Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie
Termín začiatku a ukončenia PPK
18. júl 2016 – 1. august 2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
2. august 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
21. september 2016
2.Definovanie problému
Potreba implementácie koherentných pravidiel upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie s cieľom harmonizovať východiskový režim pre uplatňovanie nárokov v Európskej únii.
3.Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie.
Výsledný stav: Stanovenie pravidiel pre účinné uplatňovanie práva na úplnú náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže podnikom alebo združením podnikov, ako aj stanovenie niektorých pravidiel uplatňovania tohto práva na náhradu škody.
4.Dotknuté subjekty
Podnikateľské subjekty a ďalší súťažitelia na relevantnom trhu s tovarmi a službami.
5.Alternatívne riešenia
-
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
-
8.Preskúmanie účelnosti**
-
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
-
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Katarína Orosová
Sekcia legislatívy
Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
tel.: + 421 (2) 888 91 135
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
-
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania.
K doložke vybraných vplyvov
Komisia berie na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy upozorňuje, že v takomto prípade nie je potrebné v doložke vybraných vplyvov v bode 9. v časti „Vplyvy na rozpočet verejnej správy“ označovať rozpočtovo zabezpečené vplyvy.
Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.