TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie
Zákon č. ...../2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Č: 1
O: 1
Touto smernicou sa stanovujú pravidlá potrebné na zabezpečenie toho, aby každá osoba, ktorá utrpela škodu spôsobenú porušením práva hospodárskej súťaže podnikom alebo združením podnikov, mohla účinne vykonávať svoje právo uplatniť si nárok na úplnú náhradu tejto škody od tohto podniku alebo združenia. Touto smernicou sa stanovujú pravidlá na podporu nenarušenej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu a odstránenie prekážok brániacich jeho riadnemu fungovaniu, a to zabezpečením rovnocennej ochrany všetkých osôb, ktoré utrpeli takúto škodu, v rámci celej Únie.
N
Návrh zákona
§ 1
Tento zákon upravuje niektoré aspekty práva na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a niektoré pravidlá uplatňovania tohto práva.
Ú
Č: 1
O: 2
Touto smernicou sa stanovujú pravidlá na účely koordinácie presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže zo strany orgánov hospodárskej súťaže a presadzovania týchto pravidiel v rámci konaní o žalobách o náhradu škody na vnútroštátnych súdoch.
N
§ 1
Tento zákon upravuje niektoré aspekty práva na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a niektoré pravidlá uplatňovania tohto práva.
Ú
Č: 2
O: 1
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1.„porušenie práva hospodárskej súťaže“ je porušenie článku 101 alebo 102 ZFEÚ alebo porušenie vnútroštátneho práva
N
Návrh zákona
§ 2
P: a
a) porušením práva hospodárskej súťaže porušenie článku 101 alebo článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo porušenie vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže,
Ú
2
hospodárskej súťaže;
Č: 2
O: 2
2. „porušiteľ“ je podnik alebo združenie podnikov, ktoré sa dopustili porušenia práva hospodárskej súťaže;
N
Návrh zákona
§ 2
P: b
b) porušiteľom každý, kto sa dopustil porušenia práva hospodárskej súťaže,1)
Ú
Č: 2
O: 3
3. „vnútroštátne právo hospodárskej súťaže“ ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré prevažne sledujú rovnaké ciele ako články 101 a 102 ZFEÚ a ktoré sa uplatňujú v tom istom prípade a súbežne s právom hospodárskej súťaže Únie v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003 s výnimkou ustanovení vnútroštátneho práva, ktorými sa fyzickým osobám ukladajú trestné sankcie; to neplatí, ak takéto trestné sankcie prostriedkom, ktorým sa presadzujú pravidlá hospodárskej súťaže vzťahujúce sa na podniky;
N
Návrh zákona
§ 2
P: c
c) vnútroštátnym právom hospodárskej súťaže ustanovenia osobitného predpisu o zákaze dohôd obmedzujúcich súťaž2) a zneužívania dominantného postavenia,3)
Ú
Č: 2
O: 4
4. „žaloba o náhradu škody“ je žaloba podľa vnútroštátneho práva, prostredníctvom ktorej si nárok na náhradu škody na vnútroštátnom súde uplatňuje domnelá poškodená osoba alebo osoba konajúca v mene jednej alebo viacerých domnelých poškodených osôb, ak to právo Únie alebo vnútroštátne právo umožňuje, alebo fyzická osoba či právnická osoba, ktorá nadobudla práva domnelej poškodenej osoby ako nástupca, vrátane osoby, ktorá nadobudla ich nárok;
N
Návrh zákona
§ 3
O:1
(1) Osoba, ktorá utrpela škodu spôsobenú porušením práva hospodárskej súťaže (ďalej len „poškodená osoba“), má právo na náhradu škody.
Ú
Zastúpenie upravuje § 89 92 a právne nástupníctvo § 64 a § 65 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
Č: 2
O: 5
5. „nárok na náhradu škody“ je nárok na náhradu škody utrpenej v dôsledku
N
Návrh zákona
§ 3
O: 1
(1) Osoba, ktorá utrpela škodu spôsobenú porušením práva hospodárskej súťaže (ďalej len „poškodená osoba“), má právo na náhradu škody.
Ú
1) Napríklad zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
2) § 4 až 6 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) § 8 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3
porušenia práva hospodárskej súťaže;
Č: 2
O: 6
6. „poškodená osoba“ je osoba, ktorá utrpela škodu v dôsledku porušenia práva hospodárskej súťaže;
N
§ 3
O: 1
(1) Osoba, ktorá utrpela škodu spôsobenú porušením práva hospodárskej súťaže (ďalej len „poškodená osoba“), má právo na náhradu škody.
Ú
Č: 2
O: 7
7. „vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže“ je orgán určený členským štátom podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1/2003 ako orgán zodpovedný za uplatňovanie článkov 101 a 102 ZFEÚ;
N
§ 2
P: d
d) orgánom hospodárskej súťaže Európska komisia, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky a na účely § 4 odsek 2 aj orgán určený iným členským štátom podľa osobitného predpisu4) ako orgán zodpovedný za uplatňovanie článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
Ú
Č: 2
O: 8
8. „orgán hospodárskej súťaže“ je Komisia alebo vnútroštátny orgán hospodárskej súťaže, prípadne oba, ak si to kontext vyžaduje;
N
Návrh zákona
§ 2
P: d
d) orgánom hospodárskej súťaže Európska komisia, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky a na účely § 4 odsek 2 aj orgán určený iným členským štátom podľa osobitného predpisu4) ako orgán zodpovedný za uplatňovanie článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
Ú
Č: 2
O: 9
9. „vnútroštátny súd“ je akýkoľvek súdny orgán členského štátu v zmysle článku 267 ZFEÚ;
N
Ú
Súdom sa rozumie súd podľa čl. 46 Ústavy SR, bližšie špecifikovaný v § 27 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, s poukazom na § 5 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Č: 2
O: 10
10. „preskúmací súd“ je vnútroštátny súd, ktorý právomoc preskúmavať na základe riadnych opravných prostriedkov rozhodnutia vnútroštátneho orgánu hospodárskej súťaže alebo preskúmavať rozsudky o týchto rozhodnutiach bez ohľadu na to, či samotný súd
n. a.
Ú
Preskúmacím súdom sa v súlade s § 15 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku rozumie Krajský súd v Bratislave, ktorý je príslušný na konanie
4) Čl. 35 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 z 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003).
4
právomoc rozhodnúť o porušení práva hospodárskej súťaže;
o správnej žalobe v oblasti hospodárskej súťaže; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
Č: 2
O: 11
11. „rozhodnutie o porušení“ je rozhodnutie vnútroštátneho orgánu hospodárskej súťaže alebo preskúmacieho súdu o tom, že právo hospodárskej súťaže bolo porušené;
n. a.
Ú
Rozhodnutím o porušení je rozhodnutie Protimonopolného úradu SR podľa § 38 zákona č. 136/2001 Z. z. alebo podľa § 145 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Č: 2
O: 12
12. „konečné rozhodnutie o porušení“ je rozhodnutie o porušení, proti ktorému nie je možné alebo nie je možné podať riadny opravný prostriedok;
n. a.
Ú
Konečné rozhodnutie je rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať rozklad podľa zákona č. 136/2001 Z. z.
Č: 2
O: 13
13. „dôkazy“ všetky druhy dôkazných prostriedkov, ktoré prípustné na konajúcom vnútroštátnom súde, a to najmä dokumenty a všetky ďalšie predmety obsahujúce informácie, bez ohľadu na to, na akom nosiči sa tieto informácie uchovávajú;
n. a.
Ú
Dôkazy a dôkazné prostriedky vymedzuje § 187 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku.
Č: 2
O: 14
14. „kartel“ je dohoda alebo zosúladený postup dvoch alebo viacerých konkurentov zameraný na koordináciu ich konkurenčného správania na trhu alebo ovplyvnenie príslušných parametrov hospodárskej súťaže, a to prostredníctvom takých praktík, ako je okrem iného stanovenie alebo koordinácia nákupných alebo predajných cien alebo iných obchodných podmienok, a to aj pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, prideľovanie výrobných alebo predajných kvót, rozdeľovanie si trhov a zákazníkov vrátane koordinácie
N
Návrh zákona
§ 2
P: e
e) kartelom dohoda alebo zosúladený postup dvoch alebo viacerých konkurentov zameraný na koordináciu ich konkurenčného správania na trhu alebo ovplyvnenie príslušných parametrov hospodárskej súťaže, a to prostredníctvom takých praktík, ako je okrem iného stanovenie alebo koordinácia nákupných alebo predajných cien alebo iných obchodných podmienok, a to aj pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, prideľovanie výrobných alebo predajných kvót, rozdeľovanie si trhov a zákazníkov vrátane koordinácie konkurentov pri predkladaní súťažných ponúk, obmedzenie dovozu alebo vývozu alebo protisúťažné konanie voči ostatným konkurentom,
Ú
5
konkurentov pri predkladaní súťažných ponúk, obmedzenie dovozu alebo vývozu alebo protisúťažné konanie voči ostatným konkurentom;
Č: 2
O: 15
15. „program zhovievavosti“ je program, ktorý sa týka uplatňovania článku 101 ZFEÚ alebo zodpovedajúceho ustanovenia vnútroštátneho práva, na základe ktorého určitý účastník tajného kartelu, konajúc nezávisle od ďalších účastníkov tohto kartelu, spolupracuje v rámci vyšetrovania vedeného orgánom hospodárskej súťaže, a to tak, že dobrovoľne poskytuje svoje poznatky o karteli a svojej úlohe v ňom, za čo je tento účastník na základe rozhodnutia alebo zastavenia konania oslobodený od akýchkoľvek pokút ukladaných pre jeho účasť v karteli alebo sa mu takáto pokuta zníži;
N
Návrh zákona
§ 2
P: f
f) programom zhovievavosti program podľa osobitného predpisu5) alebo program, ktorý sa týka uplatňovania článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorého určitý účastník tajného kartelu, konajúc nezávisle od ďalších účastníkov tohto kartelu, spolupracuje v rámci vyšetrovania vedeného orgánom hospodárskej súťaže, a to tak, že dobrovoľne poskytuje svoje poznatky o karteli a svojej úlohe v ňom,
Ú
Program zhovievavosti bližšie upravuje § 39d zákona č. 136/2001 Z. z.
Č: 2
O: 16
16. „vyhlásenie v rámci programu zhovievavosti“ je ústne alebo písomné vyhlásenie dobrovoľne poskytnuté orgánu hospodárskej súťaže určitým podnikom alebo fyzickou osobou, prípadne v ich mene, alebo jeho záznam, v ktorom sa opisujú poznatky tohto podniku alebo fyzickej osoby o karteli a úloha tohto podniku alebo osoby v ňom, pričom toto vyhlásenie bolo vypracované osobitne na účely jeho poskytnutia orgánu hospodárskej súťaže s cieľom získať oslobodenie od pokút alebo zníženie pokút v rámci programu zhovievavosti; nezahŕňa to existujúce informácie;
N
Návrh zákona
§ 2
P: g
g) vyhlásením v rámci programu zhovievavosti ústne alebo písomné vyhlásenie dobrovoľne poskytnuté orgánu hospodárskej súťaže určitým účastníkom kartelu alebo fyzickou osobou, prípadne v ich mene, alebo jeho záznam, v ktorom sa opisujú poznatky tohto účastníka kartelu alebo fyzickej osoby o karteli a úloha tohto podniku alebo osoby v ňom, pričom toto vyhlásenie bolo vypracované osobitne na účely jeho poskytnutia orgánu hospodárskej súťaže s cieľom získať oslobodenie od pokút alebo zníženie pokút v rámci programu zhovievavosti; toto vyhlásenie nezahŕňa existujúce informácie, ktorými dôkazy, ktoré existujú bez ohľadu na konanie vedené orgánom hospodárskej súťaže a bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v spise orgánu hospodárskej súťaže,
Ú
Č: 2
O: 17
17. „už existujúce informácie“ dôkazy, ktoré existujú bez ohľadu na konanie vedené orgánom hospodárskej súťaže a
N
Návrh zákona
§ 2
P: g
g) vyhlásením v rámci programu zhovievavosti ústne alebo písomné vyhlásenie dobrovoľne poskytnuté orgánu hospodárskej súťaže určitým účastníkom kartelu alebo
Ú
5) § 38d zákona č. 136/2001 Z. z. v znení zákona č. 151/2014 Z. z.
6
bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v spise orgánu hospodárskej súťaže;
fyzickou osobou, prípadne v ich mene, alebo jeho záznam, v ktorom sa opisujú poznatky tohto účastníka kartelu alebo fyzickej osoby o karteli a úloha tohto podniku alebo osoby v ňom, pričom toto vyhlásenie bolo vypracované osobitne na účely jeho poskytnutia orgánu hospodárskej súťaže s cieľom získať oslobodenie od pokút alebo zníženie pokút v rámci programu zhovievavosti; toto vyhlásenie nezahŕňa existujúce informácie, ktorými dôkazy, ktoré existujú bez ohľadu na konanie vedené orgánom hospodárskej súťaže a bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v spise orgánu hospodárskej súťaže,
Č: 2
O: 18
18. „podanie v rámci konania o urovnaní“ je dobrovoľné vyhlásenie, ktoré bolo určitým podnikom alebo v jeho mene poskytnuté orgánu hospodárskej súťaže a v ktorom tento podnik uznáva alebo prestáva popierať svoju účasť na porušovaní práva hospodárskej súťaže a svoju zodpovednosť za toto porušenie práva hospodárskej súťaže, pričom toto vyhlásenie bolo vypracované konkrétne s cieľom umožniť tomuto orgánu hospodárskej súťaže, aby uplatnil zjednodušené alebo skrátené konanie;
N
Návrh zákona
§ 2
P: h
h) podaním v rámci konania o urovnaní6) dobrovoľné vyhlásenie, ktoré bolo určitým porušiteľom alebo v jeho mene poskytnuté orgánu hospodárskej súťaže a v ktorom tento porušiteľ uznáva alebo prestáva popierať svoju účasť na porušovaní práva hospodárskej súťaže a svoju zodpovednosť za toto porušenie práva hospodárskej súťaže, pričom toto vyhlásenie bolo vypracované konkrétne s cieľom umožniť tomuto orgánu hospodárskej súťaže, aby uplatnil zjednodušené alebo skrátené konanie,
Ú
Č: 2
O: 19
19. „osoba oslobodená od pokút“ je podnik alebo fyzická osoba, ktorých orgán hospodárskej súťaže oslobodil v rámci programu zhovievavosti od pokút;
N
Návrh zákona
§ 2
P: i
i) osobou oslobodenou od pokút porušiteľ, ktorého orgán hospodárskej súťaže oslobodil v rámci programu zhovievavosti od pokút,
Ú
Č: 2
O: 20
20. „zvýšenie ceny“ je rozdiel medzi cenou, ktorá bola skutočne zaplatená, a cenou, ktorá by bola inak zaplatená, keby k porušeniu práva hospodárskej súťaže nedošlo;
N
Návrh zákona
§ 2
P: j
j) zvýšením ceny rozdiel medzi cenou, ktorá bola skutočne zaplatená, a cenou, ktorá by bola inak zaplatená, keby k porušeniu práva hospodárskej súťaže nedošlo,
Ú
Č: 2
O: 21
21.„konsenzuálne riešenie sporu“ je akýkoľvek mechanizmus, ktorý účastníkom umožňuje dosiahnuť
N
Návrh zákona
§ 19
O: 1
(1) Ak strany v konaní oznámia súdu, že po začatí súdneho konania o náhradu škody sa rozhodli riešiť spor mediáciou alebo mimosúdnym urovnaním, preruší súd konanie na obdobie dvoch rokov; súd pokračuje v
Ú
6) Napríklad § 38e zákona č. 136/2001 Z. z. v znení zákona č. 151/2014 Z. z.
7
mimosúdne urovnanie sporu týkajúceho sa nároku na náhradu škody;
konaní, ak pominuli dôvody prerušenia konania a vždy aj vtedy, ak mu strana v konaní oznámi, že v mediácii alebo v rokovaní o mimosúdnom urovnaní ďalej nepokračuje.
Č: 2
O: 22
22. „konsenzuálne urovnanie“ je dohoda dosiahnutá na základe konsenzuálneho riešenia sporu;
N
Návrh zákona
§ 19
O: 1
(1) Ak strany v konaní oznámia súdu, že po začatí súdneho konania o náhradu škody sa rozhodli riešiť spor mediáciou alebo mimosúdnym urovnaním, preruší súd konanie na obdobie dvoch rokov; súd pokračuje v konaní, ak pominuli dôvody prerušenia konania a vždy aj vtedy, ak mu strana v konaní oznámi, že v mediácii alebo v rokovaní o mimosúdnom urovnaní ďalej nepokračuje.
Ú
Č: 2
O: 23
23. „priamy odberateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá priamo od porušiteľa získala produkty alebo služby, ktoré boli predmetom porušenia práva hospodárskej súťaže;
N
Návrh zákona
§ 2
P: k
k) priamym odberateľom osoba, ktorá priamo od porušiteľa získala produkty alebo služby (ďalej len „tovar“), ktoré boli predmetom porušenia práva hospodárskej súťaže,
Ú
Č: 2
O: 24
24. „nepriamy odberateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá získala produkty alebo služby, ktoré boli predmetom porušenia práva hospodárskej súťaže, alebo produkty či služby odvodené od takéhoto tovaru či služieb, alebo produkty či služby, ktoré obsahujú takýto tovar či služby, nie priamo od porušiteľa, ale od priameho odberateľa alebo následného odberateľa.
N
Návrh zákona
§ 2
P: l
l) nepriamym odberateľom osoba, ktorá získala tovary, ktoré boli predmetom porušenia práva hospodárskej súťaže, alebo tovary odvodené od takéhoto tovaru, alebo tovary, ktoré obsahujú takýto tovar, nie priamo od porušiteľa, ale od priameho odberateľa alebo ďalšieho odberateľa.
Ú
Č: 3
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá utrpela škodu spôsobenú porušením práva hospodárskej súťaže, mala možnosť domáhať sa úplnej náhrady tejto škody a získať ju.
N
Návrh zákona
§ 3
O: 1
(1) Osoba, ktorá utrpela škodu spôsobenú porušením práva hospodárskej súťaže (ďalej len „poškodená osoba“), má právo na náhradu škody.
Ú
Č: 3
O: 2
Úplná náhrada škody zabezpečí osobe, ktorá utrpela škodu, dosiahnuť stav, v akom osoba bola pred porušením práva hospodárskej súťaže, tak ako keby k porušeniu práva hospodárskej súťaže
N
Návrh zákona
Návrh
§ 3
O: 2
(2) Náhrada škody pozostáva z náhrady skutočnej škody, ušného zisku a úrokov zo sumy skutočnej škody a ušlého zisku a úrokov7) plynúcich od okamihu vzniku škody. Náhrada škody nesmie viesť k nadmernej náhrade škody presahujúcej preukázané plnenia podľa predchádzajúcej vety.
Ú
7) § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
8
nedošlo. Zahŕňa preto právo na náhradu skutočnej škody, ušlého zisku, ako aj platbu úroku.
zákona
Č: 3
O: 3
Úplná náhrada škody v zmysle tejto smernice nesmie viesť k nadmernej náhrade škody či prostredníctvom represívnej, viacnásobnej, alebo inej náhrady škody.
N
Návrh zákona
§ 3
O: 2
V: 2
Náhrada škody nesmie viesť k nadmernej náhrade škody, presahujúcej preukázané plnenia podľa predchádzajúcej vety.
Ú
Č: 4
V súlade so zásadou účinnosti členské štáty zabezpečia, aby všetky vnútroštátne pravidlá a postupy týkajúce sa uplatnenia nárokov na náhradu škody boli vypracované a uplatňovali sa tak, aby prakticky neznemožnili ani nadmerne nesťažili výkon práva priznaného Úniou na úplnú náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže. V súlade so zásadou rovnocennosti vnútroštátne pravidlá a postupy, ktoré sa týkajú konaní o žalobách o náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia článku 101 alebo 102 ZFEÚ, nesmú byť pre domnelé poškodené osoby menej priaznivé ako pravidlá a postupy, ktoré platia pre podobné konania o žalobách o náhradu škody v dôsledku porušenia vnútroštátneho práva.
n. a.
n. a.
Č: 5
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby v konaní týkajúcom sa žaloby o náhradu škody v Únii na žiadosť žalobcu, ktorý predložil podložené odôvodnenie obsahujúce primerane dostupné skutočnosti a dôkazy, ktoré dostatočne preukazujú odôvodnenosť jeho nároku na náhradu škody, mohli vnútroštátne súdy za podmienok stanovených v tejto kapitole nariadiť
N
Návrh zákona
§ 11
O: 1
V: 1 a 2
(1) Ak žalobca v súdnom konaní o náhradu škody predložil odôvodnený návrh obsahujúci primerane dostupné skutočnosti a dôkazy, ktoré dostatočne preukazujú odôvodnenosť jeho nároku na náhradu škody, môže súd za podmienok ustanovených v tomto zákone nariadiť žalovanému alebo tretej osobe, aby sprístupnili dôkazy, ktorými disponujú a podstatné pre rozhodnutie vo veci; tým nie je dotknutá právomoc súdov podľa osobitného predpisu.8) Rovnaké právo voči žalobcovi alebo tretej osobe aj žalovaný.
Ú
8) Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 174, 27.06.2001).
9
žalovanému alebo tretej osobe, aby sprístupnili relevantné dôkazy, ktoré majú pod kontrolou. Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne súdy mohli na žiadosť žalovaného nariadiť žalobcovi alebo tretej osobe, aby sprístupnili relevantné dôkazy.
Týmto odsekom nie dotknuté práva a povinnosti vnútroštátnych súdov vyplývajúce z nariadenia (ES) č. 1206/2001.
Č: 5
O: 2
Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne súdy mohli nariadiť sprístupnenie určitých dôkazov alebo relevantných kategórií dôkazov, ktoré sa vymedzia čo najpresnejšie a najkonkrétnejšie na základe primerane dostupných skutočností uvedených v podloženom odôvodnení.
N
Návrh zákona
§ 11
O: 1
V: 3
Návrh na nariadenie sprístupnenia dôkazov musí byť na základe primerane dostupných skutočností vymedzený čo najpresnejšie a najkonkrétnejšie.
Ú
Č: 5
O: 3
Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne súdy obmedzili sprístupnenie dôkazov len na to, čo je primerané. Vnútroštátne súdy pri určovaní toho, či je akékoľvek sprístupnenie, ktoré požaduje jeden účastník, primerané, zohľadnia oprávnené záujmy všetkých účastníkov a dotknutých tretích osôb. Zohľadnia predovšetkým:
a) mieru, do akej je žaloba alebo obhajoba podporená dostupnými skutočnosťami a dôkazmi odôvodňujúcimi žiadosť o sprístupnenie dôkazov;
b) rozsah sprístupnenia a náklady naň, a to najmä v prípade akýchkoľvek dotknutých tretích osôb, ako aj to, aby sa predišlo nešpecifickému hľadaniu informácií, ktoré pravdepodobne nie dôležité pre účastníkov konania;
c) či dôkazy, ktorých sprístupnenie sa žiada, obsahujú dôverné informácie, a to najmä dôverné informácie týkajúce sa akýchkoľvek
N
Návrh zákona.
§ 11
O: 2
§ 11
O: 3
(2) Súd pri rozhodovaní o sprístupnení dôkazov zohľadňuje oprávnené záujmy všetkých strán v konaní a dotknutých tretích osôb, primeranosť a dôvodnosť návrhu na nariadenie sprístupnenia dôkazov.
(3) Primeranosť a dôvodnosť návrhu na nariadenie sprístupnenia dôkazov sa posudzuje najmä s ohľadom na
a) mieru, do akej je žaloba alebo procesná obrana podporená dostupnými skutočnosťami a dôkazmi odôvodňujúcimi návrh na nariadenie sprístupnenia dôkazov,
b) rozsah sprístupnenia a náklady sprístupnenia, a to najmä pri akýchkoľvek dotknutých tretích osobách, ako aj na to, aby sa predišlo nešpecifickému hľadaniu informácií, ktoré pravdepodobne nie sú dôležité pre strany v konaní,
c) skutočnosť, či dôkazy, ktorých sprístupnenie sa žiada, obsahujú obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie podľa osobitného predpisu,9) a to najmä ak sa týkajú tretích osôb.
Ú
9) § 40 ods. 5 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení zákona č. 151/2014 Z. z.
10
tretích osôb, ako aj to, či existujú mechanizmy na ochranu takýchto dôverných informácií.
Č: 5
O: 4
Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne súdy mali právomoc nariadiť sprístupnenie dôkazov obsahujúcich dôverné informácie, ak to považujú za relevantné pre konanie o žalobe o náhradu škody. Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne súdy mali pri nariadení sprístupnenia takýchto informácií k dispozícii účinné nástroje na ochranu takýchto informácií.
N
Návrh zákona
§ 11
O: 4
§ 12
O: 1 až 5
(4) Súd pri sprístupňovaní dôkazov postupuje tak, aby nedošlo k porušeniu záujmov chránených zákonom a osobitných predpisov.10) Ak súd rozhodne o sprístupnení dôkazov, rozhodne s ohľadom na záujem sledovaný návrhom na nariadenie sprístupnenia dôkazov a ochranu záujmov chránených zákonom aj o miere sprístupnenia obchodného tajomstva alebo dôverných informácií.
(1) Súd poučí osobu, že môže označiť, ktoré informácie alebo podklady, ktoré súdu predložiť v rámci konania o náhradu škody, považuje za predmet obchodného tajomstva alebo ktoré považuje za dôverné informácie.
(2) Súd môže od osoby žiadať, aby písomne odôvodnila označenie informácií alebo podkladov ako obchodné tajomstvo alebo ako dôvernú informáciu a aby predložila iné znenie alebo vyhotovenie informácií alebo podkladov vrátane popisu chránených informácií a podkladov, ktoré neobsahujú obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu. Súd nie je na účely konania o náhradu škody označením informácií alebo podkladov podľa odseku 1 viazaný a ak dospeje k záveru, že informácie nie obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou, upovedomí o tom osobu uvedenú v odseku 1.
(3) Súd chráni informácie a podklady, ktoré obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou. Súd umožní nazretie do týchto informácií a podkladov len strane v konaní alebo výlučne len jej zástupcovi, ak predstavujú dôkaz o porušení práva hospodárskej súťaže
Ú
10) Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
11
alebo dôležité na preukázanie nárokov v konaní o náhradu škody, a nie na tento účel postačujúce informácie a podklady predložené v súlade s odsekom 2 prvou vetou.
(4) Súd umožní nazrieť do informácií a podkladov, ktoré obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou, strane v konaní podľa odseku 3 druhej vety, ak k tomuto postupu písomný súhlas osoba, ktorá tieto informácie poskytla. Ak táto osoba súhlas neposkytne, súd sprístupní tieto informácie k nazretiu výlučne len zástupcovi strany v konaní. Zástupcom strany v konaní nemôže byť zamestnanec osoby, ktorá je stranou v konaní.
(5) Ak ide o postup podľa odsekov 3 a 4, súd stranu v konaní alebo jej zástupcu vopred poučí o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela, o čom súd spíše zápisnicu, ktorú strana v konaní alebo jej zástupca podpíše. Povinnosť zástupcu zachovávať mlčanlivosť platí tak vo vzťahu k strane v konaní, ktorú zastupuje, ako aj vo vzťahu k iným osobám.
Č: 5
O: 5
Záujem podnikov na tom, aby predišli žalobám o náhradu škody v dôsledku porušenia práva hospodárskej súťaže, nepredstavuje záujem hodný ochrany.
n. a.
n. a.
Č: 5
O: 6
Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne súdy pri nariaďovaní sprístupnenia dôkazov v plnej miere uplatnili príslušné výsady právnických povolaní podľa práva Únie a vnútroštátneho práva.
N
Návrh zákona
§ 11
O: 4
(4) Súd pri sprístupňovaní dôkazov postupuje tak, aby nedošlo k porušeniu záujmov chránených zákonom a osobitných predpisov.10) Ak súd rozhodne o sprístupnení dôkazov, rozhodne s ohľadom na záujem sledovaný návrhom na nariadenie sprístupnenia dôkazov a ochranu záujmov chránených zákonom aj o miere sprístupnenia obchodného tajomstva alebo dôverných informácií.
Ú
12
Č: 5
O: 7
Členské štáty zabezpečia, aby osoby, od ktorých sa sprístupnenie žiada, mali možnosť byť vypočuté pred tým, ako vnútroštátny súd nariadi sprístupnenie podľa tohto článku.
N
§ 11
O: 5
(5) Súd pred rozhodnutím o sprístupnení dôkazu umožní osobe, ktorá má dôkaz sprístupniť, byť vypočutá.
Ú
Č: 5
O: 8
Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 7 a článok 6, tento článok nebráni členským štátom v tom, aby zachovali alebo zaviedli pravidlá vedúce k širšiemu sprístupňovaniu dôkazov.
D
Ú
Na režim sprístupňovania dôkazov sa budú aplikovať ustanovenia článkov 5 a 6 Smernice transponované v § 11 až 14 návrhu zákona.
Č: 6
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby sa na účely konaní o žalobách o náhradu škody v prípadoch, keď vnútroštátne súdy nariaďujú sprístupnenie dôkazov zo spisu orgánu hospodárskej súťaže, popri článku 5 uplatňoval aj tento článok.
N
n. a.
Č: 6
O: 2
Týmto článkom nie dotknuté pravidlá a postupy v oblasti prístupu verejnosti k dokumentom podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001.
n. a.
Ú
Predmetné nariadenie podľa slovenského práva prednosť pred ustanoveniami návrhu zákona.
Č: 6
O: 3
Týmto článkom nie dotknuté pravidlá a postupy podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva o ochrane interných dokumentov orgánov hospodárskej súťaže a ich vzájomnej korešpondencie.
n. a.
n. a.
13
Č: 6
O: 4
Pri posudzovaní primeranosti príkazu na sprístupnenie informácií v súlade s článkom 5 ods. 3 vnútroštátne súdy zvážia takisto:
a) či bola žiadosť o sprístupnenie formulovaná konkrétne, pokiaľ ide o povahu, predmet alebo obsah dokumentov predložených orgánu hospodárskej súťaže alebo nachádzajúcich sa v spise takéhoto orgánu hospodárskej súťaže, a nie ako neurčitá žiadosť týkajúca sa dokumentov predložených orgánu hospodárskej súťaže;
b) či účastník požaduje sprístupnenie v súvislosti so žalobou o náhradu škody pred vnútroštátnym súdom a
c) potrebu zabezpečiť účinnosť presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže verejnoprávnymi prostriedkami vo vzťahu k odsekom 5 a 10 alebo na žiadosť orgánu hospodárskej súťaže podľa odseku 11.
N
Návrh zákona
§ 14
O: 1 až 4
(1) Návrh na nariadenie sprístupnenia dôkazov zo spisu orgánu hospodárskej súťaže musí byť s ohľadom na záujmy chránené zákonom a záujmy strán v konaní primeraný a musí z neho byť zrejmé splnenie podmienok sprístupnenia dôkazov podľa § 11 a aké dôkazy majú byť zo spisu orgánu hospodárskej súťaže sprístupnené.
(2) Súd posúdi určitosť návrhu s prihliadnutím na vymedzenie povahy, predmetu alebo obsahu dokumentov, ktorých sprístupnenie strana v konaní navrhuje, a časového obdobia, z ktorého požadované dokumenty pochádzajú.
(3) Súd pred rozhodnutím o návrhu na nariadenie sprístupnenia dôkazov posúdi
a) splnenie náležitostí a podmienok podľa odseku 1 a 2 a
b) verejný záujem na odhaľovaní protisúťažného konania, najmä, či by sa sprístupnením požadovaných dokumentov nemohol ohroziť ďalší vyšetrovací postup v rámci prebiehajúceho konania alebo prešetrovania podľa osobitného predpisu11) vedeného orgánom hospodárskej súťaže.
(4) Návrh na nariadenie sprístupnenia dôkazov, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 3 súd zamietne. Rovnako súd postupuje, ak strana v konaní o náhradu škody ani na výzvu súdu v lehote určenej súdom nedostatky návrhu neodstráni.
Ú
Č: 6
O: 5
po tom, ako orgán hospodárskej súťaže ukončil konanie prijatím rozhodnutia alebo iným spôsobom, vnútroštátne súdy môžu nariadiť sprístupnenie nasledujúcich kategórií dôkazov:
a) informácie, ktoré fyzická alebo právnická osoba vypracovala osobitne na účely konania, ktoré vedie orgán hospodárskej súťaže;
N
Návrh zákona
§ 15
O: 1
Ak bolo konanie vedené orgánom hospodárskej súťaže alebo prešetrovanie podľa osobitného predpisu11) skončené prijatím rozhodnutia alebo iným spôsobom, môže súd nariadiť sprístupnenie týchto dôkazov:
a) informácie, ktoré osoba vypracovala osobitne na účely konania alebo prešetrovania vedeného orgánom hospodárskej súťaže,
b) informácie, ktoré vypracoval orgán hospodárskej súťaže a zaslal stranám v konaní v priebehu konania alebo
Ú
11) Zákon č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14
b) informácie, ktoré vypracoval orgán hospodárskej súťaže a zaslal účastníkom v rámci jeho konania, a
c) podania v rámci konania o urovnaní, ktoré boli vzaté späť.
prešetrovania pred týmto orgánom, a
c) podania v rámci konania o urovnaní, ktoré boli vzaté späť.
Č: 6
O: 6
Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne súdy na účely konaní o žalobách o náhradu škody nesmeli účastníkovi ani tretej osobe nikdy nariadiť sprístupnenie ktorejkoľvek z týchto kategórií dôkazov:
a) vyhlásenia v rámci programu zhovievavosti;
b) podania v rámci konania o urovnaní.
N
Návrh zákona
§ 16
O: 1
(1) Zo sprístupnenia dôkazov stranám v konaní o náhradu škody a tretím osobám sú vylúčené
a) vyhlásenia v rámci programu zhovievavosti a
b) podania v rámci konania o urovnaní.
Ú
Č: 6
O: 7
Žalobca môže predložiť odôvodnenú žiadosť o to, aby vnútroštátny súd mal prístup k dôkazom uvedeným v odseku 6 písm. a) alebo b) výlučne na účely potvrdenia, že ich obsah zodpovedá vymedzeniu pojmov uvedených v článku 2 bodoch 16 a 18. Vnútroštátne súdy môžu v rámci takéhoto posúdenia požiadať o pomoc len príslušný orgán hospodárskej súťaže. Autori dotknutých dôkazov môžu tiež mať možnosť byť vypočutí. Súd v žiadnom prípade neumožní prístup k uvedeným dôkazom ostatným účastníkom alebo tretím osobám.
N
Návrh zákona
§ 16
O: 3 až 7
(3) Žalobca môže podať návrh, aby súd posúdil, či obsah dokumentov, ktoré vylúčené zo sprístupnenia podľa odseku 1, zodpovedá ich povahe podľa § 2 písm. g) a h). Na náležitosti návrhu sa primerane použije ustanovenie § 14 ods. 1.
(4) Súd na účely posúdenia obsahu dokumentov podľa odseku 3 požiada o vyjadrenie orgán hospodárskej súťaže a určí mu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.
(5) Predtým ako súd posúdi obsah dokumentov podľa odseku 3, umožní osobe, ktorá urobila vyhlásenie podľa odseku 1 písm. a) alebo podanie podľa odseku 1 písm. b) byť vypočutá.
(6) Ak súd pristúpi k posúdeniu obsahu dokumentov podľa odseku 3, na tento účel zabezpečí, aby nedošlo k ich sprístupneniu stranám v konaní a tretím osobám s výnimkou osoby, ktorá vyhlásenie podľa odseku 1 písm. a) alebo podanie podľa odseku 1 písm. b) urobila.
(7) Dokumenty podľa odseku 6 nie súčasťou súdneho spisu.
Ú
15
Č: 6
O: 8
Ak sa odsek 6 tohto článku vzťahuje len na časti požadovaného dôkazu, zvyšné časti dôkazov budú v závislosti od kategórie, do ktorej patria, prístupné v súlade s príslušnými odsekmi tohto článku.
N
§ 16
O: 2
(2) Časti dôkazov, na ktoré sa vylúčenie podľa odseku 1 nevzťahuje, sa sprístupnia v súlade s ustanoveniami tohto zákona.
Ú
Č: 6
O: 9
Sprístupnenie dôkazu zo spisu orgánu hospodárskej súťaže, ktorý nepatrí ani do jednej z kategórií uvedených v tomto článku, sa môže v rámci konaní o žalobách o náhradu škody nariadiť kedykoľvek bez toho, aby tým bol dotknutý tento článok.
N
Návrh zákona
§ 13
O: 2
(2) Sprístupnenie dôkazu zo spisu orgánu hospodárskej súťaže, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie podľa § 15 alebo § 16, môže súd v konaní o náhrade škody nariadiť kedykoľvek za podmienok podľa odseku 1.
Ú
Č: 6
O: 10
Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne súdy mohli požiadať orgán hospodárskej súťaže o sprístupnenie dôkazov z jeho spisu, iba ak účastník alebo tretia osoba nie je schopná za primeraných okolností požadované dôkazy poskytnúť.
N
Návrh zákona
§ 13
O: 1
(1) Súd môže na návrh strany v konaní nariadiť orgánu hospodárskej súťaže, aby sprístupnil dôkazy z jeho spisu, ak po nariadení sprístupnenia dôkazov súdom inej osobe požadované dôkazy neboli sprístupnené a bolo preukázané, že strana v konaní alebo tretia osoba podľa § 11 ods. 1 nie je schopná za primeraných okolností požadované dôkazy poskytnúť a zároveň ten, kto požaduje sprístupnenie požadovaných dôkazov, nemá možnosť ich získať inak.
Ú
Č: 6
O: 11
Pokiaľ je orgán hospodárskej súťaže ochotný uviesť svoje stanovisko k primeranosti žiadosti o sprístupnenie, môže orgán hospodárskej súťaže na vlastný podnet predložiť pripomienky vnútroštátnemu súdu, na ktorom sa žiada o vydanie príkazu na sprístupnenie.
N
Návrh zákona
§ 14
O: 5 a 6
(5) Ak súd nezamietne návrh na nariadenie sprístupnenia dôkazov podľa odseku 4 druhá veta alebo konanie o návrhu nezastaví, vyzve orgán hospodárskej súťaže, aby sa k primeranosti návrhu na nariadenie sprístupnenia dôkazov vyjadril v lehote nie kratšej ako 30 dní.
(6) Orgán hospodárskej súťaže môže predložiť pripomienky k primeranosti návrhu na nariadenie sprístupnenia dôkazov aj z vlastného podnetu.
Ú
Č: 7
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby sa dôkazy patriace do kategórií uvedených v článku 6 ods. 6, ktoré fyzická alebo právnická osoba získala výhradne prostredníctvom prístupu k spisu orgánu hospodárskej súťaže,