(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z. z.
, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") a § 38 písm. a) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z. z.
, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 536/2008 Z. z., vyhlášky č. 235/2010 Z. z. a vyhlášky č. 514/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a iných zoznamoch, prehľadoch
a prílohách,“.
2.V § 1 písmeno c) znie:
„c) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu a podrobnosti o výške a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze, v reštrukturalizácii a v konaniach o oddlžení, vrátane paušálnych náhrad za nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania,“.
3.§ 1 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i) čo sa rozumie väčšou hodnotou, menšou hodnotou a drobným veriteľom a majetkom nepatrnej hodnoty,
j) podrobnosti o procesoch speňažovania majetku v konkurze, vrátane toho, ktoré nehnuteľnosti a spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam menšej hodnoty možno speňažiť ako hnuteľnú vec.“.
4.V § 7 odsek 1 znie:
„(7) Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby podaného veriteľom je 660 eur.“.
2
5.V § 7 ods. 2 sa slová „1 659,70“ nahrádzajú slovami „1660“.
6.Za § 7 sa vkladá §7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Výška preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v konaniach o oddlžení.
Preddavok na úhradu odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v konaniach o oddlžení je 500 eur.“.
7.V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby podnikateľa je 1 660 eur.“.
8.V § 8 ods. 2 sa slová „6 638,78“ nahrádzajú slovami „6 660“.
9.V § 9 odsek 1 znie:
„(1) Súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby podnikateľa 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka fyzickej osoby podnikateľa nemá hodnotu ani 1600 eur.“.
10.V § 12 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
11.V § 12 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „v iných veciach“.
12.Za § 12 sa vkladá §12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v oddlžení
(1) Za výkon funkcie v konaniach o oddlžení patrí správcovi paušálna odmena a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur.
(2) Ak súd rozhodol o odvolaní správcu z funkcie do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty odvolaný správca nárok na paušálnu odmenu nemá. Ak súd rozhodol o odvolaní správcu z funkcie po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty odvolaný správca nárok na odmenu v rozsahu jednej polovice základnej sumy.
(3) V konaní o určení splátkového kalendára nárok na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti len správca vykonávajúci funkciu v čase skončenia konania.“.
3
13.§ 24 vrátane nadpisu znie:
„§24
Paušálna odmenu správcu a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v reštrukturalizácii
Ustanovenia o paušálnej odmene správcu a náhrade nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v reštrukturalizácii budú zohľadňovať okolnosti ako počet prihlásených veriteľov, počet prítomných veriteľov na schôdzi veriteľov, počet zasadnutí veriteľských výborov, a pod.
14.ÔSMA ČASŤ vrátane nadpisov znie:
ÔSMA ČASŤ
§ 48
Väčšia hodnota
Nehnuteľnosťami väčšej hodnoty sa rozumejú nehnuteľnosti alebo spoluvlastnícke podiely na nich, ktorých súpisová hodnota presahuje 10-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.
§48a
Menšia hodnota
Nehnuteľnosťami menšej hodnoty sa rozumejú nehnuteľnosti alebo spoluvlastnícke podiely na nich, ktorých súpisová hodnota nepresahuje 10-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.
§48d
Nehnuteľnosti a spoluvlastnícke podiely speňažiteľné v konkurze podľa štvrtej časti zákona ako hnuteľná vec.
Ako hnuteľnú vec možno speňažiť nehnuteľnosti a spoluvlastnícke podiely menšej hodnoty.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.