1
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Vzhľadom na vecné vymedzenie náplne odbornej činnosti pracovnej terapie v § 23 zákona o sociálnych službách sa v celom rozsahu znenia zákona upravuje označenie tejto činnosti na rozvoj pracovných zručností. Nejde totiž svojou povahou a pracovnú terapiu vykonávanú „terapeutom“ s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania a nejde o zdravotnú starostlivosť v zmysle právnych predpisov v oblasti zdravotnej starostlivosti.
K bodu 2
Upravuje sa označenie odbornej činnosti pomoci pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a to v záujme zosúladenia právnej úpravy s terminológiou obsiahnutou v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý vymedzuje pojmy "povinná školská dochádzka" a "osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky". Termín "príprava na školskú dochádzku" je z pohľadu školského zákona neurčitý.
K bodu 3 [§ 2 ods. 1 písm. f)]
V rámci vymedzenia sociálnej služby sa explicitne ustanovuje jej zameranie aj na zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života, a to vzhľadom na potrebu cielenej podpory rodín s maloletými deťmi. Ide o vytvorenie podmienok pre rozvoj sociálnych služieb zameraných na zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života v čase štúdia rodiča, resp. fyzickej osoby, ktorá dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, na strednej a vysokej škole, v čase ich prípravy na trh práce alebo výkonu aktivít týkajúcich sa vstupu alebo návratu na trh práce a v čase výkonu zárobkovej činnosti, ak počas výkonu týchto aktivít a činností nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa. Súčasne ide o realizáciu zámeru vo verejnom záujme upraviť právne vzťahy pri poskytovaní služieb zameraných na zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života v špeciálnej zákonnej právnej úprave sociálnych služieb tak, aby boli jednoznačne ustanovené práva a povinnosti účastníkov týchto právnych vzťahov spolu s dohľadom nad poskytovaním týchto verejných služieb, a to pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa.
K bodu 4 (§ 2 ods. 5)
Novo sa ustanovuje vymedzenie zosúlaďovania rodinného života a pracovného života na účely tohto zákona. Ide o poskytnutie sociálnej služby rodičovi alebo inej fyzickej osobe, ktorá dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a ktorá spočíva v zabezpečení starostlivosti o dieťa. Ide teda o vytvorenie optimálnych podmienok pre rodiny s deťmi s prihliadnutím na individuálne potreby detí, a to hlavne v čase, keď sa rodičia, alebo osoby, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravujú na vstup na trh práce (ide o účasť na aktívnych opatreniach na trhu práce, napr. účasť na rekvalifikačných kurzoch, aktívne vyhľadávanie budúcich zamestnávateľov spojené s účasťou na vstupných pohovoroch a výberových konaniach), štúdia na strednej alebo vysokej škole, alebo v čase, keď aktívne pôsobia na trhu práce výkonom zárobkovej činnosti (ide o výkon činnosti z ktorej dosahujú príjem zo závislej činnosti, napr. na základe pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti) a z týchto objektívnych dôvodov nemôžu osobne poskytovať starostlivosť svojmu dieťaťu.
2
K bodu 5 (§ 6 ods. 3)
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí so zavedením odkazu v § 2 ods. 5.
K bodu 6 (§ 9 ods. 3)
V rámci povinností poskytovateľa sociálnych služieb sa v § 9 ods. 3 novo ustanovuje pri poskytovaní sociálnej služby a pri poskytovaní starostlivosti o dieťa podľa tohto zákona (ide o poskytnutie starostlivosti o dieťa v rámci služby na zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života, tzn. sociálnej služby poskytovanej rodičovi alebo inej fyzickej osobe, ktorá dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, spočívajúcej v zabezpečení starostlivosti o dieťa) povinnosť pristupovať k dieťaťu holisticky v záujme jeho všestranného psychického a fyzického rozvoja pri rešpektovaní jeho najlepšieho záujmu, a to s prihliadnutím na jeho individualitu, jedinečnosť a potreby.
K bodu 7 (§ 9 ods. 4)
V rámci povinností poskytovateľa sociálnej služby sa v § 9 ods. 4 novo vymedzuje povinnosť dodržiavať personálny štandard aj pre poskytovateľov služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (§ 32b), a to v súlade s doplnkom vykonaným v prílohe č. 1.
Na zabezpečenie kvality poskytovania služby starostlivosti o deti terénnou alebo ambulantnou formou poskytovania tejto sociálnej služby mimo zariadenia 32a) je nevyhnutné dodržať počet odborných zamestnancov na počet detí, ktorým je poskytovaná starostlivosť, a to na základe právnej úpravy ustanovenej v 33a ods. 3. Nové znenie § 9 ods. 4 druhej vety na rozdiel od doterajšieho právneho stavu na účely plnenia personálneho normatívu u vybraných druhov sociálnych služieb podľa prílohy č.1 nevymedzuje odborného zamestnanca vo väzbe na demonštratívne vymedzené pracovné pozície, ale vo väzbe na povahu a charakter vykonávanej pracovnej činnosti. V súlade s predkladaným vládnym návrhom ide o zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti uvedené podľa tohto zákona 16) alebo, ktorí tieto odborné činnosti riadia. Ďalej ide o zamestnancov, ktorí vykonávajú obslužné činnosti alebo ďalšie činnosti uvedené v tomto zákone 17 a 18) so splnením podmienky, že tieto činnosti vykonávané v priamom styku s prijímateľom sociálnej služby (nejde teda napr. o zamestnancov, ktorí v rámci pracovnej činnosti vykonávajú pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva). Zároveň ide o okruh zamestnancov, ktorí riadia zamestnancov, ktorí tieto pracovné činnosti vykonávajú v priamom styku s prijímateľom sociálnej služby. Okruh odborných zamestnancov sa určí u konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby podľa druhu sociálnej služby a konkrétne vykonávaného rozsahu odborných, obslužných a ďalších činností v podmienkach konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby. Navrhovanou formuláciou ustanovenia sa zároveň odstránia problémy interpretačnej praxe pokiaľ ide o označenie konkrétnych pracovných pozícií, ktoré v dôsledku zmien v súvisiacom právnom prostredí podlieha zmenám uplynutím času.
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 32b) na jedného zamestnanca je maximálny počet detí 5, pričom percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov je 75 %. Počet zamestnancov (odborných aj obslužných) sa bude odvíjať od počtu detí navštevujúcich konkrétne zariadenie.
Zároveň ide o novo ustanovenú povinnosť pre poskytovateľov sociálnej služby v dennom stacionári podľa § 40 dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na
3
celkovom počte zamestnancov, podľa doplnenej prílohy č. 1. Povaha a účel tejto sociálnej služby, ktorá patrí medzi sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, odôvodňuje nevyhnutnosť dodržiavania personálneho štandardu pri jej poskytovaní zo strany poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je maximálne 6 prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a 80 % podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov (odborní zamestnanci a obslužní zamestnanci).
K bodu 8 (§ 9 ods. 6)
V § 9 ods. 6 sa ustanovujú povinnosti poskytovateľa sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa splniť všeobecné priestorové (vnútorné a vonkajšie usporiadanie) požiadavky, funkčné členenie a vybavenie budovy a zabezpečiť bezpečné prostredie pre deti navštevujúce toto zariadenie. Poskytovateľ je taktiež povinný zabezpečiť prevádzku, režim dňa, stravovací a pitný režim. Ide o splnenie podmienok podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu - vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, kde ustanovené všetky náležitosti k priestorovým požiadavkám, ako napr. rozloha miestností určených na spánok, hru, vybavenie umyvární, ale aj požiadavky napr. na teplotu vzduchu miestností. Taktiež táto vyhláška upravuje režim dňa, režim stravovania a pitný režim, prevádzkový poriadok predškolských zariadení - materských škôlok, všetky tieto požiadavky pritom možno z hľadiska cieľových skupín primerane vzťahovať aj na zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa tohto zákona.
K bodu 9 (§ 9 ods. 12)
V § 9 ods. 12 sa navrhuje vyňať z povinnosti vypracovať a uskutočňovať program supervízie poskytovateľov služieb na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénnou formou sociálnej služby a ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia 32a) aj poskytovateľov služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 32b), a to z dôvodu, že ide o poskytovanie starostlivosti najmä o zdravé deti a mimo krízových situácii v rodine. Ako záruka kvality poskytovanej starostlivosti požadované kvalifikačné predpoklady zamestnancov a taktiež taxatívne daný počet zamestnancov poskytujúcich starostlivosť o deti.
K bodu 10 (§ 10 ods. 8)
Vo vládnom návrhu sa explicitne ustanovuje, že nie je možné používať žiadne telesné, alebo duševné násilie, tresty, sankcie, alebo iným nevhodným spôsobom trestať maloleté deti pri poskytovaní sociálnej služby dieťaťu a pri poskytovaní starostlivosti o dieťa v rámci služieb na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, resp. v rámci sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi podľa tohto zákona. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na opatrovateľa detí, ktorý poskytuje starostlivosť maloletému dieťaťu terénnou, alebo ambulantnou formou mimo zariadenia. Právo na ochranu pred násilím je jedno zo základných práv dieťaťa vyplývajúce aj z Dohovoru OSN o právach dieťaťa a vyplýva aj z celého komplexu medzinárodnej ľudskoprávnej agendy.
K bodu 11 [§ 12 ods. 1 písm. b)]
Vzhľadom na novoustanovené druhy služieb na podporu rodiny s deťmi v štvrtej časti zákona, sa tieto novo zakotvujú aj v § 12 ods. 1 písm. b). Jasne sa, z hľadiska vymedzenia
4
druhovosti sociálnych služieb, rozčleňujú oblasti na podporu rodín s deťmi, a to konkrétne pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, ktorá môže byť poskytovaná terénnou formou sociálnej služby v domácom prostredí dieťaťa alebo ambulantnou formou v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, a to hlavne v krízových situáciách do ktorých sa rodina s deťmi dostane z objektívnych dôvodov, ktoré sú v zákone demonštratívne vymedzené.
Ďalšou oblasťou podpory rodín s deťmi, z hľadiska vymedzenia druhovosti sociálnych služieb, je služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života, ktorá môže byť realizovaná taktiež terénnou formou sociálnej služby (opatrovateľ detí poskytujúci opatrovanie dieťaťa v domácom prostredí dieťaťa) alebo ambulantnou formou poskytovania služby (opatrovateľ poskytujúci opatrovanie dieťaťa v inom prostredí, ktorým je domáce prostredie opatrovateľa, alebo v priestore účelovo vytvorenom zamestnávateľom). Táto služba je poskytovaná rodičom detí z dôvodu, že rodičia sa aktívne pripravujú na vstup na trh práce napr. navštevovaním rekvalifikačných kurzov alebo iných kurzov, čím sa predpokladá ľahšie uplatnenie na trhu práce. Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje rodičom aj v prípade, že vykonávajú zárobkovú činnosť a starostlivosť o dieťa si zabezpečia buď opatrovateľom detí, alebo sa rozhodnú využiť zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku. Podporou budovania dostupných zariadení služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku z verejných prostriedkov (zo štrukturálnych fondov na základe splnenia podmienky transparentného právneho základu na ich pôsobenie, ktoré vytvára navrhovaná právna úprava) sa zabezpečí, že aj rodičia s nižším príjmom si budú môcť zabezpečiť starostlivosť o dieťa.
K bodu 12 (§ 12 ods. 1 písm. c) prvý bod)
V záujme odstránenia problémov interpretačnej a aplikačnej praxe pri posudzovaní druhov sociálnych služieb v rámci sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre tieto osoby, sa v § 12 ods. 1 písm. c) prvom bode explicitne vymedzuje, že za samostatné druhy sociálnych služieb sa považuje sociálna služba v zariadení podporovaného bývania, sociálna služba v zariadení pre seniorov, sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby, sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, sociálna služba v domove sociálnych služieb, sociálna služba v špecializovanom zariadení, sociálna služba v dennom stacionári. Ide o zabezpečenie previazanosti s právnou úpravou obsiahnutou v ďalších častiach zákona, najmä v časti registrácie poskytovateľov sociálnych služieb, i financovania sociálnych služieb, vrátane príloh k zákonu.
K bodu 13 (§ 13 ods. 2)
V záujme zjednotenia interpretačnej a aplikačnej praxe sa v § 13 ods. 2 novo ustanovuje vymedzenie ambulantnej sociálnej služby vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb z hľadiska časového rozsahu jej poskytovania (zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár).Tieto druhy zariadení sociálnych služieb a ambulantná forma poskytovanej sociálnej služby z hľadiska ich účelu a cieľovej skupiny, pre ktorú určené odôvodňujú viazať poskytovateľa sociálnej služby povinnosťou ich prevádzkovania v minimálnom časovom rozsahu, ktorý zabezpečí plnenie ich účelu a pokrytie oprávnených potrieb ich prijímateľov (zosúladenie rodinného a pracovného života so starostlivosťou o člena rodiny odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe a o dieťa do troch rokov veku). Ide o vymedzenie tohto časového rozsahu na pracovné dni a pracovný čas, pričom takto koncipovaná právna úprava nevylučuje jej
5
poskytovanie aj nad rámec tohto časového rozsahu, najmä ak to odôvodňuje povaha a účel sociálnej služby, prevádzkové podmienky konkrétneho poskytovateľa a individuálne potreby a požiadavky prijímateľa sociálnej služby. Ide o minimálny povinný časový rozsah prevádzkovania sociálnej služby ambulantnou formou pre poskytovateľa sociálnej služby - nejde však o povinnosť prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb tento časový rozsah ambulantnej sociálnej služby prijímať. Čas poskytovania sociálnej služby pri ambulantnej sociálnej službe v individuálnom prípade je vecou konkrétnej dohody uzatvorenej medzi prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom sociálnej služby s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby 7 písm. a)]. Navrhovanou právnou úpravou sa zároveň zabezpečuje zjednotenie interpretácie minimálneho časového rozsahu prevádzky poskytovania ambulantnej sociálnej služby vo vybraných zariadeniach zo strany poskytovateľa sociálnej služby, z ktorého vychádza úroveň a rozsah finančnej podpory poskytovania sociálnej služby ambulantnou formou z verejných prostriedkov.
K bodu 14 (§ 13 ods. 5)
Novo sa vymedzuje v § 13 ods. 5 týždenná pobytová sociálna služba z hľadiska časového rozsahu jej poskytovania, a to v záujme zjednotenia interpretačnej a aplikačnej praxe. Týždenná sociálna služba sa poskytuje počas pracovných dní, za ktoré sa považuje v zásade časový rozsah od pondelka do piatka, vrátane týchto dní (pondelka a piatka), ak na tieto dni nepripadajú štátne sviatky a ďalšie dni pracovného pokoja. V tomto časovom rozsahu je povinný poskytovateľ sociálnej služby prevádzkovať týždennú sociálnu službu, a z tohto časového rozsahu sa odvodzuje aj úroveň (suma) spolufinancovania sociálnej služby z verejných prostriedkov. Právna úprava však zároveň pripúšťa možnosť poskytovania týždennej sociálnej služby aj počas štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja, ktoré pripadnú na pracovný deň, a to na základe dohody poskytovateľa sociálnej služby a prijímateľa sociálnej služby podľa požiadavky a individuálnej potreby prijímateľa sociálnej služby v konkrétnom čase a individuálnych prevádzkových podmienok poskytovateľa sociálnej služby v konkrétnom čase. Štátne sviatky a ďalšie dni pracovného pokoja ustanovené v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
K bodu 15 [§ 16 ods. 1 písm. q)]
V rámci demonštratívneho výpočtu odborných činností sa novo ustanovujú „bežné úkony starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa prílohy č. 4“, a to vzhľadom na novo ustanovený vecný rozsah odborných činností, obslužných činností a ďalších činností ustanovených týmto zákonom pre druhy sociálnych služieb v rámci sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi. Bežné úkony starostlivosti o dieťa vo svojich dôsledkoch predstavujú úkony osobnej pomoci zo strany inej osoby, ktoré si objektívne nevie a nemôže zabezpečiť dieťa z dôvodu veku a súvisiacej nesebestačnosti prirodzene bez potreby vykonávania akejkoľvek posudkovej činnosti podľa prílohy č. 3 (poukazujeme aj na § 49 ods. 13), pričom právna úprava odkazuje na ich rozsah v prílohe č. 4 (sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity, dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít). Bežné úkony starostlivosti o dieťa s poukazom na § 16 ods. 4 zákona o sociálnych službách nebude môcť poskytovateľ sociálnej služby zabezpečovať prostredníctvom inej osoby na základe občianskoprávneho vzťahu alebo obchodnoprávneho vzťahu, ale výlučne svojím menom na vlastnú zodpovednosť, resp. prostredníctvom svojich zamestnancov na základe uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu s poskytovateľom sociálnej služby.
6
K bodu 16 (§ 27 ods. 1)
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí so zavedením odkazu 1a v bode 2.
K bodu 17 (§ 31 a § 32)
Zhodne s doterajšou právnou úpravou sa v § 31 a 32 definuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, ktorú je možné poskytovať terénnou formou sociálnej služby alebo pobytovou formou sociálnej služby v zariadeniach dočasnej starostlivosti o deti. Pomoc pri osobnej starostlivosti sa poskytuje rodičovi maloletého dieťaťa, alebo inej fyzickej osobe, ktorá toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a to z dôvodov, že nemôže starostlivosť zabezpečiť sama a nemá žiadne blízke osoby, ktoré by sa o dieťa v jej neprítomnosti postarali. Za takéto dôvody sa považujú najmä choroba, úraz, liečebný pobyt rodiča, pôrod matky, ale aj narodenie trojčiat, poprípade dvojčiat, alebo viac súčasne narodených detí v priebehu dvoch rokov. Doba poskytovania služby je ohraničená na 30 po sebe nasledujúcich dní, čo však nevylučuje jej poskytovanie opakovane. V zariadení dočasnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje sociálna služba dieťaťu, ak sa rodič z vyššie uvedených vážnych dôvodov nemôže o dieťa postarať, poprípade ďalším dôvodom pre prijatie dieťaťa do zariadenia dočasnej starostlivosti je vzatie rodiča do väzby alebo jeho nástup do výkonu trestu odňatia slobody. V záujme zabezpečenia ochrany práv dieťaťa je zariadenie povinné informovať o rodinnej situácií príslušné orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 9 ods. 13). Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa buď terénnou alebo pobytovou formou poskytovania sociálnej služby sa rozumejú hlavne poskytovanie bežných úkonov starostlivosti o dieťa, ktorými najmä úkony osobnej hygieny, úkony stravovania, úkony kŕmenia, obliekania a vyzliekania, výchovy, sprevádzanie dieťaťa napr. do školy a zo školy, k lekárovi, pri záujmových činnostiach, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, bežná starostlivosť o domácnosť, a to primerane veku dieťaťa a jeho zdravotnému stavu.
K bodu 18 (§ 32a a § 32b)
V § 32a a 32b a sa definujú dve formy služieb na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života. Prvá 32a ods. 1 písm. a)] definuje službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovanú terénnou formou sociálnej služby v domácom prostredí dieťaťa, alebo ambulantnou formou sociálnej služby v inom prostredí, ktorým je domáce prostredie opatrovateľa detí. Táto služba sa poskytuje rodičovi alebo inej fyzickej osobe, ktorá dieťa zverené do starostlivosti, a to v čase v ktorom sa rodič pripravuje na trh práce a v čase ďalších aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce, v tomto prípade, ak ide o maloleté dieťa. Ide o podporu rodín kde je rodič napr. dlhodobo nezamestnaný, navštevuje rekvalifikačné kurzy alebo iné kurzy a je v záujme celej rodiny, aby sa v čo najkratšom čase zamestnal. Prostredníctvom poskytnutia tejto služby zameranej na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života a poskytnutím starostlivosti o dieťa prostredníctvom opatrovateľky detí sa zabráni sociálnemu vylúčeniu rodiny a zabezpečí sa priestor pre rodiča, aby sa zúčastnil aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce.
Ďalšia situácia 32a ods. 1 písm. b)] rieši podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života rodín s deťmi do troch resp. šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a to za predpokladu, že sa rodič rozhodne pracovať ešte pred ukončením rodičovskej dovolenky. Rodič si môže vybrať podľa potrieb dieťaťa a celej rodiny, či uprednostní starostlivosť opatrovateľa detí 32a ods. 3), alebo zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 32b). Opatrovateľ detí môže poskytovať starostlivosť o dieťa buď v domácom prostredí dieťaťa, alebo vo svojom
7
domácom prostredí, alebo v pracovnom prostredí rodiča, ak na starostlivosť vytvorené podmienky účelovo vyčleneným priestorom. Opatrovateľ detí poskytuje starostlivosť v rovnakom čase maximálne trom deťom, alebo jednej súrodeneckej skupine (napr. v prípade štvorčiat).
Opatrovateľ detí poskytuje v neprítomnosti rodiča dieťaťu bežné úkony starostlivosti o dieťa napr. pomoc pri kŕmení a výchove.
Starostlivosť v zariadení starostlivosti o deti 32b) je určená pre deti do troch rokov veku maximálne do konca kalendárneho roka v ktorom dieťa dovŕši tri roky. Za starostlivosť sa považujú najmä výchova, ktorá zahŕňa aj individuálnu alebo kolektívnu hru s dieťaťom a bežné úkony starostlivosti o dieťa, akými napr. obliekanie, vyzliekanie, úkony osobnej hygieny ako prebaľovanie, kŕmenie.
Vybudovaním dostupných, kvalitných a cenovo dostupných zariadení si najmä pracujúci a študujúci rodičia budú môcť lepšie zosúladiť rodinný a pracovný život. Poskytovateľ služby je povinný klásť dôraz na individuálny prístup k dieťaťu, poskytovať osobnú starostlivosť, úkony osobnej hygieny, obliekanie, vyzliekanie, prebaľovanie, kŕmenie, socializáciu, stravovanie a pitný režim a zabezpečiť chod zariadenia. V zákone sa upravuje pre zriaďovateľa povinnosť poskytovať starostlivosť v jednej dennej miestnosti, alebo v herni a spálni ak je spálňa stavebne oddelená najviac 12-tim deťom. Zároveň právna úprava pripúšťa zvýšenie tohto počtu najviac o tri deti, a to za podmienky neposkytovania starostlivosti dieťaťu vo veku do jedného roka. Dôvodom takto koncipovanej právnej úpravy je umožniť zvýšenie počtu detí, len ak tým nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana detí vekovej kategórie, ktorá si vyžaduje zvýšenú ochranu v rámci kolektívnej starostlivosti. Pod dennou miestnosťou sa pritom rozumie ak herňa slúži súčasne aj ako spálňa. Zriaďovateľ možnosť označiť si (pomenovať) svoje zariadenie služieb starostlivosti ľubovoľným názvom napr. aj detské jasle, detské centrum a pod. Poskytovateľ je povinný zohľadniť vek detí, ich individuálne potreby a spolupracovať s rodičmi, poprípade s osobami, ktorým boli deti zverené do starostlivosti.
K bodu 19 (§ 33a)
Spoločné ustanovenia pri poskytovaní sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi upravujú vymedzenie starostlivosti o dieťa, kde sa za starostlivosť o dieťa považuje poskytovanie odborných činností (pomoc pri odkázanosti dieťaťa na pomoc inej osoby poskytovaním bežných úkonov starostlivosti o dieťa napr. kŕmenie, prebaľovanie, prezliekanie, umývanie, poskytovanie výchovy, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie), obslužných činností (napr. stravovanie, upratovanie) a ďalších činností napr. zabezpečenie záujmovej činnosti), resp. súboru týchto činností, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre konkrétny druh sociálnej služby, ktorý sa poskytuje v rámci sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi. Súčasne sa prihliada na všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa od ranného veku v súlade s jeho vekovými limitmi a osobitosťami. Všestranný rozvoj dieťaťa zahŕňa najmä oblasť telesnú zameranú na jemnú a hrubú motoriku, rozumovú, citovú a sociálnu oblasť. Starostlivosťou sa taktiež rozumie osvojovanie si hygienických návykov, rozvíjanie reči, myslenia, posilňovanie záujmu o hru a socializácia dieťaťa.
Novo sa ustanovuje v prípade starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom, poskytovanie starostlivosti opatrovateľom detí spĺňajúcim kvalifikačné podmienky podľa tohto zákona.
8
Vo vládnom návrhu sa explicitne ustanovuje, že pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje rodičovi dieťaťa, alebo inej fyzickej osobe, ktorá dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
K bodu 20 (§ 40)
Novo sa vymedzuje osobný rozsah na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári, a to v záujme zohľadnenia účelnosti poskytovaného vecného a časového rozsahu tejto sociálnej služby. III. stupňu odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby zodpovedá priemerný rozsah odkázanosti 4- 6 hod./deň (II. stupňu odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby zodpovedá priemerný rozsah odkázanosti 2-4 hod./deň). Takto koncipovanú právnu úpravu odôvodňuje najmä právna skutočnosť, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby v dennom stacionári povinný plánovať, viesť a hodnotiť za účasti prijímateľa sociálnej služby individuálny plán, ktorého súčasťou je aj program sociálnej rehabilitácie, musí spĺňať novo ustanovený časový rozsah poskytovania tejto ambulantnej sociálnej služby v dennom stacionári najmenej v rozsahu ôsmich hodín pracovného času pracovného dňa (bod 12 - § 13 ods. 2), musí spĺňať novoustanovený personálny normatív (bod 5 - § 9 ods. 4) a pre nárok na spolufinancovanie poskytovania sociálnej služby zo štátnych prostriedkov prevádzkovať miesto v dennom stacionári vo väčšom rozsahu ako 80 hodín po dobu 20 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní (bod 37 - § 78b ods. 8).
K bodu 21 (§ 49 ods. 1)
V § 49 ods. 1 ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí s úpravou vykonanou v § 84.
K bodu 22 [§ 51 písm. b)]
V záujme odstránenia problémov interpretačnej a aplikačnej praxe sa precizuje ustanovenie § 51 písm. b) o odkaz na prílohu č. 4, z ktorej, vzhľadom na vecný obsah tejto prílohy, vychádza zoznam úkonov starostlivosti o domácnosť, zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah, na ktoré odkazuje predmetné ustanovenie.
K bodu 23 (§ 63 ods. 4)
V nadväznosti na navrhované doplnenie služieb na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v rámci sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, právna úprava § 63 ods. 4 novo vymedzuje podmienky odbornej spôsobilosti na účely posudzovania splnenia podmienky odbornej spôsobilosti na poskytovanie sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi v konaní o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré vedie príslušný vyšší územný celok, a to nasledovne:
Za odbornú spôsobilosť na účely poskytovania služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti a služby včasnej intervencie sa považuje získanie vysokoškolského vzdelanie druhého stupňa. Vysoká škola môže byť rôzneho zamerania, bez bližšej špecifikácie študijného programu a jeho zamerania. Ide o požiadavku odbornej spôsobilosti kladenú na fyzickú osobu, ktorá žiada o zápis do registra, fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, resp. ide o požiadavku odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorú tieto fyzické osoby poveria za zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby
9
a ktorá je pri poskytovaní sociálnej služby v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi sociálnej služby, alebo je spoločníkom alebo členom tejto právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom tejto sociálnej služby. Tieto fyzické osoby, ktoré musia spĺňať požiadavku získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa teda pôsobia na manažerských pracovných pozíciách, a zabezpečujú, aby odborné, obslužné a ďalšie činnosti pri poskytovaní sociálnej služby a starostlivosti o deti vykonávali pracovníci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa tohto zákona.
Na účely pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa terénnou formou sociálnej služby a služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénnou, alebo ambulantnou formou mimo zariadenia, za odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, resp. odbornú spôsobilosť fyzickej osoby, ktorú tieto fyzické osoby poveria za zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby a ktorá je pri poskytovaní sociálnej služby v pracovnoprávnom vzťahu k poskytovateľovi sociálnej služby, alebo je spoločníkom alebo členom tejto právnickej osoby, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, sa považuje získanie úplného stredného všeobecného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ak tieto fyzické osoby poskytujú priamo starostlivosť o dieťa aj na pracovnej pozícií opatrovateľa detí, musia spĺňať kvalifikačné predpoklady pre túto pracovnú pozíciu ustanovené v § 84 ods. 10 - teda napr. absolvent úplného stredného všeobecného vzdelania musí absolvovať kurz zameraný na opatrovanie detí, aby spĺňal kvalifikačné predpoklady na výkon tejto činnosti.
K bodu 24 (§ 65 ods. 5)
V záujme odstránenia problémov interpretačnej praxe sa precizuje znenie ustanovenia § 65 ods.5 v tom smere, že ak ide o prevod alebo prechod práv z doterajšieho verejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je právnická osoba zriadená obcou ( ide o právnu formu rozpočtovej organizácie obce, alebo príspevkovej organizácie obce) na túto obec je umožnené právne nástupníctvo i v právnych vzťahoch pri poskytovaní sociálnej služby a oprávnenie poskytovať sociálne službu prechádza na obec ako právneho nástupcu aj v iných právnych vzťahoch. Zmena sa vykoná len zmenou údajov v registri poskytovateľov sociálnej služby bez potreby vedenia nového konania o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Nakoľko ide o zachovanie právneho režimu verejného poskytovateľa sociálnych služieb je garantovaná kontinuita poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby s regulovanou úhradou za poskytovanú sociálnu službu určenou všeobecne záväzným nariadením. Taktiež je zabezpečené kontinuálne financovanie sociálnej služby z verejných prostriedkov v tých istých priestorových podmienkach, personálnych, materiálnych podmienkach i hygienických podmienkach.
K bodu 25 [§ 65 ods. 6 písm. e)]
Aj oprávnenie poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života vzniká odo dňa zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Vo vládnom návrhu sa explicitne ustanovuje, že sociálnu službu je možné poskytovať len na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vykonáva vyšší územný celok. Žiadateľom vo veci zápisu do registra sa rozumie obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo vyšším územným celkom (verejný poskytovateľ) alebo ďalšia právnická alebo fyzická osoba (neverejný poskytovateľ). Z tohto dôvodu sa súvisiace zmeny a doplnky premietajú aj do právnej úpravy registrácie poskytovateľov sociálnych služieb. Novo sa preto v § 65 ods. 6 písm. e) ustanovuje, že právnym dôvodom rozhodnutia
10
o nezapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb je aj nesplnenie novo ustanovenej podmienky v § 9 ods. 6 (novelizačný bod 6) tohto zákona u žiadateľa o zápis do registra, ak ide o poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Ide o nesplnenie hygienických a priestorových podmienok podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu - vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.
K bodu 26 [§ 65 ods. 6 písm. f)]
Vzhľadom na novoustanovenú právnu úpravu služieb na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a podmienku regulácie počtu miest v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v § 32b ods. 3, sa v § 65 ods. 6 písm. f) ustanovuje, že právnym dôvodom rozhodnutia o nezapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb je aj nesplnenie podmienky ustanovenej v § 32b ods. 3 tohto zákona. Poskytovateľ sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je povinný v záujme prispôsobenia prevádzkovania tohto zariadenia rodinnému prostrediu s obmedzením prvkov inštitucionalizácie spĺňať taxatívne stanovený maximálny počet prijímateľov starostlivosti o deti na zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku, a to konkrétne najviac 12 detí na jednu dennú miestnosť, alebo herňu a spálňu, ak je spálňa stavebne oddelená.
K bodom 27 a 28 [§ 66 ods. 1 písm. d) a e)]
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou je zosúladenie obsahu registra poskytovateľov sociálnych služieb, vedeného príslušnými vyššími územnými celkami, s obsahom registra poskytovateľov sociálnej služby a poskytovateľov sociálnej služby, ktorí boli vymazaní z registra (centrálneho registra), vedeného MPSVR SR podľa § 79 ods. 1 písm. h) zákona ustanoveným v § 79 ods. 3 zákona. V súlade s § 81 písm. q) zákona vyšší územný celok predkladá štvrťročne aktualizovaný register ministerstvu, z tejto aktualizácie vychádza aj obsah centrálneho registra. V záujme odstránenia interpretačných problémov je potrebné zosúladiť aj používanú terminológiu vo vzájomne previazaných ustanoveniach zákona súvisiacich s vedením a aktualizáciou registra.
K bodu 29 a 30 (§ 67a, 67a ods.7)
Novo sa ustanovuje nevzniknutie povinnosti neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba, vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok. Táto povinnosť pre týchto neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí fyzickou osobou, je vzhľadom na účel tejto povinnosti nahradená oznamovacou povinnosťou vybraných údajov príslušnému vyššiemu územnému celku v ustanovenej lehote.
Podľa platného znenia zákona o sociálnych službách je každá fyzická osoba, ktorá vykonáva sociálne služby, povinná viesť účtovníctvo a súčasne vyhotovovať výročnú správu, čo je však pre dotknuté subjekty, ktoré fyzickou osobou nadbytočná administratívna záťaž. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je totiž fyzická osoba účtovnou jednotkou iba vtedy, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu. Fyzické osoby sa však môžu rozhodnúť a viesť namiesto účtovníctva daňovú evidenciu alebo si uplatňovať výdavky paušálnou sumou v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.
11
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ukladanie výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok pre fyzické osoby poskytujúce sociálne služby je tiež neprimeranou záťažou, vzhľadom na to, že žiadna iná fyzická osoba nie je povinná ukladať svoju účtovnú závierku a výročnú správu do verejnej časti registra účtovných zvierok. Zákon č. 431/2002 Z. z. neustanovuje povinnosť vypracovať výročnú správu žiadnej fyzickej osobe. Navrhovaná právna úprava preto zabezpečuje pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí fyzickou osobou, špeciálnu úpravu právnych vzťahov pri preukazovaní plnenia finančných podmienok ustanovených týmto zákonom na poskytovanie sociálnej služby, a to priamo vo vzťahu k príslušnému registračnému miestu.
K bodu 31 [§ 74 ods. 2 písm. b)]
V § 74 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b) sociálna služba na podporu rodiny s deťmi v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, keďže sa zmenila skladba sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi podľa druhu v § 12 ods. 1 písm. b). Sociálna služba na podporu rodiny s deťmi v zariadení dočasnej starostlivosti o deti je obsiahnutá v § 74 ods. 2 písm. a) pod pomocou pri osobnej starostlivosti o dieťa a podporou zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, a preto ju nie je potrebné opakovane uvádzať v samostatnou ustanovení - v písmene b).
K bodu 32 (§ 74 ods. 4)
V § 74 ods. 4 ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s vypustením § 74 ods. 2 písm. b) a zmenou následného označenia.
K bodu 33 (§ 74 ods. 5)
V § 74 ods. 5 ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s vypustením § 74 ods. 2 písm. b) a zmenou následného označenia.
K bodu 34 [§ 75 ods. 1 písm. b)]
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novo zadefinovanou skladbou sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi podľa druhu v § 12 ods. 1 písm. b). Pod sociálnou službou pomoci pri osobnej starostlivosti o deti je potrebné v zmysle druhového rozdelenia sociálnej služby v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) zahŕňať aj sociálnu službu pomoci pri osobnej starostlivosti o deti v zariadení dočasnej starostlivosti o deti. V záujme eliminovania interpretačných sporov sa preto spresňuje ustanovenie § 75 ods. 1 písm. b) odkazom na konkrétnu sociálnu službu.
K bodu 35 [§ 75 ods. 7 písm. n) a o)]
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénnou formou sociálnej služby alebo ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia a služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je službou, ktorej finančnú dostupnosť pre prijímateľov zabezpečuje štát najmä prostredníctvom sociálnej dávky na podporu rodiny s deťmi do troch, respektíve šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, prostredníctvom príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý je určený na zabezpečenie starostlivosti o dieťa a je určený rodičovi, alebo inej osobe ktorá dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Výška príspevku je dostatočná na zabezpečenie dostupnosti tejto služby a úhrady nákladov poskytovanej ambulantnej starostlivosti o dieťa iným osobám. Vládny návrh doplnenia § 75 ods. 7 zákona o sociálnych službách, upravujúceho finančnú podporu neverejného poskytovateľa sociálnej služby, novo upravuje preto len možnosť poskytnúť zo strany obce alebo vyššieho územného celku finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
12
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje tieto nové druhy sociálnych služieb s cieľom dosiahnuť zisk. Na spôsob určenia finančného príspevku na prevádzku sa vzťahuje § 77 a 78 tohto zákona.
K bodu 36 (§ 75 ods. 8)
V § 75 ods. 8 ide o legislatívno-technickú úpravu. V súlade s § 78a ods. 1 zákona MPSVR SR v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zariadení, ktorým je nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár. MPSVR SR podľa § 78a zákona teda nemá legitimitu poskytovať neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok na žiadnu sociálnu službu, zo sociálnych služieb uvedených v § 75 ods. 3 5. S touto právnou skutočnosťou je potrebné zosúladiť aj § 75 ods. 8 vypustením slov „alebo ministerstvo podľa § 78a“, vo väzbe na možnosť poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovateľom na sociálne služby uvedené v § 75 ods. 3 až 5 zo stany MPSVR SR v rozsahu jeho pôsobnosti.
K bodom 37 a 38 (§ 75 ods. 13 a 14)
V § 75 ods. 13 a 14 sa explicitne ustanovuje miestna príslušnosť obce alebo vyššieho územného celku v rozsahu ich pôsobnosti podľa tohto zákona na účely poskytovania finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby, a to podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb. Podľa povahy a charakteru poskytovanej sociálnej služby a jej cieľovej skupiny ide o miestnu príslušnosť danú trvalým pobytom prijímateľa sociálnej služby 75 ods. 13) a o miestnu príslušnosť danú miestom poskytovania sociálnej služby, bez ohľadu na trvalý pobyt prijímateľa sociálnej služby 75 ods. 14). V prípade miestnej príslušnosti podľa § 75 ods. 14 ide o sociálne služby krízovej intervencie, špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu poskytovaných ako samostatné odborné činnosti, sprievodcovskú a predčitateľskú službu, tlmočnícku službu, sprostredkovanie tlmočníckej služby, sprostredkovanie osobnej asistencie, krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológii, podporu samostatného bývania, jedáleň, práčovňu a stredisko osobnej hygieny. U týchto druhov sociálnych služieb je miestna príslušnosť obce alebo vyššieho územného celku v rozsahu ich pôsobnosti na účely poskytovania finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby daná miestom poskytovania sociálnej služby, bez ohľadu na trvalý pobyt prijímateľa týchto druhov sociálnej služby. U ostatných druhov sociálnych služieb je miestna príslušnosť obce alebo vyššieho územného celku v rozsahu ich pôsobnosti na účely poskytovania finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby daná trvalým pobytom prijímateľa sociálnej služby.
K bodu 39 [§ 78b ods. 4 písm. e)]
V § 78b ods. 4 písm. e) ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením odseku 7 v § 78b.
K bodu 40 (§ 78b ods. 7)
V § 78b ods. 7 sa v záujme zabezpečenia účelnosti a efektívnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVR SR na
13
spolufinancovanie sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb na lokálnej úrovni, a to tak pre verejných poskytovateľov, ako aj pre neverejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb, precizuje právna úprava neobsadeného miesta v zariadení na účely zúčtovania a vrátenia finančných príspevkov. Precizuje sa, že za neobsadené miesto v zariadení sa považuje každé miesto v zariadení, na ktorom sa po dobu 30 a viac po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba, a to z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ale aj z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, hoci zmluva o poskytovaní sociálnej služby je uzatvorená, pričom dôvod tejto neprítomnosti nie je relevantným. Ide teda o faktické neposkytovanie sociálnej služby na danom mieste počas 30 a viac po sebe nasledujúcich dní. Lehota 30 po sebe nasledujúcich dní sa považuje za objektivizovanú lehotu, v rámci ktorej sa akceptuje (toleruje) možnosť neposkytovania sociálnej služby na tomto mieste, a to bez toho, aby táto skutočnosť ovplyvnila nároky na poskytnutie finančnej podpory na konkrétne miesto. Dôvodom je zabezpečenie dostatočného časového priestoru pre poskytovateľov sociálnej služby na prispôsobenie sa zmeneným prevádzkovým pomerov (v zásade v dôsledku nenaplnenosti kapacity danej počtom miest, na ktoré viazané prostriedky štátneho rozpočtu, resp. dlhodobej neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby). Financovanie sociálnych služieb je pritom viaczdrojové 71 zákona o sociálnych službách), pri ktorom je príjem z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách len jedným zo zdrojov spolufinancovania sociálnej služby.
K bodu 41 (§ 78b ods. 8)
V § 78b ods. 8 sa v záujme zabezpečenia účelnosti a efektívnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVR SR na spolufinancovanie sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb na lokálnej úrovni, a to tak pre verejných poskytovateľov, ako aj pre neverejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb, novo ustanovuje posudzovanie neobsadenosti miesta pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení, ktorá sa poskytuje v pracovných dňoch v pracovnom čase. Z uvedeného dôvodu je neobsadenosť miesta v zariadení pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby posudzovaná tak, že ide o každé miesto v tomto zariadení, na ktorom sa po dobu 20 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní neposkytuje sociálna služba, a to z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ale aj z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, hoci zmluva o poskytovaní sociálnej služby je uzatvorená, pričom dôvod tejto neprítomnosti nie je relevantným, ale aj z dôvodu, že na mieste sa poskytuje sociálna služba po dobu 20 pracovných dní v časovom rozsahu menšom ako 80 hodín, teda v priemere menej ako 4 hodiny za deň. Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa prílohy č. 4a a prílohy č. 6 k zákonu totiž vychádza z predpokladu prevádzkovania sociálnej služby v zariadení ambulantnou sociálnou službou v časovom rozsahu jej poskytovania v pracovných dňoch a v pracovnom čase.
K bodu 42 (§ 80 písm. e) šiesty bod)
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novo zadefinovanou skladbou sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi podľa druhu v § 12 ods. 1 písm. b). Pod sociálnou službou pomoci pri osobnej starostlivosti o deti je potrebné v zmysle druhového rozdelenia sociálnej služby v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) zahŕňať aj sociálnu službu pomoci pri osobnej starostlivosti o deti v zariadení dočasnej starostlivosti o deti. V záujme eliminovania interpretačných sporov sa preto spresňuje ustanovenie § 80 písm. e) šiesty bod odkazom na konkrétnu sociálnu službu.
14
K bodu 43 (§ 84 ods. 10)
Novo sa ustanovujú v § 84 ods. 10 kvalifikačné predpoklady na pracovnú pozíciu opatrovateľa detí do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom. Na zabezpečenie kvality poskytovania služby starostlivosti o deti sa v právnej úprave upravujú kvalifikačné predpoklady opatrovateľa detí, ktorý poskytuje starostlivosti o deti buď terénnou, alebo ambulantnou formou sociálnej služby v zariadení aj mimo zariadenia. Opatrovateľom detí môže byť fyzická osoba ktorá