Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 1.7. 2016Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
September 2016
2. Definícia problému
Exekúcie spôsobujú mnohým ľuďom nepochybne množstvo problémov v pracovnom aj osobnom živote a znamenajú veľkú komplikáciu pri návrate do „normálneho“ života. Oddlženie alebo tzv. osobný bankrot, ktorý by im pomohol rýchlejšie sa z tejto situácie dostať, je dnes pre bežných ľudí prakticky nedostupný. S cieľom pomôcť im prekonať ťažkú životnú situáciu ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá upravuje oddlženie fyzických osôb (tzv. osobný bankrot)
3. Ciele a výsledný stav
Zavedenie účinného inštitútu osobného bankrotu (mechanizmus oddlženia fyzických osôb), aby sa zvýšila jeho reálna uplatniteľnosť s cieľom eliminovať dlhovú pascu, s osobitným zreteľom na nízkopríjmové skupiny a s prihliadnutím na potrebu ochrany základných životných potrieb, najmä bývania.
4. Dotknuté subjekty
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, konkurzné súdy, Centrum právnej pomoci, advokáti, fyzické osoby
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované nakoľko Programové vyhlásenie vlády SR exaktne vymedzuje zadanie, ktoré je premietnuté do návrhu zákona.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? x Áno Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nejde o transpozíciu práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí účinnosti.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Negatívny vplyv na rozpočet kapitoly v rokoch 2017 až 2019, ktorý je prezentovaný ako rozpočtovo krytý, riešiť v plnom rozsahu v rámci rokovaní o návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 v priebehu roka 2016.
V oblasti príjmov vzhľadom k tomu, že ide o odhad navrhujeme, aby príjmy kapitoly Ministerstvo spravodlivosti SR boli upravované vždy až v priebehu príslušného roka po naplnení záväzného ukazovateľa príjmov.
11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Martin Maliar, odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ms.oloop@justice.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK