Dôvodová správa
Všeobecná časť
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016.
Účelom návrhu zákona je vyriešenie problémov z aplikačnej praxe vyplývajúcich zo zákona č. 580/2004 Z. z. na základe podnetov zdravotných poisťovní, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) a poistencov. Potreba úpravy vzišla z nedostatočnej úpravy alebo chýbajúcej úpravy vo verejnom zdravotnom poistení, ide najmä o osoby povinne verejne zdravotne poistené, prepoisťovanie poistencov, postupy súvisiace s poskytovaním a refundovaním zdravotnej starostlivosti, definíciu príjmov vstupujúcich do vymeriavacieho základu pre odvod poistného, vykazovanie, platenie, vymáhanie poistného, doručovanie výkazov nedoplatkov a problematiku týkajúcu sa zoznamov dlžníkov.
Cieľom návrhu zákona je najmä spresnenie určenia osoby povinne verejne zdravotne poistenej v systéme Slovenskej republiky vzhľadom na podnety z aplikačnej praxe (nezaopatrený manžel/manželka osoby, ktorá je účastníkom systému sociálneho zabezpečenia v inom členskom štáte; nezaopatrené deti, ktoré majú aspoň jedného zákonného zástupcu zúčastneného na systéme verejného zdravotného poistenia), spresnenie postupu pri zmene zdravotnej poisťovne (náležitosti prihlášky), spresnenie postupov súvisiacich s poskytovaním a refundovaním zdravotnej starostlivosti, spresnenie definície príjmov, vstupujúcich do vymeriavacieho základu pre odvod poistného, precizovanie povinností pri vykazovaní, platení, vymáhaní poistného, určenie elektronickej komunikácie so zdravotnou poisťovňou pri vykazovaní preddavkov na poistné a poistného, doplnenie možností doručovania výkazov nedoplatkov, určenie doručovacích adries, doručovanie verejnou vyhláškou, revízia pojmu dlžník a problematika týkajúca sa zoznamov dlžníkov, spresnenie postupu pri ročnom zúčtovaní poistného v prípade existencie viacerých príslušných zdravotných poisťovní, definovanie práv na náhradu nákladov zo strany zdravotnej poisťovne, doplnenie preukazovania nároku poistencov verejného zdravotného poistenia na platenie poistného štátom.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právnymi predpismi Európskej únie.
Návrh zákona pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny aj negatívny vplyv na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, nemá ani sociálne vplyvy. Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy a vplyv na služby verejnej správy pre občana je uvedený v doložke vybraných vplyvov.
Účinnosť zákona sa navrhuje s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a dĺžku legisvakancie zákona.