10
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ako iniciatívny návrh.
Novelou sa upravuje možnosť použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti v rámci celosvetového trendu na znižovanie strát potravín a odpadu z potravín vrátane určenia zodpovednosti za bezpečnosť týchto potravín. Ďalej sa novelou ukladá povinnosť právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré vykonávajú analýzu potravín, nahlásiť ŠVPS SR zistenie, že potravina je zdraviu škodlivá. Vypúšťa sa klauzula vzájomného uznávania, a to z dôvodu požiadavky Európskej komisie na jej uvedenie v každom vykonávacom predpise k zákonu a v súčasnosti aj jej zmene znenia. Nahrádza sa povinnosť nahlásenia pred dodávkou niektorých druhov potravín pri distribúcii z členských štátov v zmysle podmienok voľného pohybu tovaru a dovoze potravín z tretích krajín bežnou trhovou kontrolou. Ďalej v zmysle nariadenia o poskytovaní informácií o potravinách sa upravuje možnosť neposkytovať informáciu o výživovej hodnote potravín výrobcom malých množstiev potravín a povinnosť označovať pri nebalených potravinách informáciu o alergénoch v potravinách, ak ich obsahujú. Z praxe vzišla požiadavka na zákaz prepravy nezlučiteľných druhov potravín.
V nadväznosti na požiadavku sa vypúšťa § 12a upravujúci požiadavku na prevádzkovateľov na zverejňovanie percentuálneho podielu z obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku (Odôvodnené stanovisko EK porušenie č. 2015/2048 C (2015) 7946 final z dňa 20.11.2015, ktorým EK rozporovala súlad predmetného ustanovenia s článkom 34 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Taktiež sa novelou rieši spôsob kontroly potravín predávaných na diaľku.
Dopĺňa sa poverenie ŠVPS SR na kontrolu stárenia liehovín v zmysle nariadenia ES upravujúceho požiadavky na lieh a liehoviny. Zo základných predpisov na bezpečnosť potravín (nariadenie ES č. 178/2002), hygienu potravín (nariadenie ES č. 852/2004) a úradnú kontrolu potravín (nariadenie ES č. 882/2004) vzišla požiadavka na určenie orgánu úradnej kontroly, ktorý bude zodpovedný za výkon úradnej kontroly potravín rastlinného pôvodu od ich prvovýroby po ich predaj. Ide o potraviny, ktoré ako poľnohospodárske produkty možno konzumovať v surovom stave alebo upravené klíčením klíčky. tu tiež riešené prechodné ustanovenia upravujúce ukončenie konaní, ktoré boli začaté podľa doterajšieho zákona.
Návrhom zákona sa dopĺňa aj zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, nakoľko aplikačná prax ukázala potrebu jednoznačnejších identifikačných údajov o právnických osobách a fyzických osobách v centrálnom registri hospodárskych zvierat, pretože pri poskytovaní dotácií dochádza k neoprávnenému žiadaniu dotácií na neexistujúce hospodárska zvieratá alebo na hospodárske zvieratá, ktoré v tom čase vlastní iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Zároveň sa dopĺňa ustanovenie o usmrcovaní inváznych nepôvodných druhov zvierat, ktorého potreba vznikla pri príprave návrhu zákona č. .../2017 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, zamestnanosť ani služby verejnej správy občanom a bude mať pozitívny vplyv na podnikateľskú sféru, informatizáciu spoločnosti, sociálne prostredie a rozpočet verejnej správy tak, ako je uvedené v doložke a analýzach vybraných vplyvov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
11
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
- primárnom Zmluva o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti únie - Hlava III – Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo – Hlava VII – Spoločné pravidlá pre hospodársku súťaž, zdaňovanie a aproximáciu práva – Kapitola 3 – Aproximácia práva – Hlava XIV – Verejné zdravie
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)1. legislatívne akty: - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18 – 63)
2. nelegislatívne akty: - sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy)- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1 – 141)
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
bezpredmetné
b)
lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
bezpredmetné
c)
informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
12
Proti Slovenskej republike bolo začaté konanie č. 2015/2048 – C(2015) .
d)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
bezpredmetné
5.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný
6.
Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
13
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 29.6.2016Ukončenie: 15.7.2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
15. júl
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
17. august
2. Definícia problému
Riešenie problematiky znižovania strát potravín a odpadu z potravín formou bezodplatného prevodu potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely.
Povinnosť nahlasovania zistenia zdravotnej škodlivosti potraviny každým subjektom, ktorý vykonáva analýzu potravín.
EK rozporovala súlad ustanovenia § 12a upravujúceho povinnosť zverejňovať podiel obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku s článkom 34 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (porušenie č. 2015/2048 C (2015) 7946 final zo dňa 20.11.2015).
EK vyslovila nespokojnosť s nahlasovaním dodávok potravín ešte pred dodaním na vnútorný trh. Zníženie administratívnej a finančnej záťaže pre výrobcov malých množstiev potravín odbúraním povinnosti označovanie údajov o výživovej hodnote potravín.
Rozšírenie systémov kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny o označenia nepovinnými výrazmi kvality.
Riešenie úradnej kontroly pri predaji potravín na diaľku. Poverenie ŠVPS SR výkonom úradnej kontroly stárenia liehovín. Doplnenie jednoznačných identifikačných údajov o právnických osobách a fyzických osobách v centrálnom registri hospodárskych zvierat zmenou v zákone č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
3. Ciele a výsledný stav
Zosúladiť zákon s požiadavkami EK. Realizovať znižovanie strát potravín a dosiahnuť aj zníženie odpadu z potravín prostredníctvom charitatívnych organizácií, a tým nadviazať na celosvetový trend a trend zapojenia sa do tejto aktivity. Rozšírenie chránených označení o označenia nepovinnými výrazmi kvality. Posilnenie úradnej kontroly potravín , ako aj zabezpečenie úradnej kontroly pri stárení liehovín. Rozšírenie zabezpečenia kontroly zdravotnej neškodnosti potravín. Presnejšia identifikácia právnických a fyzických osôb v centrálnom registri hospodárskych zvierat.
4. Dotknuté subjekty
Malí výrobcovia potravín, obchodné organizácie, charitatívne organizácie, dovozcovia a distribútori potravín, orgány úradnej kontroly potravín, subjekty vykonávajúce analýzu potravín, právnické a fyzické osoby registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat.
5. Alternatívne riešenia
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Σ Áno * NieVšeobecne záväzným právnym predpisom sa určia druhy potravín, termín a rozsah informácií, ktoré prevádzkovateľ, ktorý v mieste určenia prijíma potraviny z iného členského štátu EÚ, alebo dováža potraviny, je povinný nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému ŠVPS SR.
14
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Σ Pozitívne
Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
Σ Nie
* Čiastočne
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
Konzultácie sa uskutočnili podľa bodu 5.8. JMPPVV. Dňa 30. mája 2016 bol materiál prerokovaný v Rade pre potravinárstvo MPRV SR, ktorej členmi zástupcovia dotknutej podnikateľskej sféry. Členovia rady vzniesli k materiálu pripomienku, ktorá nebola akceptovaná, nakoľko bola nad rámec cieľa a účelu návrhu zákona.
Vplyv na rozpočet verejnej správy nie je možné kvantifikovať.
11. Kontakt na spracovateľa
jan.hascik@land.gov.sk
12. Zdroje
Rada pre potravinárstvo
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
15
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov.
Počet nie je možné odhadnúť
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Konzultácie sa uskutočnili podľa bodu 5.8. JMPPVV. Dňa 30. mája 2016 bol materiál prerokovaný v Rade pre potravinárstvo MPRV SR, ktorej členmi sú zástupcovia dotknutej podnikateľskej sféry. Členovia rady vzniesli k materiálu pripomienku, ktorá nebola akceptovaná, nakoľko bola nad rámec cieľa a účelu návrhu zákona.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Vypúšťajú sa niektoré povinnosti a nadväzne i sankcie za ich porušenie (viď body 12, 21 a 22 návrhu zákona). Vyčíslenie nie je možné vykonať, pretože nie je možné predikovať porušovanosť povinností vyplývajúcich zo zákona, ich závažnosť, trvanie atď. a tým ani výšku potenciálne uložených sankcií.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
bod 5 § 7b: Prevádzkovateľ, ktorý v mieste určenia prijíma potraviny z iného členského štátu Európskej únie alebo dováža potraviny, je povinný nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy dodanie týchto potravín.
administratívne náklady nemajú kvantitatívnu stránku vo forme nákladov
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
16
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
17
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Návrh zákona vedie k šetreniu, resp. použitiu finančných prostriedkov na iné účely. Ovplyvní to finančný rozpočet nízko príjmových skupín obyvateľstva, resp. ľudí bez práce a bez domova. Pozitívny vplyv sa prejaví znížením výdavkov na potraviny v skupine sociálne slabých osôb.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv pre sociálne slabé osoby, ktorým charitatívne organizácie poskytujú bezodplatne potraviny a stravu.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Návrh zákona nepredpokladá negatívny vplyv na hospodárenie domácností.
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Návrh zákona nepredpokladá negatívne ovplyvnenie niektorých skupín obyvateľstva.
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv pre sociálne slabé osoby, ktorým charitatívne organizácie poskytujú bezodplatne potraviny, stravu.
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Nedá sa kvanitifikovať.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Návrh zákona nepredpokladá negatívny vplyv
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 2:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
MPRV SR nedisponuje týmito štatistickými údajmi.
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
18
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Návrh má vplyv na prístup k tovarom – potravinám po uplynutí DMT, ktoré sú stále bezpečné na ľudskú spotrebu. Ovplyvnená bude najmä skupina obyvateľstva v riziku chudoby či sociálneho vylúčenia, ktorej charitatívne organizácie budú môcť poskytnúť bezodplatne potraviny alebo stravu, ktoré získajú po uplynutí ich DMT takisto bezodplatne od potravinových reťazcov.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
Návrh nemá významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Ide o skupinu obyvateľstva v riziku chudoby či sociálneho vylúčenia bez ohľadu na vekovú kategóriu.
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
19
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Návrh zákona nepredpokladá nepriamu diskrimináciu niektorých skupín obyvateľstva a dáva rovnakú možnosť každej charitatívnej organizácii poskytovať potraviny po uplynutí DMT každej zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia za podmienok ustanovených v návrhu, a to tak, aby nebolo ohrozené zdravie a život tejto skupiny obyvateľstva.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Návrh nepredpokladá odlišný vplyv na ženy a mužov, ani nebude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Návrh nerieši túto oblasť.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Návrh nerieši túto oblasť.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Návrh nerieši túto oblasť.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Návrh nerieši túto oblasť.
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Návrh nerieši túto oblasť.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
20
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Návrh nerieši túto oblasť.
21
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
B
Elektronický systém Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
2
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
22
Osobitná časť
K článku I
K bodu 1:
Upravuje sa číslo odseku v § 23 v nadväznosti na novelizačný bod č. 20.
K bodu 2:
Uvedené znenie je doplnené na základe riešenia ďalšieho použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti v rámci tohto návrhu zákona.
K bodu 3:
Upravuje možnosť použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti formou bezodplatného prevodu charitatívnym organizáciám. tu ustanovené podmienky, po splnení ktorých môže charitatívna organizácia vykonávať činnosť súvisiacu s poskytovaním potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely. Je tu riešená aj zodpovednosť za bezpečnosť týchto potravín.
K bodu 4:
Ustanovuje povinnosť pre právnické osoby alebo fyzické osoby podnikateľov, ktoré vykonávajú analýzu potravín (laboratóriá), bezodkladne oznámiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ak pri výkone svojej činnosti zistí, že daná potravina je zdraviu škodlivá.
K bodu 5:
Ustanovenie §7a upravuje možnosť obmedzenia voľného pohybu potravín, ak dôjde k ohrozeniu oprávnených národných záujmov prostredníctvom nariadení vlády Slovenskej republiky.
Ustanovuje §7b ukladá povinnosť prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nahlásiť dodanie potravín, ako z iného členského štátu EÚ, tak aj z tretej krajiny, do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy, pričom je uložené ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom druhy potravín, termín a rozsah informácií, ktoré musí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nahlásiť.
K bodu 6:
Vypúšťajú sa duplicitné ustanovenia v zákone, nakoľko sa jeho obsah v zákone nachádza v §4 ods. 2 písm. c).
K bodu 7:
Upravuje možnosť pre výrobcov malých množstiev potravín neuvádzať na obaloch alebo iných dokladoch o potravinách, ktoré vyrábajú uvádzať, údaj o výživovej hodnote potraviny. Zároveň ustanovenie upravuje za akých podmienok je výrobca potravín považovaný za malého výrobcu potravín.
K bodu 8:
Poveruje štátnu veterinárnu a potravinovú správu výkonom úradnej kontroly potravín s označením nepovinnými výrazmi kvality podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.
Pôvodné nariadenia (ES) o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín a o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín sa nahrádza novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, ktorým riešené aj potraviny s označením nepovinnými výrazmi kvality.
K bodu 9:
Rozširujú sa požiadavky na prepravu potravín o zabezpečenie oddelenej prepravy nezlučiteľných druhov potravín vzájomne ovplyvňujúcich ich bezpečnosť a kvalitu.
23
K bodu 10:
V nadväznosti na novelizačný bod 6 sa vypúšťa povinnosť poskytovania informácie o výživovej hodnote nebalenej potraviny alebo potraviny vyrábanej v malých množstvách v malých prevádzkarniach.
K bodu 11:
Nahrádza sa povinnosť uvádzania zloženia krájanej potraviny alebo potraviny predávanej na hmotnosť uvedením len uvedením alergénov, čo je základnou informáciou pre určitú skupinu spotrebiteľov ešte pred ich rozhodnutím kúpiť si danú potravinu.
K bodu 12:
Vypúšťa sa v nadväznosti na požiadavku Európskej komisie, ktorá v odôvodnenom stanovisku EK porušenie č. 2015/2048 C (2015) 7946 final zo dňa 20.11.2015 rozporovala súlad predmetného ustanovenia s článkom 34 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
K bodu 13:
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky bolo zrušené zákonom č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblastí daní poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, avšak nepriamo bol zákon novelizovaný (§ 9, ods.1. zákona č. 333/2011 Z. z. ).
K bodu 14:
Slová „doplnkové stanovisko znalca“ nahrádzajú slovami „doplňujúci odborný posudok“ vzhľadom na širšie využitie tohto pojmu.
K bodu 15:
Spresnenie a úprava sa rozsahu vnútorného odkazu.
K bodu 16:
Rieši spôsob úradnej kontroly potravín pri ich predaji na diaľku formou tzv. kontrolného nákupu.
K bodu 17:
Upravuje rozsah úradnej kontroly potravín s tým, že ju rozširuje aj o kontrolu stárenia liehovín podľa nariadenia (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín. Rovnako rozširuje rozsah úradnej kontroly potravín rastlinného pôvodu od ich prvovýroby po ich predaj na základe súvisiacich ustanovení nariadení na bezpečnosť potravín (nariadenie ES č. 178/2002), hygienu potravín (nariadenie ES č. 852/2004) a úradnú kontrolu potravín (nariadenie ES č. 882/2004).
K bodom 18 až 20:
Spresnenie pojmov.
K bodu 21:
Odsek 12 sa vypúšťa v nadväznosti na novelizačný bod 11.
K bodu 22:
Upravuje rozdelenie výšky pokút podľa závažnosti priestupku pri výrobe potravín, manipulácie s nimi, ich umiestňovania na trh, porušovania ostatných povinností súvisiacich s potravinami vrátane marenia postupu úradnej kontroly aj s ohľadom na možnosť bezodplatného prevodu potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti
K bodu 23:
Rozširuje oblasť priestupkov, za ktoré možno udeliť pokutu fyzickej osobe.
K bodu 24:
Spresňuje sa oblasť vyňatá spod správneho konania.
K bodu 25:
Upravuje prechodné ustanovenie vyplývajúce z tohto návrhu zákona.
24
K článku II
K bodom 1, 3 a 4
Doplnenie jednoznačných identifikačných údajov o právnických osobách a fyzických osobách v centrálnom registri hospodárskych zvierat sa navrhuje z dôvodu jednoznačnej identifikácie osôb pri poskytovaní dotácií, kde dochádza k neoprávnenému žiadaniu dotácií na neexistujúce hospodárska zvieratá alebo na hospodárske zvieratá, ktoré v tom čase vlastní iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Táto evidencia je používaná aj pri zisťovaní prípadného šírenia nákazy v potravinovom reťazci pri identifikácii hospodárskych zvierat, ktoré môžu byť pôvodcom príslušnej nákazy.
K bodu 2
Požiadavka na doplnenie predmetného ustanovenia o usmrcovaní inváznych nepôvodných druhov zvierat vznikla počas prípravy návrhu zákona č. .../2017 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu 5
Dopĺňa sa lehota, počas ktorej je vlastník alebo držiteľ hospodárskeho zvieraťa povinný doplniť údaje v centrálnom registri hospodárskych zvierat.
K článku III
Ustanovuje delenú účinnosť návrhu zákona.
Bratislava 31. augusta 2016
Robert Fico v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Gabriela Matečná v. r.
ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky