1
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Predkladaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vypracovaný v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2016.
Predkladaný vládny návrh novely zákona o sociálnych službách obsahuje dva vecné okruhy právnych úprav:
1. V rámci právnej úpravy sociálnych služieb sa novo vymedzuje zameranie sociálnych služieb na zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života. Ako sociálna služba sa novo ustanovuje poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku najmä v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti, vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole a z tohto dôvodu nemôže poskytovať osobnú starostlivosť dieťaťu. V rámci komplexu sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi ide o nový právny prostriedok na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénnou formou sociálnej služby, ambulantnou sociálnou službou (na inom mieste ako v rodinnom prostredí dieťaťa napr. v rodinnom prostredí opatrovateľa detí, v účelovo vyčlenených priestoroch zamestnávateľa) alebo ambulantnou sociálnou službou v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Z hľadiska doterajšieho skutkového stavu je poskytovaná starostlivosť v „detských jasliach“ a poskytovaná starostlivosť opatrovateľkou v domácom prostredí dieťaťa alebo v domácom prostredí opatrovateľky, realizovaná spravidla na základe živnostenského oprávnenia ako voľná živnosť. Navrhovanou právnou úpravou, sa bude táto starostlivosť o deti novo regulovať v systéme sociálnych služieb so súvisiacim ustanovením právnych podmienok jej poskytovania (zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku, priestorové podmienky a hygienické podmienky, kvalifikačné predpoklady, personálne štandardy, vecný rozsah poskytovaných odborných činností, obslužných činností a ďalších činností a spôsob ich vykonávania), a to v záujme ochrany dieťaťa, so súvisiacim zabezpečením kvality poskytovanej starostlivosti a dohľadu nad jej poskytovaním zo strany príslušných orgánov.
2. Zmeny a doplnenia vykonané v záujme zabezpečenia účelnosti a efektívnosti spolufinancovania sociálnych služieb na lokálnej úrovni zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVR SR. Ide o novo ustanovenú povinnosť pre poskytovateľov sociálnej služby v dennom stacionári dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov, a to podľa doplnenej prílohy č. 1. V záujme zabezpečenia účelnosti a efektívnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVR SR na spolufinancovanie sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb na lokálnej úrovni, a to tak pre verejných poskytovateľov, ako aj pre neverejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb, sa precizuje právna úprava neobsadeného miesta v zariadení na účely zúčtovania a vrátenia finančných príspevkov. Novo sa ustanovuje posudzovanie neobsadenosti miesta pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení. S touto právnou úpravou súvisí
2
v záujme jednoznačnosti interpretácie a aplikácie aj doplnenie právnej úpravy foriem sociálnej služby o vymedzenie ambulantnej sociálnej služby z hľadiska časového rozsahu jej poskytovania a vymedzenie týždennej pobytovej sociálnej služby z hľadiska časového rozsahu jej poskytovania. Zároveň sa upravuje osobný rozsah na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári, a to v záujme zohľadnenia účelnosti poskytovaného vecného a časového rozsahu tejto sociálnej služby.
Predkladaný vládny návrh novely zákona o sociálnych službách obsahuje aj zmeny a doplnky v záujme odstránenia vybraných interpretačných a aplikačných problémov.
Predkladaný vládny návrh zákona v súlade s doložkou vybraných vplyvov bude mať pozitívny vplyv aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie a pozitívne sociálne vplyvy a vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Ostatné vybrané vplyvy sa nepredpokladajú.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.