DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Súčasná právna úprava Občianskeho zákonníka považuje zvieratá za hnuteľné veci a nezohľadňuje ich špecifiká. Cieľom predloženej úpravy je tento stav zmeniť.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu je zmeniť právnu úpravu Občianskeho zákonníka tak, aby zviera nebolo považované za hnuteľnú vec vo všeobecnosti, ale aby sa naň vzťahovali ustanovenia o veciach len v rozsahu, v ktorom to neodporuje jeho povahe.
4. Dotknuté subjekty
Účastníci občianskoprávnych vzťahov.
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Súčasná právna úprava Občianskeho zákonníka považuje zvieratá za hnuteľné veci a nezohľadňuje ich špecifiká. Cieľom predloženého návrhu je zmeniť právnu úpravu Občianskeho zákonníka tak, aby zviera nebolo považované za hnuteľnú vec vo všeobecnosti, ale aby sa naň vzťahovali ustanovenia o veciach len v rozsahu, v ktorom to neodporuje jeho povahe. Zároveň sa navrhuje zakotviť do Občianskeho zákonníka zvláštny význam a hodnotu zvieraťa ako zmyslami obdareného živého tvora.
11. Kontakt na spracovateľa
martin_poliacik@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK