1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
+1 276 632
+6 129 091
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
+1 276 632
+6 129 091
Výdavky verejnej správy celkom
0
+29 533 929
+32 947 669
+41 229 983
z toho:
- vplyv na ŠR
0
+29 533 929
+32 947 669
+41 229 983
- MPSVR SR - 07C03 Kompenzácia sociálnych
dôsledkov ŤZP
0
+29 533 929
+31 601 120
+34 745 492
- MPSVR SR - 07C020A Štátom platené
poistné za osoby starajúce sa o dieťa
0
0
+1 346 549
+6 484 491
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: MPSVR SR
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
+29 533 929
+32 947 669
+41 229 983
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Kapitola MPSVR SR nemá v rozpočte na roky 2017 2019 zabezpečené krytie týchto výdavkov. Navýšenie rozpočtu výdavkov kapitoly bude predmetom rokovaní v procese tvorby rozpočtu.
2
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Predmetom vládneho návrhu zákona je aj úprava podmienok peňažného príspevku na opatrovanie, poskytovaného fyzickej osobe v produktívnom veku (t.j. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok).
Navrhuje sa zvýšenie maximálnej výšky peňažného príspevku na opatrovanie pre uvedenú skupinu poberateľov ustanovenú percentom sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu SŽM v závislosti od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (FO s ŤZP) a od rozsahu opatrovania nasledovne:
a) pri opatrovaní jednej FO s ŤZP zvýšenie zo 111,32 % na 125,00 % SŽM,
b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP zvýšenie zo 148,42 % na 162,10 % SŽM
c) pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení zvýšenie
z 98,33 % na 112,01 % SŽM,
d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení
zvýšenie zo 139,15 % na 152,83 % SŽM,
e) pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení
a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení
najviac 20 hodín týždenne zvýšenie zo 144,71% na 158,39 % SŽM.
Ďalšou navrhovanou zmenou v peňažnom príspevku na opatrovanie je zvýšenie ochrany príjmu opatrovanej FO s ŤZP, ktorá nie je nezaopatreným dieťaťom z 1,4 na 1,7 násobok SŽM.
Súčasne sa navrhuje zmena podmienok v odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s cystickou fibrózou s pľúcnymi a gastrointestinálnymi prejavmi. Túto odkázanosť bude možné kompenzovať peňažným príspevkom na kúpu osobného motorového vozidla, peňažným príspevkom na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a peňažným príspevkom na prepravu.
Navrhuje sa precizovanie posudzovania a zisťovania príjmu a majetku v oblasti peňažných a nepeňažných darov. Vládnym návrhom sa taktiež zabezpečuje rovnaké postavenie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov, ktorým je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba. Uvedená zmena bude mať iba zanedbateľné vplyvy na rozpočet verejnej správy, nakoľko sa dotýka iba úzkej skupiny osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
V zákone o sociálnom poistení sa navrhuje odstrániť hranicu 12 rokov na účely platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za fyzické osoby, ktoré nevykonávajú zárobkovú činnosť, nepoberajú niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok a nie sú dôchodkovo poistené z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov a:
1.v produktívnom veku sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku najdlhšie do 18 rokov veku,
2.ktorým sa v produktívnom veku poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo
3.ktoré majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať túto v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.
3
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Návrh max. výšky s predpokladanou valorizáciou
Peňažný príspevok na opatrovanie
Pôvodná max. výška
2016
Návrh max. výšky-bez valorizácie 2017
1.1 – 30.6. 2017
Od 1.7.2017
Od 1.7.2018
Od 1.7.2019
- celodenne 1 osobu
220,52
247,62
247,62
250,60
254,61
259,45
- celodenne viac osôb
294,01
321,11
321,11
324,97
330,17
336,45
- čiastočne 1 osobu
194,79
221,89
221,89
224,56
228,16
232,50
- čiastočne viac osôb
275,65
302,75
302,75
306,39
311,30
317,22
- kombinovane viac osôb
286,66
313,76
313,76
317,53
322,62
328,75
Zvýšenie zákonom ustanovenej výšky peňažného príspevku na opatrovanie pre opatrovateľov v produktívnom veku
V roku 2016
V roku 2017
V roku 2018
V roku 2019
Predpokladaný počet poberateľov, ktorých sa dotkne zvýšenia výšky PP na opatrovanie
0
33 450
33 680
33 954
Zvýšenie ochrany príjmu FO s ŤZP z 1,4 na 1,7 násobok SŽM na účely peňažného príspevku na opatrovanie
V roku 2016
V roku 2017
V roku 2018
V roku 2019
Predpokladaný počet poberateľov, ktorých sa zmena ochrany príjmov dotkne
0
17 598
17 928
18 560
4
Na základe štatistických údajov Sociálnej poisťovne bolo k 31. marcu 2016 celkovo 24 720 poistencov štátu, ktorí sa starali o dieťa od 6 do 18 rokov veku s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo poberali peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávali osobnú asistenciu. Kvantifikácia predpokladá 3 790 dotknutých osôb v roku 2018 a 4 961 osôb v roku 2019, t. j. osôb, ktorým účasť na dôchodkovom poistení nezanikne, resp. budú naďalej poistení na dôchodkové poistenie ako poistenci štátu (ak budú naďalej spĺňať zákonom ustanovené podmienky).
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Finančný vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne (- úspora, + príjmov výdavkov) v €
2016
2017
2018
2019
Z dôvodu zrušenia hranice 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie
0
0
+ 1 276 632
+ 6 129 091
SPOLU
0
0
+ 1 276 632
+ 6 129 091
Pozn. Z dôvodu vyšších príjmov na sociálne poistenie bol kvantifikovaný vplyv na tvorbu správneho fondu Sociálnej poisťovne vo výške 2,4 % z prijatého poistného a 0,25 % z postúpených príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, pričom v uvedenej výške sa očakáva nárast výdavkov Sociálnej poisťovne. Vplyv na tvorbu správneho fondu sa predpokladá nasledovný: 30 814 eur v roku 2018 a 147 987 eur v roku 2019. Predpokladá sa postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v sume 69 917 eur v roku 2018 a 355 400 eur v roku 2019.
Peňažné príspevky na kompenzáciu odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom pre FO s ŤZP s cystickou fibrózou
Predpokladaný počet poberateľov PP na kompenzáciu odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom (OMV)
V roku 2016
V roku 2017
V roku 2018
V roku 2019
PP na kúpu OMV
0
93
96
98
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky OMV
0
276
278
282
PP na prepravu
0
54
57
59
5
Finančný vplyv na výdavky MPSVR SR (- úspora, + zvýšenie výdavkov) v €
2016
2017
2018
2019
Z dôvodu zvýšenia peňažného príspevku na opatrovanie
0
+ 11 150 100
+ 11 455 000
+ 12 470 400
Z dôvodu zvýšenie ochrany príjmu FO s ŤZP
0
+ 17 590 452
+ 19 325 889
+ 21 433 968
Peňažné príspevky na kompenzáciu odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom pre FO s ŤZP s cystickou fibrózou
0
+ 793 377
+ 820 231
+ 841 124
Z dôvodu zrušenia hranice 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie
0
0
+ 1 346 549
+ 6 484 491
SPOLU
0
+ 29 533 929
+ 32 947 669
+ 41 229 983
Pri odhade vplyvu na rozpočet verejnej správy boli zohľadnené nasledovné ukazovatele:
- odhad počtu poberateľov, ktorých sa navrhované zmeny dotknú. Pri odhade boli zohľadnené údaje o počtoch poberateľov z predchádzajúceho obdobia čerpaného z IS RSD MIS, predpokladaný nárast počtu poberateľov o nových, ale aj tých, ktorí sa môžu vrátiť do systému z dôvodu pripravovaných zmien;
- pri vyčíslení predpokladaných finančných vplyvov sa vychádzalo z údajov o čerpaní finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia čerpaného z IS RSD MIS a z poslednej (júnovej) makroprognózy IFP, podľa ktorej predpokladaná valorizácia sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pre rok 2017 je to 1,2 %, 1,6 % pre rok 2018 a 1,9 % pre rok 2019;
- v súlade s makroekonomickou prognózou IFP z júna 2016 sa predpokladá mesačný vymeriavací základ dotknutej skupiny osôb v sume 455,5 eura v roku 2018 a 475,0 eura v roku 2019; použitá sadzba štátu na dôchodkové poistenie vo výške 26 %; predpokladá sa 30 % účasť dotknutých osôb v II. kapitalizačnom pilieri.
Vplyvy na roky 2017 2019 boli odhadované za obdobie zodpovedajúce predpokladanej účinnosti navrhovaných legislatívnych zmien t.j. od 1. 1. 2017.
6
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
1 276 632
6 129 091
Poistné (150)
0
0
1 276 632
6 129 091
Poistné na starobné poistenie (152), Poistné do rezervného fondu solidarity (157), Poistné na invalidné poistenie (158)
0
0
1 276 632
6 129 091
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
1 276 632
6 129 091
7
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
29 533 929
32 947 669
41 229 983
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
0
29 533 929
32 947 669
41 229 983
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
29 533 929
32 947 669
41 229 983
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
29 533 929
32 947 669
41 229 983
8
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
9