1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2016
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
316 464*
1 265 856*
2 098 656*
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR
0
316 464
1 265 856
2 098 656
z toho:
- vplyv na ŠR
0
316 464
1 265 856
2 098 656
Rozpočtové prostriedky
0
316 464
1 265 856
2 098 656
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
5 749 140
5 629 740
5 629 740
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR (08P)
0
5 749 140
5 629 740
5 629 740
z toho:
- vplyv na ŠR
0
5 749 140
5 629 740
5 629 740
Rozpočtové prostriedky
0
5 749 140
5 629 740
5 629 740
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
37
37
37
- vplyv na ŠR
0
37
37
37
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
398 088
398 088
398 088
- vplyv na ŠR
0
398 088
398 088
398 088
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
5 749 140
5 629 740
5 629 740
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR (08P)
0
5 749 140
5 629 740
5 629 740
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Negatívny vplyv na rozpočet kapitoly v rokoch 2017 2019, ktorý je prezentovaný ako rozpočtovo krytý, riešiť v plnom rozsahu v rámci rokovaní o návrhu rozpočtu na roky 2017 2019 v priebehu roka 2016.
V oblasti príjmov vzhľadom k tomu, že ide o odhad navrhujeme, aby príjmy kapitoly Ministerstvo spravodlivosti SR boli upravované vždy v priebehu príslušného roka po naplnení záväzného ukazovateľa príjmov (*).
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Účelom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov je riešenie úpadku fyzických osôb, ktoré predstavuje v Slovenskej republike významný ekonomicko-sociálny problém. Oddlženiu (účinku nevymáhateľnosti) budú podliehať v zásade všetky pohľadávky veriteľov, ktoré si prihlásili do konania, alebo ktoré si do konania prihlásiť mohli s výnimkami vyváženými pomerovaním s inými záujmami (napr. výnimka pre výživné pre maloleté deti). Oddlženie bude možné dvoma spôsobmi, a to konkurzom alebo splátkovým kalendárom.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2016
2017
2018
2019
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
3
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uvedený návrh zohľadňuje náklady na rozšírenie činnosti Centra právnej pomoci, ktoré celorepublikovú pôsobnosť, a to vytvorenie piatich nových tímov v zložení 1 právnik, 5 sociálnych pracovníkov/právnych asistentov a 1 administratívny pracovník. Zároveň návrh predpokladá v tejto súvislosti posilnenie oblasti správy Centra právnej pomoci o 2 osoby.
Náklady v oblasti osobných výdavkov zohľadňujú navýšenie počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 37, z toho 5 právnikov, 25 sociálnych pracovníkov/právnych asistentov, 5 administratívnych zamestnancov a 2 ekonómov. Osobné výdavky počítané na základe zaradenia zamestnancov do príslušných platových tried a stupňov, k tomu je počítané osobné ohodnotenie (v priemere cca 50 %) a príslušné odvody do poisťovní.
V prípade prevádzkových bežných výdavkov, ktoré v prvom roku zvýšené o výdavky súvisiace s prvotným vybavením pre zamestnancov (rok 2017) ide každoročne o výdavky na umiestnenie novovzniknutých tímov (predpokladá sa nájom alebo výpožička), výkon činnosti tímov vrátane výdavkov na dopravné a zamestnancov.
V prípade finančných operácií je uvažované každoročne s vyplatením čiastky 500 eur za 10 000 osôb jednotlivým správcom. V tomto prípade je uvažované aj s postupnou návratnosťou týchto výdavkov formou mesačných splátok po dobu troch rokov od osôb, za ktoré boli tieto výdavky realizované, čo je premietnuté v navýšení príjmov, pričom suma bola určená odhadom.
V prípade kapitálových výdavkov ide v prvom roku o výdavky na nákup piatich osobných motorových vozidiel pre novovzniknuté tímy v celkovej sume 75 000 eur.
Uvedeným návrhom sa predpokladajú ďalšie negatívne aj pozitívne vplyvy na rozpočet v oblasti príjmov štátneho rozpočtu odpustenie pohľadávok, zvýšenie daní a odvodov v prípade zamestnania osoby po osobnom bankrote, ktoré však nie je možné vyčísliť.
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) - 411005
316 464
1 265 856
2 098 656
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
316 464
1 265 856
2 098 656
5
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2016
2017
2018
2019
poznámka
Bežné výdavky (600)
674 140
629 740
629 740
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
398 088
398 088
398 088
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
139 152
139 152
139 152
Tovary a služby (630)2 – 632, 633, 634, 636, 637
136 900
92 500
92 500
Bežné transfery (640)
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
75 000
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 – 714
75 000
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) - 812
5 000 000
5 000 000
5 000 000
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
5 749 140
5 629 740
5 629 740
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2016
2017
2018
2019
poznámka
Počet zamestnancov celkom
37
37
37
zamestnanci pri výkone práce vo verej. záujme
z toho vplyv na ŠR
37
37
37
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
897
897
897
z toho vplyv na ŠR
897
897
897
Osobné výdavky celkom (v eurách)
537 240
537 240
537 240
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
398 088
398 088
398 088
z toho vplyv na ŠR
398 088
398 088
398 088
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
139 152
139 152
139 152
z toho vplyv na ŠR
139 152
139 152
139 152
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“