybavenia - nie je možné
kvantifikovať existujúce zariadenia však hygienické požiadavky na prevádzku zariadenia
museli splniť.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
X nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
Príloha č. 2
5
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2017
2018
2019
2020
Počet zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku
24
23
22
21
Kapacita podporených zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku
480
460
440
420
Tak ako je uvedené aj v operačných programoch; Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program ľudské zdroje, predpokladá sa vybudovanie 90 zariadení služieb starostlivosti o deti (82 MRR; 8 VRR) s kapacitou 1800 pre deti do troch rokov veku (1640 MRR; 160 VRR). Alokovaný objem finančných prostriedkov za týmto účelom tvorí 40 210 988 Eur. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu alokované finančné prostriedky v objeme 28 387 459 Eur a 11 823 529 Eur v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Podrobnejší rozpis aj vrátane ich rozdelenia podľa viac a menej rozvinutého regiónu je uvedený v tabuľke nižšie.
Sumy sú uvedené v Eurách
VRR
MRR
OP LZ
Bez spolufinancovania
9 000 000
7 500 000
1 500 000
So spolufinancovaním
11 823 529
8 823 529
3 000 000
IROP
Bez spolufinancovania
22 729 340
20 729 340
2 000 000
So spolufinancovaním
28 387 459
24 387 459
4 000 000
spolu
40 210 988
33 210 988
7 000 000
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
V prípade vybudovania zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku sa vychádzalo z predpokladu, že do roku 2020 bude v rámci jednotlivých regiónov vybudovaných cca 90 takýchto zariadení s tým, že v rámci viac rozvinutého regiónu pôjde o 8 zariadení a v rámci menej rozvinutého regiónu pôjde o 82 zariadení. Maximálna kapacita zariadení, ktorá byť podmienkou možnosti finančnej podpory zo štrukturálnych fondov EU je 20 detí do troch rokov na jedno zariadenie, t. j. maximálna kapacita pre 90 zariadení je 1800 detí, vzhľadom na to, že v tomto prípade môže ísť o rôzne výšky investícií, nakoľko ide o kapitálové výdavky, či už pôjde o zakúpenie budovy, alebo rekonštrukcia objektu atď.
V prípade zabezpečenia rozvoja služieb na podporu rodiny s deťmi prostredníctvom finančných prostriedkov v rámci OP Ľudské zdroje táto alokácia sa tiež odvíja od počtu zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku, ako aj od požiadaviek na rozvoj ľudských zdrojov u existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života.
Príloha č. 2
6
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Príloha č. 2
7
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka: Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – MPSVR SR
2017
2018
2019
2020
poznámka
Bežné výdavky (600)
2 955 882
2 955 882
2 955 882
2 955 882
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
2 955 882
2 955 882
2 955 882
2 955 882
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – MPRV SR
2017
2018
2019
2020
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
7 096 865
7 096 865
7 096 865
7 096 865
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
Príloha č. 2
8
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2017
2018
2019
2020
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 2
9