Príloha č. 1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
19.7.- 2.8.2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
5.8. - 26.8.2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
19.9.2016
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
V rámci právnej úpravy sociálnych služieb sa novo vymedzí zameranie sociálnych služieb aj na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života. Ako sociálna služba podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa poskytuje starostlivosť o dieťa do troch rokov veku, alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom najmä v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti, vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole alebo sa pripravuje na trh práce a vykonáva činnosti súvisiace so vstupom na trh práce a z tohto dôvodu nemôže poskytovať osobnú starostlivosť dieťaťu. Služba starostlivosti o dieťa sa bude poskytovať terénnou formou (opatrovateľ detí poskytujúci starostlivosť o dieťa v domácom prostredí dieťaťa, alebo ambulantnou formou sociálnej služby (opatrovateľ detí poskytujúci starostlivosť o deti vo svojom domácom prostredí, alebo v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa).
V záujme odstránenia problémov interpretačnej a aplikačnej praxe sa navrhujú prijať zmeny a doplnenia na zabezpečenie účelnosti a efektívnosti spolufinancovania denných stacionárov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVR SR.
Príloha č. 1
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Z hľadiska doterajšieho skutkového stavu je starostlivosť o deti poskytovaná v zariadeniach starostlivosti o deti, alebo fyzickou osobou poskytujúcou starostlivosť o dieťa bez právnej regulácie a sú realizované spravidla na základe živnostenského oprávnenia.
V systéme sociálnych služieb sa týmto novo regulujú tieto služby, a to najmä z hľadiska vzniku oprávnenia na ich poskytovanie zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb, po splnení právnych podmienok, na príslušnom vyššom územnom celku, preukázania priestorových a hygienických podmienok, plnenia kvalifikačných predpokladov, personálnych štandardov, vecného rozsahu poskytovaných odborných činností, obslužných činností a ďalších činností a spôsobu ich vykonávania, a to v záujme ochrany dieťaťa, so súvisiacim zabezpečením kvality poskytovanej starostlivosti a dohľadu nad jej poskytovaním zo strany príslušných orgánov. Navrhovanou právnou úpravou sa docieli aby činnosť existujúcich zariadení, novovzniknutých zariadení a podmienky poskytovania starostlivosti boli v súlade so zákonom.
Navrhovanou právnou úpravou sa novo ustanovuje povinnosť pre poskytovateľov sociálnej služby v dennom stacionári dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov, a to doplnením prílohy č. 1 k zákonu o sociálnych službách. Zároveň sa precizuje právna úprava týkajúca sa neobsadeného miesta v dennom stacionári na účely zúčtovania a vrátenia finančných príspevkov a upravuje sa osobný rozsah na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári- o podmienku najmenej III stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Subjekty, ktorých sa predkladaný vládny návrh priamo dotkne:
-prevádzkovatelia existujúcich zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku,
-fyzické osoby poskytujúce starostlivosť o deti v domácnosti na základe živnostenského oprávnenia
-novovzniknuté zariadenia starostlivosti o deti po účinnosti novely zákona
-poskytovatelia sociálnej služby v dennom stacionári
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Žiadne
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Nevzťahuje sa.
Príloha č. 1
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Mgr. Peter Szabo, riaditeľ odboru sociálnych služieb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, peter.szabo@employment.gov.sk
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Podľa zisťovania EU SILC 2014 je Slovenská republika v oblasti formálnej starostlivosti o deti do troch rokov veku pod priemerom EU28 (28 %). Na základe tohto zisťovania je formálna starostlivosť o dieťa vykonávaná pre 6 % detí do troch rokov veku. Na základe medziročného porovnania, došlo k nárastu o 2 percentuálne body. V prípade inej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku je starostlivosť poskytovaná 28 % detí v danej vekovej skupine (EU28, 30 %). Na Slovensku je starostlivosť o dieťa do troch rokov veku najčastejšie zabezpečovaná osobne zo strany rodičov dieťaťa, čo sa týka 68 % detí v danej vekovej skupine. V porovnaní s krajinami EÚ28 (50 %) Slovenská republika prekračuje priemer.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania.
Príloha č. 1
K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v tabuľke č. 1 vo výdavkovej časti v riadkoch „Rozpočtové prostriedky“ spočítané sumy zdrojov a spolufinancovania. V tomto riadku sa však nemá uvádzať sumár zdrojov a spolufinancovania, ale iba rozpočtové prostriedky dotknutej kapitoly. V tomto zmysle Komisia žiada tabuľku č. 1 prepracovať.
V časti 2.2.1. Popis vládneho návrhu sa uvádza povinnosť subjektom uhrádzať správny poplatok za zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 66 eur, ktorý bude príjmom vyšších územných celkov. Kvantifikáciu tohto vplyvu Komisia žiada do analýzy doplniť.
V analýze vplyvov Komisia žiada kvantifikovať prevádzkové náklady súvisiace s novovybudovanými zariadeniami starostlivosti o deti do troch rokov a uviesť spôsob finančného krytia v súlade s § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Komisia upozorňuje, že v analýze vplyvov sa nesprávne uvádza skratka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Predkladateľ v rámci prípravy materiálu nevypracoval dostatočne Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie podľa bodu 4.5. Jednotnej metodiky a to konkrétne z hľadiska kvalifikácie finančných nákladov a administratívnych nákladov. Nedostatky boli identifikované najmä v tom, že:
1.Obsahom vyčíslenia priamych finančných nákladov je správny poplatok za zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb pre poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku vo výške 66 Eur. Tento správny poplatok sa bude týkať všetkých osôb, ktoré v dôsledku účinnosti navrhovaných zmien nebudú môcť opatrovať deti do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, v domácnosti dieťaťa alebo v inom prostredí (domácnosť opatrovateľa, u zamestnávateľa), alebo vykonávať opatrovanie detí do troch rokov veku v detských jasliach (ďalej v súhrne len „opatrovanie detí do troch rokov“) len na základe voľnej živnosti. Naopak, budú sa musieť registrovať do registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Náklady na 1 podnikateľa/opatrovateľa Komisia žiada vyjadriť v Súhrnnej tabuľke nákladov regulácie v EUR.
2.Predkladateľ pri vyčíslení nepriamych finančných nákladov - konkrétne pri nákladoch:
a) na plnenie nových personálnych štandardov poskytovateľov sociálnej služby opatrovanie detí do troch rokov,
b) na plnenie kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí,
c) na debarierizáciu objektov,
d) na splnenie ďalších povinností súvisiacich s vnútorným a vonkajším priestorovým usporiadaním, vybavením zariadenia, hygienickými požiadavkami, atď.,
uvádza, že nie je možné ani jeden z balíkov týchto nových povinností kvantifikovať. Komisia oceňuje, že predkladateľ tieto nové nepriame finančné náklady súvisiace s pribúdajúcimi povinnosťami, ktoré bude musieť osoba na úseku opatrovania detí do troch rokov splniť, vyhodnotil aspoň kvalitatívne popisom. Komisia však za to, že náklad spojený s absolvovaním akreditovaného kurzu opatrovateľa detí do troch rokov je možné vyhodnotiť aj kvantitatívne na 1 podnikateľa/opatrovateľa. Komisia žiada o vyčíslenie tohto nepriameho finančného nákladu a jeho zahrnutie do Súhrnnej tabuľky nákladov regulácie v EUR.
Príloha č. 1
3.Predkladateľ pri vyčíslení administratívnych nákladov – konkrétne pri nákladoch:
a)za povinnosť podať písomnú žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
b)za povinnosť vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka,
c)za povinnosť vypracovať vnútorné predpisy,
postupoval v súlade s Metodickým postupom pre analýzu vplyvu na podnikateľské prostredie, resp. aplikoval na identifikované nové povinnosti údaje z Tabuľky štandardných časových náročností typických informačných povinností, čo Komisia oceňuje, ale odporúča, aby použil Kalkulačku nákladov dostupnú na web stránke Ministerstva hospodárstva SR, a zároveň Komisia predkladateľa žiada o vyjadrenie týchto administratívnych nákladov na 1 podnikateľa/opatrovateľa v 1. v Súhrnnej tabuľke nákladov regulácie v EUR.
Komisia odporúča v rámci Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie pokúsiť sa kvantifikovať aj počet existujúcich dotknutých subjektov na úseku opatrovania detí do troch rokov, konkrétne:
- zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
- fyzické osoby poskytujúce starostlivosť o deti na základe živnostenského oprávnenia,
pričom by mohol vychádzať z údajov preukázaných nákladov poberateľov príspevku na starostlivosť o dieťa, v ktorých je identifikovaný aj neverejný poskytovateľ.
K analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana
Komisia odporúča spracovať Analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana, a to najmä v časti 7.1. Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá zákonom.
V dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona sa uvádza, že: V rámci právnej úpravy sociálnych služieb sa novo vymedzuje zameranie sociálnych služieb na zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života. Ako sociálna služba sa novo ustanovuje poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku najmä v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti, vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole a z tohto dôvodu nemôže poskytovať osobnú starostlivosť dieťaťu. V rámci komplexu sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi tým ide o nový právny prostriedok na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénnou formou sociálnej služby, ambulantnou sociálnou službou (na inom mieste ako rodinnom prostredí dieťaťa napr. v rodinnom prostredí opatrovateľa detí, v účelovo vyčlenených priestoroch zamestnávateľa) alebo ambulantnou sociálnou službou v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.“ Z vyššie uvedeného, tak ako aj zo znenia vládneho návrhu zákona Komisia za to, že ide o novú právnu reguláciu a vymedzenie nových druhov sociálnych služieb pre občana. Komisia to vníma ako novú službu verejnej správy (keďže obec ako jeden z možných poskytovateľov sociálnej služby je v tomto kontexte orgán verejnej správy).
Rovnako vychádzajúc aj z dôvodovej správy k vládnemu návrhu zákona kde sa uvádza, že Žiadateľom vo veci zápisu do registra sa rozumie obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo vyšším územným celkom (verejný poskytovateľ) alebo ďalšia právnická alebo fyzická osoba (neverejný poskytovateľ)“. Z uvedeného, ako aj z § 2 Zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, vyvodzujúc, že obec v tomto kontexte ako jeden z možných poskytovateľov sociálnej služby vystupuje ako orgán, ktorý vykonáva prenesený výkon štátnej správy a tým pádom je subjektom verejnej správy (čiže je možná interakcia občana s orgánom verejnej správy).
Rovnako Komisia odporúča vyplniť časť 7.2.3. Ktorá skupina občanov bude predloženým
Príloha č. 1
vládnym návrhom ovplyvnená a ak je to možné vymedziť prijímateľov uvedených
sociálnych služieb.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
Vyjadrenie predkladateľa:
Všetky pripomienky Stálej pracovnej komisie legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov boli akceptované a Doložka vybraných vplyvov bola dopracovaná podľa pripomienok.