1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2017
2018
2019
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
- vplyv na zdravotné poisťovne – bod 1 z popisu návrhu
- 211 920
-218 640
- 228 000
- vplyv na zdravotné poisťovne – bod 2 z popisu návrhu
211 920
218 640
228 000
- vplyv na zdravotné poisťovne – bod 4 z popisu návrhu
- 2 000 000
- 2 000 000
- 2 000 000
- vplyv na zdravotné poisťovne – bod 5 z popisu návrhu
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
- v tom – platba poistného štátu – bod 1
- 211 920
- 218 640
- 228 000
-v tom – platba poistného štátu – bod 2
211 920
218 640
228 000
EÚ zdroje
0
0
0
Spolufinancovanie
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh nebude mať žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože z neho vyplýva, že bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a tak dochádza len k zmene vnútornej štruktúry príjmov a výdavkov (celková suma príjmov a výdavkov je nulová).
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Novela zákona reaguje na podnety z aplikačnej praxe.
Z pohľadu vplyvu na rozpočet verejnej správy a verejné financie novela sa zaoberá nasledovnými bodmi:
1)zaradenie osoby, študujúcej na škole, ktorá je zároveň manželom/manželkou osoby, zúčastnenej na systéme sociálneho zabezpečenia iného členského štátu do kategórie tzv. nezaopatrených rodinných príslušníkov na účely vykonávania Nariadenia 883/2004 Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Tieto osoby po prijatí novely prestávajú byť účastníkmi systému zdravotného poistenia v SR a stávajú sa účastníkmi (ako nezaopatrení rodinní príslušníci) systému sociálneho zabezpečenia v inom členskom štáte.
2)zaradenie nezaopatrených detí, ktoré sa legálne zdržiavajú na území SR a majú aspoň jedného zákonného zástupcu povinne verejne zdravotne poisteného v SR, do systému verejného zdravotného poistenia v SR (počas doby existencie povinného verejného zdravotného poistenia zákonného zástupcu).
3)zaradenie príjmov podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. (príjmy z činnosti športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu) medzi príjmy, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu pre platenie poistného na verejné zdravotné poistenie.
4)vylúčenie príjmov podľa § 7 ods. 1 písm. a), b), d) a g) zákona č. 595/2003 Z. z., plynúcich zo zahraničia (kapitálové príjmy, ktoré v prípade ich vzniku v SR zdanené zrážkovou daňou) z vymeriavacieho základu pre odvod poistného na verejné zdravotné poistenie.
5)určenie výšky uplatnenej odpočítateľnej položky tak, aby nemohla prekročiť úhrn čiastkových odpočítateľných položiek, na ktoré osobe vznikol nárok v jednotlivých mesiacoch.
Legislatívne zmeny bude implementovať Ministerstvo zdravotníctva SR, zdravotné poisťovne a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
3
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
X kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2017
2018
2019
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Výpočet je uvedený osobitne pre jednotlivé body z časti 2.2.1 (Popis návrhu).
1)predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy (na rozpočet verejného zdravotného poistenia), keďže v súčasnosti je platiteľom poistného za nezaopatrené deti (pričom do tejto kategórie spadá aj osoba, študujúca v dennom štúdiu na vysokej škole) štát.
Platba poistného za poistencov štátu sa zníži o platbu za tieto osoby. Kvalifikovaný odhad počtu týchto osôb v Slovenskej republike je 500.
Za rok 2017 pri použitej priemernej mesačnej mzde 883 eur predstavuje poistné platené štátom celkom 211 920 eur.
2)predpokladá sa negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (na rozpočet verejného zdravotného poistenia), nakoľko platiteľom poistného za tieto osoby (nezaopatrené deti) je štát.
Platba poistného za poistencov štátu sa zníži o platbu za tieto osoby. Kvalifikovaný odhad počtu týchto osôb v Slovenskej republike je 500.
Za rok 2016 pri použitej priemernej mesačnej mzde 883 eur predstavuje poistné platené štátom celkom 211 920 eur.
3)v súlade s doložkou vplyvov k návrhu zákona o športe (zákon č. 440/2015 Z. z.) sa uvažuje s nulovým vplyvom; jedná sa o príjmy, ktoré aj v minulosti vstupovali do daňového základu (a teda aj do vymeriavacieho základu pre odvod poistného na verejné zdravotné poistenie).
4)predpokladá sa negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (na rozpočet verejného zdravotného poistenia), nakoľko príjmy zdravotných poisťovní poklesnú o sumu poistného, ktoré by bolo vyčíslené z týchto príjmov. Kvalifikovaný odhad tejto sumy (na základe údajov z minulých rokov) predstavuje sumu cca. 2 mil. eur ročne.
5)predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy (na rozpočet verejného zdravotného poistenia), nakoľko takéto obmedzenie maximálnej výšky uplatnenia
4
odpočítateľnej položky zamedzí situácii, kedy by si položku uplatnila osoba, ktorá mala v jednotlivých mesiacoch rozhodujúceho obdobia vyššie príjmy, ako je 570 eur. Kvalifikovaný odhad tejto sumy (na základe údajov zdravotných poisťovní) predstavuje sumu cca. 2 mil. eur ročne.
Vzhľadom k skutočnosti že pozitívny vplyv z bodov 1 a 5 je v rovnakej výške, ako je negatívny vplyv z bodov 2 a 4 je možné skonštatovať, že návrh zákona nulový vplyv na verejné financie a rozpočet verejnej správy.
5
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
6
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
7
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
8