1
D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Aplikácia súčasne platného zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) priniesla v praxi existenčné problémy vlastníkom lesa a to neúmerným daňovým zaťažením. Na túto situáciu upozorňuje aj materiál Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z februára 2013 "Aktualizovaná analýza zdaňovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov a návrh novelizácie príslušnej legislatívy". V nej sa konštatuje, ...z uvedeného vyplýva, že voľnosť stanovenia dane správcom dane sa zneužívaná".
Dnešný stav zdaňovania lesných pozemkov je z časti identický ako poľnohospodárskych pozemkov, pričom lesné pozemky neposkytujú úžitok pre vlastníka každý rok.
Starostlivosť o lesné pozemky stanovuje štát na základe zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov a prostredníctvom Programov starostlivosti o lesy. Teda štát určuje vlastníkom lesných pozemkov kedy a za akých podmienok môžu vykonať ťažbu dreva, ako hlavný tržbotvorný zdroj príjmu a zároveň ukladá platiť daň z nehnuteľnosti každoročne aj v čase keď príjem z obhospodarovania lesa nie je možný.
Zrušený zákon č. 317/1992 Zb. o dani nehnuteľností na túto skutočnosť pamätal a stanovoval v § 4 oslobodenie od dane, ktoré znelo: "Od dane z pozemkov oslobodené lesné pozemky od nasledujúceho roku po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky)". Toto ustanovenie bolo kvôli tomu, že lesné pozemky neprinášajú každoročne tržby za vyprodukovanú drevnú hmotu (kým vyrastie a je vhodná na priemyselné spracovanie je potrebných 50 120 rokov). Práve v tomto období vlastník uskutočňuje na týchto pozemkoch pestovnú činnosť, ktorá vysoký podiel ručnej práce a je vysoko nákladová, pričom nemá z predmetných pozemkov žiadny výnos.
Potrebné podotknúť, že vlastník v zmysle zákona o lesoch musí strpieť využívanie svojho majetku verejnosťou a to voľným pohybom osôb, zberom lesných plodov a liečivých bylín, zberom dreva, využívaním lesných ciest cyklistami a podobne, pričom tento verejný záujem nemá nikde zohľadnený.
Návrh preto spresňuje spôsob platenia miestnych daní tak, aby sa daň platila za pozemky ktoré zákonom určené na ťažbu, teda za pozemky z ktorých je umožnený vlastníkovi a obhospodarovateľovi lesa brať úžitok - príjem z realizácie drevnej hmoty.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predmet úpravy miestnych daní nie je upravený v práve Európskej únie.
2
Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Spresňuje sa negatívne vymedzenie predmetu dane z pozemkov.
K Čl. II
V ustanovení sa navrhuje účinnosť zákona od 1. január 2017, aby mestá a obce mali dostatočný časový priestor na prípadné vypracovanie a schválenie všeobecne záväzných nariadení.