Príloha č. 4
1
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Zmena podmienok v poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie t.j. zvýšenie maximálnej výšky peňažného príspevku na opatrovanie a zvýšenie ochrany príjmu dospelých opatrovaných osôb s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,4 násobku životného minima na 1,7 násobok životného minima bude mať pozitívny vplyv na príjmy domácností opatrovateľov, ktorí nepoberajú žiadnu zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok a peňažný príspevok na opatrovanie je u väčšiny z nich jediným príjmom. Vládny Návrh bude mať pozitívny vplyv zároveň aj na opatrované osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré žijú s daným opatrovateľom v spoločnej domácnosti.
Zmena podmienok v odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom bude mať pozitívny vplyv na príjmy domácností fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím s cystickou fibrózou.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
domácnosti opatrovateľov, ktorí nepoberajú žiadnu zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok s nárokom na peňažný príspevok na opatrovanie a zákonom vymedzený okruh osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,
špecifickou pozitívne ovplyvnenou skupinou domácnosti opatrovateľov opatrujúcich deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých sa dotkne len zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie, nakoľko ochrana príjmu opatrovanej osoby je v prípade nezaopatreného dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím v súčasnosti vyššia ako navrhovaná v prípade dospelej osoby (3-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu).
domácnosti fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím s cystickou fibrózou odkázaných na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, .
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Príloha č. 4
2
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Domácnosti, ktorých príjmy tvorí len peňažný príspevok na opatrovanie, prípadne s dôchodkovou dávkou opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, patria medzi rizikové skupiny z hľadiska chudoby a sociálneho vylúčenia. Vplyv je popísaný vyššie.
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1: Domácnosti opatrovateľov s nárokom na peňažný príspevok na opatrovanie, ktorí nepoberajú žiadnu zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, opatrujúci dospelú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
opatrujúci
min. zvýšenie v € za mesiac
max. zvýšenie v € za mesiac
- celodenne 1 osobu
27,10
86,53
- celodenne viac osôb
27,10
86,85
- čiastočne 1 osobu
27,10
86,75
- čiastočne viac osôb
27,11
86,84
- kombinovane viac osôb
27,10
86,85
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
-
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
spolu približne 28 tisíc opatrovateľov resp. domácností opatrovateľov
opatrujúci
priemerný mesačný počet
- celodenne 1 osobu
27 126
- celodenne viac osôb
961
- čiastočne 1 osobu
275
- čiastočne viac osôb
7
- kombinovane viac osôb
23
Ovplyvnená skupina č. 2: Domácnosti opatrovateľov s nárokom na peňažný príspevok na opatrovanie, ktorí nepoberajú žiadnu zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, opatrujúci nezaopatrené dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
opatrujúci
priem. zvýšenie v € za mesiac
- celodenne 1 osobu
27,10
- celodenne viac osôb
27,10
- čiastočne 1 osobu
27,10
- čiastočne viac osôb
27,11
- kombinovane viac osôb
27,10
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
-
Príloha č. 4
3
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
spolu približne 5 tisíc opatrujúcich rodičov
opatrujúci
priemerný mesačný počet
- celodenne 1 osobu
3 649
- celodenne viac osôb
160
- čiastočne 1 osobu
1 177
- čiastočne viac osôb
36
- kombinovane viac osôb
36
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
Príloha č. 4
4
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Navrhovanou úpravou v Čl. I v bodoch 3 a 6 sa zvyšuje prístup osôb s ŤZP k peňažným príspevkom na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP, nakoľko sa navrhuje nepovažovať peňažné a nepeňažné dary za príjem a majetok pri posudzovaní na účely poskytnutia peňažných príspevkov do 12-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ako aj dary ktorých, účelom je posilnenie účinkov kompenzácie, zachovanie alebo zlepšenie zdravotného stavu bez finančného stropu a jednak nadobudnuté od taxatívne vymenovaných subjektov.
Zmena podmienok v odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom umožní fyzickým osobám s ŤZP s cystickou fibrózou prístup k peňažným príspevkom, ktorými je možné kompenzovať odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom Predpokladáme, že táto navrhovaná zmena sa v roku 2017 dotkne 330 fyzických osôb s ŤZP, v roku 2018 sa dotkne 335 fyzických osôb s ŤZP a v roku 2019 sa dotkne 341 fyzických osôb s ŤZP.
Prostredníctvom vládneho návrhu V čl. II v bode 2 sa zlepšuje prístup na verejne prístupné miesta vrátane dopravnej prepravy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré používajú psa so špeciálnym výcvikom ako pomoc pri každodenných činnostiach, pri pohybe, podávaní predmetov, otváraní a zatváraní dverí, pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore. Predpokladá sa, že vládny návrh sa pozitívne dotkne približne 70 ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.
Prostredníctvom vládneho návrhu v čl. III sa zlepšuje prístup osôb, ktoré sa starajú o osobu s ŤZP k nároku na dôchodkové dávky vrátane minimálneho dôchodku. Predpokladá sa 3 790 dotknutých osôb v roku 2018 a 4 961 osôb v roku 2019, t. j. osôb, ktorým účasť na dôchodkovom poistení nezanikne, resp. budú naďalej poistení na dôchodkové poistenie ako poistenci štátu (ak budú naďalej spĺňať zákonom ustanovené podmienky). Očakáva sa pozitívny vplyv na výšku budúcich dôchodkov u dotknutej skupiny osôb.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
Vládny návrh sa týka ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, vplyv je popísaný vyššie.
Príloha č. 4
5
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Vládny návrh dodržuje povinnosť rovnakého zaobchádzania a podporuje rovnosť príležitostí pre skupinu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Nemá vplyv.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Nie.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Nie.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Nie.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Príloha č. 4
6
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Nie.
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Nie.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Nie.
Príloha č. 4
7