1
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu
Scenár 2: Verejnosť sa zúčastňuje na diskusii o tvorbe právneho predpisu
Fáza procesu
Subfáza
Kontrolná otázka
A
N
1.1 Identifikácia cieľa
Bol zadefinovaný cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?
1.2 Identifikácia problému a alternatív
Bola vykonaná identifikácia problému a alternatív riešení?
1. Príprava tvorby právneho predpisu
1.3 Identifikácia zainteresovaných skupín a jednotlivcov
Bola vykonaná identifikácia zainteresovaných skupín a jednotlivcov?
Boli verejnosti poskytnuté informácie o probléme, ktorý má predmetný právny predpis riešiť?
Boli verejnosti poskytnuté informácie o cieli účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu spolu s časovým rámcom jeho tvorby?
2.1 Rozsah informácií
Boli verejnosti poskytnuté informácie o plánovanom procese tvorby právneho predpisu?
Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie pred začatím tvorby právneho predpisu?
Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie počas tvorby právneho predpisu?
2.2 Kontinuita informovania
Boli verejnosti poskytnuté relevantné informácie aj po ukončení tvorby právneho predpisu?
Boli relevantné informácie o tvorbe právneho predpisu verejnosti poskytnuté včas?
2.3 Kvalita a včasnosť informácií
Boli relevantné informácie o tvorbe právneho predpisu a o samotnom právnom predpise poskytnuté vo vyhovujúcej technickej kvalite?
2. Informovanie verejnosti o tvorbe právneho predpisu
2.4 Adresnosť informácií
Boli zvolené komunikačné kanály dostatočné vzhľadom na prenos relevantných informácií o právnom predpise smerom k verejnosti?
3.1 Zapojení aktéri
Predstavujú zapojení aktéri reprezentatívnu vzorku zainteresovaných skupín a jednotlivcov?
3.2 Spätná väzba
Bola zapojeným aktérom odoslaná spätná väzba ako bolo s ich návrhom naložené?
3. Účasť verejnosti na tvorbe právneho predpisu
3.3 Zapracovanie návrhov zapojených aktérov
Boli návrhy zo strany zapojených aktérov zapracované do návrhu právneho predpisu?
2
3.4 Naplnenie cieľov a očakávaní
Boli splnené ciele a očakávania od účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu na strane predkladateľa právneho predpisu?
3.5 Výstup procesu tvorby právneho predpisu
Bolo zapojeným aktérom umožnené pripomienkovať správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?
Bolo vykonané hodnotenie procesu tvorby právneho predpisu?
Bola zverejnená hodnotiaca správa procesu tvorby právneho predpisu?
4. Vyhodnotenie procesu tvorby právneho predpisu
4.1 Hodnotenie procesu
Bol splnený cieľ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu?