1
Návrh
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
z .................... 2016
o nahlasovaní dodávky a dovozu niektorých druhov potravín
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 7b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška určuje termín nahlásenia, druhy potravín a rozsah informácií o dovoze potravín z tretej krajiny alebo dodávke potravín z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „prijatie zásielky“), ktoré je potrebné nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.
§ 2
Najneskôr 24 hodín po prijatí zásielky produktov živočíšneho pôvodu, nespracovaného ovocia a nespracovanej zeleniny musí príjemca jej prijatie nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
§ 3
Informácia o prijatí zásielky musí obsahovať údaje o
a)mieste určenia zásielky
b)krajine pôvodu zásielky,
c)druhu potravín,
d)dodanom množstve každého druhu potraviny,
e)druhu obalu alebo baliaceho materiálu, do ktorého sú potraviny zabalené,
f)označenie identifikujúce zásielku.
§ 4
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.1)
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015).