Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 13.07.2016 Ukončenie: 21.07.2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
02.08.2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
september 2016
2. Definícia problému
Novela vládneho návrhu zákona špecifikuje druhy a výšky darov vo vzťahu k zisťovaniu príjmu a majetku posudzovaných osôb. Upravujú sa podmienky poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie pre poberateľov nepoberajúcich dôchodkové dávky, ktorí patria k najohrozenejšej skupine poberateľov tohto peňažného príspevku. Ďalej sa navrhuje odstrániť hranicu 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie za fyzické osoby, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté osoby. Navrhuje sa zmena pri posudzovaní odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s cystickou fibrózou. Upravujú sa podmienky vodenia psov so špeciálnym výcvikom na verejných miestach.
3. Ciele a výsledný stav
Stabilizovať najohrozenejšiu skupinu poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie. Ďalším cieľom vládneho návrhu je započítať obdobie starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutú osobu do celkového obdobia dôchodkového poistenia v závislosti od reálneho obdobia, v ktorom ťažko zdravotne postihnutá osoba túto starostlivosť potrebuje. Zjednotiť prístup psa so špeciálnym výcvikom na verejné priestranstvá.
4. Dotknuté subjekty
Zákonom vymedzený okruh osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzických osôb poberajúcich peňažný príspevok na opatrovanie.
5. Alternatívne riešenia
Neboli posudzované alternatívne riešenia.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno  Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
x Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
x Nie
Čiastočne
Pozitívne
x Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
x Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
x Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
x Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
x Žiadne
Negatívne
Pozitívne
x Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
x Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Zmena podmienok v poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie bude mať pozitívny sociálny vplyv na opatrovateľov, ktorí nepoberajú žiadnu zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok a peňažný príspevok na opatrovanie je u väčšiny z nich jediným príjmom. Vládny návrh bude mať pozitívny sociálny vplyv zároveň aj na opatrované osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré žijú s daným opatrovateľom v spoločnej domácnosti. Zmena pri posudzovaní odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s cystickou fibrózou bude mať pozitívny sociálny vplyv na túto skupinu fyzických osôb.
11. Kontakt na spracovateľa
Ildiko.Milkovicova@employment.gov.sk
12. Zdroje
Informačný systém MPSVR SR RSD MIS, Sociálna poisťovňa a makroprognózy IFP.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Komisia neuplatňuje k materiálu žiadne pripomienky ani odporúčania. Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje súhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.