DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO–NOVA) Martin Fecko.
Návrh zákona vychádza z myšlienky, že obyvatelia obce, resp. časti obce, majú ústavné právo podieľať sa na správe vecí verejných, a to na každej úrovni štátu. Z toho vyplýva aj ich právo rozhodovať alebo mať podiel na rozhodovaní o stave a výzore časti obce, v ktorej žijú, pretože na úrovni obce prijímané rozhodnutia, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú každodenný život občanov, či ide o stav pozemných komunikácií, výsadbu zelene, kvalitu verejných služieb, výšku miestnej dane, občiansku vybavenosť a iné dôležité otázky.
V praxi však dochádza k nežiaducemu stavu, keď obec pomerne veľkej rozlohy často sústredí finančné prostriedky najmä do rozvoja centra obce. Obyvatelia okrajových častí obce, ktorí si tiež želajú mať v dostupnej blízkosti napr. upravené futbalové ihrisko, klubové miestnosti pre rozvoj záujmových činností mládeže či starších ľudí, dôstojný dom smútku, či fungujúcu materskú školu, tak nepriamo diskriminovaní, keďže na riešenie ich problémov finančné prostriedky nezvýšia. Navyše, počas obdobia socializmu bolo mnoho obcí násilne pričlenených k väčším obciam bez toho, aby obyvatelia týchto dnešných len „častí obcí“ mali možnosť sa k takémuto pričleneniu slobodne vyjadriť (napr. v referende). Je preto žiaduce vytvoriť podmienky, ktorými sa umožní týmto bývalým samostatným obciam, aby sami rozhodli, či chcú aj naďalej zostať súčasťou väčšej obce alebo si chcú a vedia spravovať svoje záležitosti sami.
Cieľom návrhu zákona je upraviť ďalšie podmienky týkajúce sa možnosti odčlenenia časti obce od obce. Podľa navrhovanej právnej úpravy tak bude odčlenenie časti obce od obce závisieť aj od:
dĺžky spoločnej hranice katastrálneho územia odčleňovanej časti obce a obce,
cesty spájajúcej odčleňovanú časť obce s obcou,
petície na rozdelenie obce, ktorú bude musieť podporiť aspoň 60% oprávnených voličov odčleňovanej časti obce,
miestneho referenda, ktoré sa uskutoční len v odčleňovanej časti obce.
Návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Podľa čl. 66 Ústavy Slovenskej republiky zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce upraví zákon. Podmienky rozdelenia obce bližšie upravuje § 2a ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). V zmysle tejto zákonnej dikcie sa obec môže rozdeliť, ak:
nové obce budú mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území, ktoré tvoria súvislý územný celok,
nové obce budú mať najmenej 3 000 obyvateľov,
nové obce urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami obce,
do rozvoja odčleňovanej časti obce neboli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec.
Návrh zákona však podmieňuje rozdelenie obce aj splnením novej podmienky, ktorá je priamo závislá od dĺžky spoločnej hranice katastrálneho územia odčleňovanej časti obce a obce. Stanovuje sa, že dĺžka spoločnej hranice katastrálneho územia odčleňovanej časti obce a obce nesmie byť menšia než polovica obvodu celkovej dĺžky hranice katastrálneho územia odčleňovanej časti obce. Takáto podmienka na prípadné odčlenenie časti obce predíde z územno-technického hľadiska nežiaducemu rozdeľovaniu obcí, v ktorých jednotlivé časti obce navzájom územne, personálne či organizačne prepojené s obcou.
Pojmové vymedzenie hranice katastrálneho územia vychádza zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“), ktorý v § 3 ods. 8 vymedzuje katastrálne územie ako územno-technickú jednotku, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov.
Navyše, návrh zákona stanovuje ako ďalšiu novú podmienku odčlenenia časti obce aj to, aby cesta spájajúca odčleňovanú časť obce s obcou, ktorej je súčasťou, neviedla cez inú obec. V praxi dochádza k takmer absurdným situáciám, keď obyvatelia časti obce, ktorá sa chce odčleniť, musia pri cestovaní do obce, ktorej súčasťou, cestovať cez inú obec. Sprísnením podmienok odčleňovania obce sa súčasne posilňuje istota, že nedôjde k nežiaducemu drobeniu územia Slovenskej republiky. Pojem „cesta“ je vymedzený v § 4a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
K bodu 2
Zákon o obecnom zriadení v § 11a ods. 1 písm. a) stanovuje konanie obligatórneho referenda o rozdelení obce. Vyhlásiť referendum môže obec, resp. v jej mene konajúce obecné zastupiteľstvo, a to (i) z vlastného podnetu alebo (ii) na základe petície skupiny obyvateľov obce. V snahe umožniť obyvateľom časti obce rozhodovať o veciach verejných v tej časti obce, v ktorej žijú, sa ako druhá podmienka tohto návrhu zákona na rozdelenie obce zvyšuje kvórum potrebné na podporu petície formou jej podpisu, z 30% oprávnených voličov obce na 60% oprávnených voličov, nie však celej obce, ale iba oprávnených voličov odčleňovanej časti obce.
K bodu 3
Návrh zákona vychádza z myšlienky, že obyvatelia obce, resp. časti obce, majú ústavné právo podieľať sa na správe vecí verejných, a to na každej úrovni štátu. Konkrétne na úrovni obce prijímané rozhodnutia, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú každodenný život občanov, či ide o stav pozemných komunikácií, výsadbu zelene, kvalitu verejných služieb, výšku miestnej dane, občiansku vybavenosť, atď. Uvedené skutočnosti úzko súvisia s rozdeľovaním finančných prostriedkov, ktoré
obec k dispozícii, keďže v zmysle čl. 65 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky obec samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami, a ktoré obec často investuje najmä do rozvoja centra obce, a tak na rozvoj alebo aspoň udržanie štandardnej úrovne okrajových častí obce už finančné prostriedky nezvýšia.
Plneniu oprávnených potrieb občanov v niektorých obciach na území Slovenskej republiky, ktoré by mali záujem samostatne spravovať okolie svojich domovov, či rozhodovať o hospodárení s finančnými prostriedkami, bráni podmienka konania obligatórneho miestneho referenda o rozdelení obce. V zmysle súčasnej právnej úpravy sa miestne referendum koná na celom území obce, čo spôsobuje, že menšie časti obce, ktoré síce spĺňajú všetky zákonné podmienky na ich odčlenenie od obce, odčlenenie nedosiahnu, pretože miestne referendum nebude platné.
Na základe uvedených skutočností sa preto navrhuje, aby sa miestne referendum o rozdelení obce konalo len v odčleňovanej časti obce, pretože len tak možno zistiť skutočnú vôľu obyvateľov tej - ktorej časti obce.
K bodu 4
V nadväznosti na bod 3 tohto návrhu zákona, v ktorom sa navrhuje uskutočnenie miestneho referenda len v odčleňovanej časti obce, je potrebné spresniť pojem „oprávnení voliči“. Ak je predmetom miestneho referenda odčlenenie obce, navrhuje sa, aby sa jeho platnosť a úspešnosť posudzovala podľa účasti a počtu oprávnených voličov len odčleňovanej časti obce, a teda nie obyvateľov celej obce. Oprávneným voličom sa v prípade konania miestneho referenda považuje obyvateľ odčleňovanej časti obce, v ktorej trvalý pobyt, najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nenastala u neho niektorá zo skutočností znamenajúcej prekážku vo výkone volebného práva podľa § 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. februára 2017.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Fecko
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.