1
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
existujúca služba sa nemení
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
nová služba nevzniká
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
-vrátenie preukazu poistenca
-oznámenie zmeny trvalého pobytu do zdravotnej poisťovne
-preukazovanie nároku občana na platenie poistného štátom
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
zákon č. 580/2004 Z. z.
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
zdravotné poisťovne
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
-zrušenie povinnosti pre občana vrátiť preukaz poistenca
-zrušenie povinnosti pre občana oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu
-zavedenie povinnosti pre občana preukazovať nárok na platenie poistného štátom relevantnými dokladmi
Nepriamy vplyv (popíšte)
-
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
-
Zvýšenie priamych finančných nákladov
-
Zníženie nepriamych finančných nákladov
2
-
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
-
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
-získanie potvrdenia od určeného subjektu a jeho predloženie do zdravotnej poisťovne (1hod. – 1 deň)
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
-zrušenie povinnosti vrátiť preukaz poistenca (1 – 2 hod.)
-zrušenie povinnosti občana oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu ( 1 – 2 hod.)
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
občania SR, verejne zdravotne poistní v SR (cca 5,2 mil. osôb)
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
zavedenie povinnosti pre občana preukazovať nárok na platenie poistného štátom relevantnými dokladmi
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
-zrušenie povinnosti pre občana vrátiť preukaz poistenca
-zrušenie povinnosti pre občana oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
zdravotné poisťovne
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
-
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
-