DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Martin Poliačik, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Anna Zemanová, Jana Cigániková, Alojz Baránik, Martin Klus a Juraj Droba.
Predmetný návrh za cieľ zaviesť právnu úpravu na kontrolu množenia psov, ustanoviť podmienky chovu psov za účelom ich množenia, podmienky držania takýchto psov a povinnosti vyplývajúce držiteľom ako aj štátnym orgánom na úseku evidencie a kontroly držania psov určených na množenie.
V súčasnosti je chov a množenie psov kontrolované len tým spôsobom, že tzv. chovné stanice jednotlivých plemien nahlásené chovateľským zväzom týchto plemien a tie kontrolujú, či takéto chovy spĺňajú ich štandardy a prípadne aj medzinárodné štandardy. Chovatelia takýchto šľachtených chovov majú záujem na tom, aby tieto chovy boli v poriadku a zachovávali medzinárodné štandardy, pretože im to dáva možnosť ďalej rozvíjať chov a zvyšuje hodnotu ich psov aj šteniat z takéhoto chovu. Na druhej strane existujú chovy, kde nie dodržiavané podmienky držania a chovu zvierat stanovené vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Často samice psov v nekontrolovaných chovoch držané pod fóliovníkmi, v tmavých pivniciach, bez venčenia, denného svetla, bez sociálneho kontaktu, bez veterinárneho ošetrenia, bez vhodnej stravy, s kožnými a inými chorobami. Ako jediný nie je tento spôsob množenia za účelom predaja kontrolovaný, čo vedie jednak ku genetickým zmenám na plemenách, skrytým chorobám, ktoré sa prejavia po čase od kúpy, k premnoženiu určitého plemena a hlavne k nevhodným podmienkach chovu, vedúcim k týraniu. Takýto množitelia nie registrovaní v chovateľských zväzoch a v súčasnosti nikto nekontroluje, či dodržiavajú požiadavky stanovené osobitným predpisom. Z tohto dôvodu navrhujeme zaviesť povinnosť pre každého, kto bude chcieť predávať psov mimo chovateľských staníc registrovaných v chovateľských zväzoch, by mal mať od veterinárnej správy potvrdenie o tom, že vhodné podmienky na tento chov a že ich aj dodržiava. Akýkoľvek predaj bez registrácie by mal byť nelegálny. Návrhom zákona sa zavádza povinnosť registrovať chov v prípade, že chovateľ záujem o predaj šteniat. Registrácia sa netýka tých chovateľov psov, ktorým sa psy rozmnožia náhodne a/alebo šteňatá nie sú predmetom predaja.
Predložený návrh zákona negatívny vplyv na štátny rozpočet, nemá vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, pozitívny vplyv na životné prostredie, a nemá vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Zavádza sa definícia registrovaného chovu psov, kde sa registrovaným chovom rozumie len chov psov, ktorý nie je registrovaný chovateľským zväzom, ktoré v súčasnosti kontrolujú, či chovné stanice nimi registrované spĺňajú podmienky na držanie a chov zvierat stanovené slovenskými či medzinárodnými predpismi a či je psom poskytovaná veterinárna starostlivosť. Registrovaným chovom bude chov, z ktorého šteňatá sú určené na predaj.
K bodu 2
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008 Z. z. určuje pomerne podrobné podmienky na chov spoločenských zvierat, ktorý je potrebné dodržať aj pri chove psov za účelom rozmnožovania a predaja šteniat. Podrobnejšie sa však stanovujú podmienky, ktoré musí zriaďovateľ takého chovu spĺňať. V prvom rade musí zriadenie chovu oznámiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Musí zabezpečiť podmienky stanovené pre chov v chovnom zariadení stanovené vo vyhláške, pričom osobitne musí zabezpečiť nezameniteľné označenie psov určených na množenie, ďalej veterinárnu starostlivosť a zachovanie dostatočných časových intervalov medzi jednotlivými graviditami samice psa.
K bodu 3
Navrhuje sa zaviesť prechodné obdobie, počas ktorého zriaďovatelia chovov prispôsobia podmienky pre chov psov za účelom rozmnožovania všetkým požiadavkám na ochranu zvierat a ohlásia svoje chovy, ktoré nie sú registrované chovateľskými zväzmi.
K Čl. II
K bodu 1
Navrhuje sa doplniť do právomocí Štátnej veterinárnej a potravinovej správy povinnosť viesť centrálny zoznam registrovaných chovov psov v zmysle navrhovanej právnej úpravy.
K bodu 2
Navrhuje sa doplniť právomoc regionálnych veterinárnych a potravinových správ tak, aby mohli vykonávať kontrolu ochrany zvierat v registrovaných chovoch psov a rozhodnúť o zrušení takéhoto chovu v prípade, že zriaďovateľ neplní podmienky stanovené osobitným predpisom.
K bodu 3
V rámci ochrany zvierat sa zakazuje rozmnožovať psy za účelom predaja šteniat mimo registrovaného chovu psov, aby bolo možné zabezpečiť a kontrolovať podmienky, v akých držané zvieratá a či im je poskytovaná riadne veterinárna starostlivosť.
K bodu 4
Dopĺňa sa skutková podstata priestupku neohlásenia registrovaného chovu psov.
K bodu 5
Dopĺňa sa skutková podstata priestupku, v prípade, že osoba chová psov za účelom
rozmnožovania a predaja mimo registrovaného chovu psov.
K Čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. marca 2017 vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu.