NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1504/2016
153
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. septembra 2016
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z.o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 180) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní odo dňa jeho pridelenia.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter K r e s á k v. r.
Peter P č o l i n s k ý v. r.