Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
August 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
September 2016
2.Definícia problému
Riešenie problémov z aplikačnej praxe vyplývajúcich zo zákona č. 580/2004 Z. z. na základe podnetov zdravotných poisťovní, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a poistencov.
Z aplikačnej praxe vyplýva, že je potrebné riešiť tieto problémy:
-osoby povinne verejne zdravotne poistené v systéme SR
-prepoisťovanie poistencov
-postupy súvisiace s poskytovaním a refundovaním zdravotnej starostlivosti
-definícia príjmov vstupujúcich do vymeriavacieho základu pre odvod poistného
-vykazovanie, platenie, vymáhanie poistného
-doručovanie výkazov nedoplatkov
-problematika týkajúca sa zoznamov dlžníkov
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je vyriešenie a spresnenie viacerých okruhov problémov spomenutých vyššie, ktoré sa dotýkajú verejného zdravotného poistenia.
Predmetom úpravy návrhu zákona je najmä spresnenie určenia osoby povinne verejne zdravotne poistenej v systéme Slovenskej republiky vzhľadom na podnety z aplikačnej praxe (nezaopatrený manžel/manželka osoby, ktorá je účastníkom systému sociálneho zabezpečenia v inom členskom štáte; nezaopatrené deti, ktoré majú aspoň jedného zákonného zástupcu zúčastneného na systéme verejného zdravotného poistenia), spresnenie postupu pri zmene zdravotnej poisťovne (náležitosti prihlášky), spresnenie postupov súvisiacich s poskytovaním a refundovaním zdravotnej starostlivosti, spresnenie definície príjmov, vstupujúcich do vymeriavacieho základu pre odvod poistného, precizovanie povinností pri vykazovaní, platení, vymáhaní poistného, určenie elektronickej komunikácie so zdravotnou poisťovňou pri vykazovaní preddavkov na poistné a poistného, doplnenie možností doručovania výkazov nedoplatkov, určenie doručovacích adries, doručovanie verejnou vyhláškou, revízia pojmu dlžník a problematika týkajúca sa zoznamov dlžníkov, spresnenie postupu pri ročnom zúčtovaní poistného v prípade existencie viacerých príslušných zdravotných poisťovní, definovanie práv na náhradu nákladov zo strany zdravotnej poisťovne, doplnenie preukazovania nároku poistencov verejného zdravotného poistenia na platenie poistného štátom.
4.Dotknuté subjekty
Zdravotné poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, platitelia poistného, poistenci
5.Alternatívne riešenia
Nie sú
2
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy (na rozpočet verejného zdravotného poistenia), keďže v súčasnosti je platiteľom poistného za nezaopatrené deti (pričom do tejto kategórie spadá aj osoba, študujúca v dennom štúdiu na vysokej škole) štát.
Predpokladá sa negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (na rozpočet verejného zdravotného poistenia), nakoľko platiteľom poistného za tieto osoby (nezaopatrené deti) je štát.
Žiaden vplyv sa neočakáva v súvislosti s príjmami, ktoré aj v minulosti vstupovali do daňového základu (a teda aj do vymeriavacieho základu pre odvod poistného na verejné zdravotné poistenie).
Predpokladá sa negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (na rozpočet verejného zdravotného poistenia) v súvislosti s vylúčením príjmov dosiahnutých zo zahraničia a ich zjednotením s príjmami dosiahnutými v Slovenskej republike, ktoré zrážané zrážkovou daňou, nakoľko príjmy zdravotných poisťovní poklesnú o sumu poistného, ktoré by bolo vyčíslené z týchto príjmov.
Predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy (na rozpočet verejného zdravotného poistenia) z dôvodu obmedzenia maximálnej výšky uplatnenia odpočítateľnej položky, čím sa zamedzí situácii, kedy by si položku uplatnila osoba, ktorá mala v jednotlivých mesiacoch rozhodujúceho obdobia vyššie príjmy, ako je 570 eur.
Návrh nebude mať žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože z neho vyplýva, že bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a tak dochádza len k zmene vnútornej štruktúry príjmov a výdavkov (celková suma príjmov a výdavkov je nulová).
Aktívna príprava návrhu zákona prebiehala v júni a júli 2016, dňa 13. júla 2016 sa uskutočnili cielené konzultácie so zástupcami zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
11.Kontakt na spracovateľa
Ing. Marián Janiš
marian.janis@health.gov.sk
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
I. Úvod: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 26. júla 2016 predložilo Stálej pracovnej komisií na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „„Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3
a o zmene zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá pozitívne vplyvy na informatizáciu.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledujúce pripomienky a odporúčania.
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča predkladateľovi použiť aktuálnu doložku vybraných vplyvov platnú od 01. 04. 2016.
K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
Z doložky vybraných vplyvov vyplýva, že predložený materiál bude mať nulový vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu pozitívnych vplyvov (obmedzenie maximálnej výšky uplatnenia odpočítateľnej položky) aj negatívnych vplyvov (rozšírenie nezaopatrených rodinných príslušníkov o študujúce manželky a manželov a vylúčenie príjmov dosiahnutých zo zahraničia z verejného zdravotného poistenia a ich zjednotením s príjmami dosiahnutých v SR), a to v rovnakej výške. Z uvedeného dôvodu žiada Komisia upraviť v doložke vybraných vplyvov rozpočtový vplyv zo stavu „žiadny“ na „pozitívny“ a „negatívny“.
Zároveň žiada Komisia kvantifikovať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v členení na jednotlivé dotknuté subjekty (MZ SR, VZP ÚDZS). V súvislosti so spresnením, resp. rozšírením nezaopatrených rodinných príslušníkov je potrebné uviesť zdrojové krytie a príslušný program MZ SR.
Po doplnení príslušných kvantifikácií na bežný rok a nasledujúce 3 roky bude možné posúdiť, či vplyv na rozpočet verejnej správy bude rozpočtovo neutrálny. S predloženým materiálom bude možné súhlasiť len s podmienkou, že z neho nebude vyplývať rozpočtovo nekrytý vplyv.
K analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana
Komisia odporúča predkladateľovi v doložke vybraných vplyvov vyznačiť vplyv na služby verejnej správy pre občana a vypracovať analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana, a to z nasledujúcich dôvodov:
1.V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písm. d), ktorý znie „d) odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria na špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ak ide o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť“ - Poistenec môže požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti, pričom žiadosť o preplatenie musí okrem pôvodných náležitostí obsahovať aj príslušné odporúčanie lekára, čím teda poistencovi (občanovi) vzniká povinnosť zaobstarať si odporúčanie a doložiť ho k žiadosti.
2.V § 22 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a l) písm. b) poistencovi (občanovi) teda zaniká povinnosť vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca a ak aj európsky preukaz, písm. l) poistencovi (občanovi) zaniká povinnosť oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zmenu zdravotnej poisťovne do 30 dní od zmeny zdravotnej poisťovne.
3.V § 23 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „táto povinnosť nevzniká, ak je poistenec štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky“ – občanovi SR zaniká oznamovacia povinnosť podľa § 23 ods. 1 písm. a)
4.V § 23 ods. 3 sa pripájajú ďalšie vety, podľa ktorých je poistenec povinný preukazovať skutočnosti uvedené v § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) a r) nie je zrejmé, či túto povinnosť mal poistenec aj doteraz, ak nie, týmto ustanovením mu táto povinnosť vzniká.
Z uvedeného vyplýva, že aj napriek tomu, že nevzniká nová služba, ani sa nemení existujúca služba, predmetný materiál bude mať vplyv na služby verejnej správy pre občana.
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Komisia odporúča predkladateľovi vyznačiť negatívny vplyv na podnikateľské prostredie v doložke vybraných vplyvov a vypracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, v ktorej budú jasne identifikované dotknuté subjekty a vyhodnotené dopady posudzovanej regulácie.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
4
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie „Komisie“, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Vyhodnotenie pripomienok komisie:
pripomienka k doložke vybraných vplyvov:
pripomienka akceptovaná, použitý aktuálny vzor doložky vybraných vplyvov
pripomienky k analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy:
pripomienky akceptované, analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy upravená v zmysle pripomienok
pripomienky k analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana:
bod 1 – celý bod vypustený, z tohto dôvodu pripomienka nevyhodnocovaná
bod 2 – pripomienka akceptovaná, doplnený pozitívny vplyv
bod 3 – pripomienka akceptovaná, doplnený pozitívny vplyv
bod 4 – pripomienka akceptovaná, doplnený negatívny vplyv
pripomienka k analýze vplyvov na podnikateľské prostredie:
pripomienka neakceptovaná.
Podľa následnej konzultácie so subjektom, ktorý pripomienku podával, sa jednať o vplyv na zdravotné poisťovne.
Podľa záverov Európskej komisie z 15. 10. 2014, podľa ktorého v slovenskom systéme zdravotného poistenia prevládajú sociálne ciele, jedná sa o systém založený najmä na zásade solidarity, pričom Komisia dospela k záveru, že dotknuté činnosti (výkon verejného zdravotného poistenia v SR) nemajú ekonomickú povahu.
(
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1158_sk.htm
). Tento záver sa vzťahuje na osobitný spôsob, akým je
táto činnosť na Slovensku organizovaná a vykonávaná, a týka sa preto tohto konkrétneho systému v Slovenskej republike.
V súlade s vyššie uvedenými závermi Európskej komisie nie je možné činnosť zdravotných poisťovní (t. j. hospodárenie so zdrojmi verejného zdravotného poistenia) za ekonomickú činnosť, nakoľko výkon verejného zdravotného poistenia v SR nemá ekonomickú povahu.
Vzhľadom k skutočnosti, že pozitívny alebo negatívny dopad na zdravotné poisťovne a na rozpočet verejného zdravotného poistenia nepredstavuje pozitívny alebo negatívny dopad na podnikateľské prostredie (nakoľko, v zmysle vyššie uvedeného stanoviska Komisie, zdravotné poisťovne nie je možné z titulu výkonu verejného zdravotného poistenia pokladať za subjekty vykonávajúce ekonomickú činnosť a teda za súčasť podnikateľského prostredia). Pripomienka nebola akceptovaná.