DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Martin Poliačik, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Anna Zemanová, Jana Cigániková, Alojz Baránik, Martin Klus a Juraj Droba.
V súčasnosti právny poriadok Slovenskej republiky neupravuje v rámci občianskoprávnych vzťahov postavenie zvieraťa špecificky. Zviera je tak chápané ako hnuteľná vec, pričom sa nerešpektujú jej osobitné vlastnosti. Jedine prostredníctvom noriem verejného práva regulované niektoré aspekty chovu, obchodovania a usmrcovania predovšetkým hospodárskych zvierat. Pokiaľ ide o spoločenské zvieratá a úpravu právnych vzťahov špecificky pre chov, obchodovanie a usmrcovanie spoločenských zvierat v Slovenskej republike vôbec nemáme. Absencia takejto úpravy je dôsledkom mnohých nežiaducich spoločenských vplyvov chovu spoločenských zvierat, medzi inými napríklad nelegálne a nekontrolované množenie zvierat s cieľom predaja mláďat, nekontrolované množenie túlavých zvierat bez majiteľa, absencia veterinárneho ošetrenia niektorých zvierat, týranie a neuplatňovanie riadnej zodpovednosti majiteľov za správanie ich zvierat.
Predkladaný návrh zákona nemá byť úplnou úpravou právnych vzťahov k zvieratám, avšak podľa predkladateľov vytvára úplne elementárny základ pre úpravu právnych vzťahov k zvieratám v občianskoprávnych vzťahoch, z ktorého by mala ostatná právna úprava na ich ochranu vychádzať. Predkladatelia si vedomí prípravy nového Občianskeho zákonníka ako základného kódexu v súkromnoprávnych vzťahoch, ale vzhľadom na meškanie v tejto oblasti rekodifikácie navrhujú prijatie predkladanej právnej úpravy s cieľom dosiahnuť presadenie tejto právnej úpravy nie len do súčasného znenia Občianskeho zákonníka, ale predovšetkým do novopripravovaného rekodifikovaného Občianskeho zákonníka ako základného kódexu pre súkromnoprávne vzťahy.
Predkladaný návrh zákona teda špecifikuje vo všeobecnosti postavenie akéhokoľvek živého zvieraťa ako vnímajúcu bytosť, na ktorú by sa mali ustanovenia o veciach vzťahovať len v prípade, že to neodporuje povahe živého zvieraťa. Predkladaná právna úprava je inšpirovaná právnou úpravou v iných krajinách Európskej únie a podobná právna úprava je obsiahnutá aj v Občianskom zákonníku Českej republiky.
Návrh zákona nebude mať nepriaznivý dopad na štátny rozpočet, rozpočty vyšších územných celkov alebo obcí, nebude mať dopad na podnikateľské prostredie, sociálne dopady ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať priaznivý dopad na životné prostredie.
Navrhovaný zákon je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I
Definuje sa živé zviera ako bytosť obdarená zmyslami, schopná vnímať okolie. Zároveň sa vymedzuje, že živé zviera nie je vecou v zmysle chápania hnuteľných a nehnuteľných vecí definovaných v Občianskom zákonníku v súčasnosti. Stanovuje sa tak špecifické postavenie živého zvieraťa ako predmetu občianskoprávnych vzťahov, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia upravujúce vzťahy k veci len primerane jeho povahe.
K čl. II
Ustanovuje sa účinnosť zákona na 1.1.2017 s ohľadom na potrebu realizovať nadväzujúcu právnu úpravu postavenia zvierat v právnom poriadku.