Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
-čl. 35 (zdravotná starostlivosť) Charty základných práv Európskej únie
- čl. 48 a 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (Ú. v. L 88, 4.4.2011) v platnom znení
2.nelegislatívne akty
vykonávacia smernica Komisie 2012/52/EÚ z 20. decembra 2012, ktorou sa stanovujú opatrenia na uľahčenie uznávania lekárskych predpisov vystavených v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 356, 22.12.2012).
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 05/zv. 5; Ú. v. L 166, 30.4.2004) v platnom znení,
Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009) v platnom znení,
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
- rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-120/95, Decker v Luxemburská zdravotná poisťovňa - rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C 368/98, Abdon Vanbraekel a i. v. Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC) rozsudok ESD v spojených prípadoch G. Luisi a G. Carbone č. 286/82 a 26/83 zo dňa 31. januára 1984, rozsudok ESD vo veci Delavant, číslo C – 451/93,
rozsudok ESD vo veci Kohll zo dňa 28. apríla 1998, číslo C-158/96, rozsudok ESD vo veci Geraets-Smits a Peerbooms zo dňa 12. júla 2001, číslo C- 157/99, rozsudok ESD vo veci Müller-Fauré a Van Riet, zo dňa 13. mája 2003, č. C-385/99, rozsudok ESD vo veci Inizan, zo dňa 23. októbra 2003, číslo C-56/01, rozsudok ESD vo veci Keller, zo dňa 12. apríla 2005, č. C-145/03, rozsudok ESD vo veci Watts, zo dňa 16. mája 2006, č. C-372/04, rozsudok ESD vo veci Ioannidis, zo dňa 25. februára 2003, č. C-326/00, rozsudok ESD vo veci Leichtle, zo dňa 18. marca 2004, č. C-8/02, rozsudok ESD vo veci Stamatelakis, zo dňa 19. apríla 2007, č. C-444/05, rozsudok ESD vo veci Acereda Herrera, zo dňa 15. júna 2006, č. C-466/04.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
bezpredmetné
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
bezpredmetné
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 tejto zmluvy
bezpredmetné
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky