NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„f) registrovaný chov psov je chov jedného a viacerých psov v chovných zariadeniach5a) na účely ich rozmnožovania a predaja okrem chovných zariadení registrovaných chovateľskými zväzmi.“.“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 5a znie:
„5a) § 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.“.
2.Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 3a
Registrovaný chov psov
(1) Registrovaný chov psov môže byť realizovaný iba v chovných zariadeniach spĺňajúcich podmienky podľa osobitného predpisu5b).
(2) Zriaďovateľ registrovaného chovu psov (ďalej len „zriaďovateľ“) je osoba, ktorá je majiteľom alebo držiteľom jedného alebo viacerých psov určených na rozmnožovanie a predaj.
(3) Zriaďovateľ je povinný ohlásiť zriadenie registrovaného chovu psov príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu2) do 30 dní odo dňa kedy nadobudol jedného alebo viacerých psov určených na rozmnožovanie a predaj.
(4) Zriaďovateľ je povinný psa určeného na rozmnožovanie držaného v registrovanom chove psov nezameniteľne označiť a identifikovať podľa osobitného predpisu5c).
(5) Chov psov v registrovanom chove psov musí spĺňať všetky požiadavky na ochranu spoločenských zvierat a psov stanovené osobitným predpisom5d) .
(6) Zriaďovateľ registrovaného chovu zvierat je povinný zabezpečiť, aby psy držané za účelom rozmnožovania boli veterinárne ošetrené aspoň jedenkrát za rok a po každej ukončenej gravidite. Zriaďovateľ registrovaného chovu zvierat je ďalej povinný zabezpečiť, aby k prvému spáreniu psa držaného za účelom rozmnožovania smerujúcemu k narodeniu novej generácie psov nedošlo skôr ako v druhom roku veku tohto psa a aby spárenie smerujúce k narodeniu novej generácie zvierat u jednej samice psa bolo realizované najviac trikrát v priebehu dvoch rokov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5b až 5d znejú:
„5b) vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z.
5c) § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
5d) § 22 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.“.
3.Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 8a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
Zriaďovateľ registrovaného chovu psov, ktorý k 1. marcu 2017 vlastní jedného alebo viacerých psov určených na rozmnožovanie a predaj, je povinný takýto chov psov ohlásiť príslušnému orgánu najneskôr 1. marca 2017.“.
Čl. II
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z. a zákona č. 204/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 2 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l) vedie zoznam registrovaných chovov psov podľa osobitného predpisu32b),“.
Doterajšie písmená l) až av) sa označujú ako k) až aw).
Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:
„32b) § 3a zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. ....../2016 Z. z..“.
2.V § 8 ods. 3 sa za písmeno ae) vkladá nové písmeno af), ktoré znie:
„af) kontroluje splnenie podmienok ochrany zvierat v registrovanom chove psov v zmysle osobitného predpisu32b) a rozhoduje o zrušení registrovaného chovu psov.“.
Doterajšie písmená af) až ai) sa označujú ako písmená ag) až aj).
3.V § 22 ods. 3 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j) chovať psy za účelom rozmnožovania a predaja mimo registrovaného chovu psov v zmysle osobitného predpisu78d)“.
Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená k) až o).
4.V § 48 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„g) neohlási registrovaný chov psov podľa osobitného predpisu32b).“.
5.V § 48 ods. 2 sa za písmeno c) sa vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) chová jedného a viacerých psov určených na rozmnožovanie a predaj mimo chovného zariadenia v registrovanom chove psov podľa osobitného predpisu78ca) alebo mimo chovného zariadenia registrovaného chovateľským zväzom,“.
Doterajšie písmená d) až s) sa označujú ako písmená e) až t).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017.