DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vychádza z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 -2020, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky okrem iného zaviazala zvýšiť výšku peňažného príspevku na opatrovanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
V čl. I vládneho návrhu zákona sa mení základná výška peňažného príspevku na opatrovanie s cieľom stabilizácie skupiny poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie v produktívnom veku. Pre túto skupinu poberateľov peňažného príspevku sa navrhuje zvýšiť základnú výšku peňažného príspevku na opatrovanie z 111,32 % na 125 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom. Zároveň sa navrhuje zvýšenie ochrany príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,4 na 1,7-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Vládnym návrhom zákona sa súčasne navrhuje precizovať posudzovanie a zisťovanie príjmu a majetku v oblasti peňažných a nepeňažných darov. Novelou sa precizuje zoznam osobných údajov spracúvaných podľa tohto zákona.
V čl. II vládneho návrhu zákona sa navrhuje upraviť osobitné podmienky vodenia psa so špeciálnym výcvikom a sprevádzanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím týmto psom. Zároveň sa zjednocuje hmotnoprávna úprava kategorizácie psov podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky vodenia psov a zákona č. 447/2008 Z. z. tak, že sa navrhuje v taxatívnom vymedzení zvláštneho psa nahradiť pojem „vodiaci“ pojmom „so špeciálnym výcvikom“, ktorý v zmysle odkazovanej právnej normy zahŕňa tri typy psov so špeciálnym výcvikom: vodiaceho psa, asistenčného psa a signálneho psa.
V čl. III vládneho návrhu zákona sa navrhuje odstrániť hranicu 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie za fyzické osoby, ktoré sa starajú o fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím osoby. Cieľom vládneho návrhu je započítať obdobie starostlivosti o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím v závislosti od reálneho obdobia, v ktorom je táto starostlivosť vykonávaná.
V čl. IV vládneho návrhu zákona sa rozširuje možnosť vstupu do priestorov zariadenia spoločného stravovania pre všetky osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sprevádzané psom so špeciálnym výcvikom.
Prijatie vládneho návrhu predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie a má pozitívny sociálny vplyv.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.