1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
233
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .............. 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z. a zákona č. 30/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 2 sa slová „§ 23 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 12“.
2.V § 6 ods. 5 písm. d) sa na konci pripájajú slová „okrem umiestňovania potravín na trh podľa § 6 ods. 7.“.
3.§ 6 sa dopĺňa odsekmi 7 až 11, ktoré znejú:
„(7) Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak bezpečné, môže prevádzkovateľ umiestňovať na trh bezodplatným prevodom subjektu vykonávajúcemu činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov8dac) (ďalej len „charitatívna organizácia“), pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Charitatívna organizácia môže nakladať s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti po jej registrácii podľa odseku 1, pričom je povinná pred začatím činnosti podľa odseku 9 písm. c) požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie úradnej kontroly každej výdajne podľa osobitného predpisu.8dad)
(8) Výdajňa charitatívnej organizácie nesmie byť umiestnená v priestoroch a na plochách
2
a) prevádzkovateľa,
b) ktoré prevádzkovateľovi slúžia na účely výkonu jeho činnosti,
c) ktoré prevádzkovateľ užíva,
d) ktoré sú spojené s priestormi a plochami podľa písmen a) až c).
(9) Charitatívna organizácia je povinná plniť najmenej požiadavky na skladovanie a prepravu potravín podľa § 10 a 11 a potraviny podľa odseku 7
a)musí skladovať oddelene od potravín, ktorých dátum minimálnej trvanlivosti neuplynul a označiť údajom, že ide o potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti,
b)nesmie prebaľovať, meniť, odstraňovať alebo zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom na spotrebiteľskom obale,
c)môže len bezodplatne a bezodkladne poskytnúť konečnému spotrebiteľovi, pričom od neho nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie.
(10) Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti do ich odovzdania charitatívnej organizácii zodpovedá ten, kto jej ich poskytuje bezodplatným prevodom.
(11) Za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti do ich bezodplatného poskytnutia podľa odseku 9 písm. c) zodpovedá charitatívna organizácia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8dac a 8dad znejú:
8dac) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
8dad) § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príloha II kapitola I nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.“.
4.§ 6b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ vykonávajúca analýzu potravín určených na umiestňovanie na trh, ktorá zistí, že potravina je zdraviu škodlivá, je povinná bezodkladne túto skutočnosť oznámiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe. 8ea)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ea znie:
8ea) Čl. 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. č. 852/2004 v platnom znení.“.
3
5.§ 7a a § 7b znejú:
㤠7a
Obmedzenia voľného pohybu potravín 8ba) môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
§ 7b
(1) Prevádzkovateľ, ktorý v mieste určenia prijíma dodávku potravín z iného členského štátu Európskej únie alebo dováža potraviny z tretích krajín, je povinný nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy dodávku alebo dovoz týchto potravín.
(2) Ministerstvo na základe analýzy rizika8f) ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom druhy potravín, termín a rozsah informácií, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8f znie:
8f) Čl. 3 ods. 10 nariadenia (ES) č. 178/2002 (Ú. v. ES L 031, 1.2.2002) v platnom znení.“.
6.V § 8 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
7.§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Výrobca malých množstiev potravín, ktorý zamestnáva najviac 15 osôb, ktoré vykonávajú výrobu potravín v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu a ktorého ročný obrat nepresahuje 700 000 eur a ktorý svoje výrobky predáva priamo konečnému spotrebiteľovi, alebo ich dodáva do maloobchodnej prevádzkarne na území Slovenskej republiky, nie je povinný svoje výrobky označovať údajom o výživovej hodnote ani tento údaj uvádzať v sprievodných dokladoch.9aaaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aaaa znie:
9aaaa) Príloha V bod 19 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.“.
8.V § 9a ods. 8 sa slová „označením alebo s označením zaručenej tradičnej špeciality spĺňajúcich požiadavky podľa osobitných predpisov9aba)“ nahrádzajú slovami „označením, s označením zaručenej tradičnej špeciality alebo s označením nepovinnými výrazmi kvality podľa osobitných predpisov9aba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aba znie:
9aba) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. L 343, 14.12.2012).“.
9.§ 11 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) zabezpečiť oddelenú prepravu nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich ich bezpečnosť a kvalitu.“.
4
10.V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmená m) až q) sa označujú ako písmená l) až p).
11.V § 12 ods. 1 písm. m) sa slová „ich zložení“ nahrádzajú slovami „prítomnosti výrobkov alebo látok spôsobujúcich alergiu alebo neznášanlivosť“.
12.§ 12a sa vypúšťa.
13.V § 18 ods. 5 sa slovo „Colného“ nahrádza slovom „Finančného“.
14.V § 20 ods. 1 sa slová „pre doplnkové stanovisko znalca“ nahrádzajú slovami „na doplňujúci odborný posudok11a)“.
15.V § 20 ods. 9 sa slová „ods. 2 a opatrenia podľa odseku 12, osobitných predpisov.12a)“ nahrádzajú slovami „ods. 2, podľa odseku 12 a podľa osobitných predpisov.12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) Čl. 54 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
16.Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
(1) Orgán úradnej kontroly potravín je pri kontrole predaja na diaľku oprávnený vykonať kontrolný nákup potravín, výživových doplnkov a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami (ďalej len „kontrolný nákup“).
(2) Orgán úradnej kontroly potravín je po vykonaní kontrolného nákupu povinný do desiatich dní odo dňa vykonania kontrolného nákupu oznámiť prevádzkovateľovi, že u neho vykonal kontrolný nákup na získanie úradnej vzorky.
(3) Prevádzkovateľ, u ktorého je vykonaný kontrolný nákup, je povinný orgánu úradnej kontroly potravín uhradiť náklady za kontrolný nákup v spotrebiteľskej cene,12ac) za ktorú bola pri kontrolnom nákupe kúpená vzorka v lehote desať dní odo dňa oznámenia, že ide o úradnú vzorku. Náhrada nákladov podľa § 20 ods. 4 tým nie je dotknutá.
(4) Orgán úradnej kontroly potravín môže nariadiť okamžité stiahnutie potravín, výživových doplnkov a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami z obehu, ak prevádzkovateľ nepredloží v lehote desiatich dní od vykonania kontrolného nákupu doklad potrebný na vysledovateľnosť potraviny, výživového doplnku alebo materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a pri ohrození života alebo zdravia ich zničenie na náklady prevádzkovateľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ac znie:
12ac) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.
17.V § 23 odsek 1 znie:
„(1) Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v § 21 ods. 1 písm. c) a d) vykonávajú úradnú kontrolu
a)stárenia (zrenia) liehovín,
5
b)výroby, manipulovania a umiestňovania na trh potravín
1.živočíšneho pôvodu,
2.rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov v poľnohospodárskej prvovýrobe na základe analýzy rizika vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu, nápojov, cukrárskych výrobkov, zmrzliny a vody v spotrebiteľskom balení,
3.geneticky modifikovaných,
4.a poľnohospodárskych produktov predávaných priamo konečnému spotrebiteľovi,
5.a poľnohospodárskych produktov označených údajmi podľa
§ 9b
.“.
18.V § 23 ods. 5 sa na konci pripája slovo „potravín“.
19.V § 23 ods. 6 sa slová „fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba - podnikateľ“.
20.V § 23 ods. 11 sa za slová „vykonávať úradnú kontrolu“ vkladá slovo „potravín“.
21.V § 23 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.
22.§ 28 vrátane nadpisu nad § 28 znie:
„Správne delikty
§ 28
(1) Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 1 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi 1e)
a) nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva,
b) predáva nebalené pekárske výrobky v rozpore s § 12 ods. 1 písm. f).
(2) Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)
a) nezabezpečuje zdravotné prehliadky zamestnancov,
b) používa na výrobu potravín zložky, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky,
c) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, na ktorých výrobu boli použité nepovolené zložky alebo zakázané zložky okrem prídavných látok, aróm a technologických pomocných látok,
d) nevedie záznamy o dodávateľoch a odberateľoch v záujme vysledovateľnosti potravín,
e) nenahlási vopred príslušnému orgánu úradnej kontroly príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo podľa § 7b,
f) vyrába, balí alebo umiestňuje na trh potraviny nesprávne označené alebo neoznačené,
g) umiestňuje na trh potraviny, ktorým sa pripisujú iné vlastnosti, ako potravina má,
6
h) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny klamlivo označené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým spôsobom,
i) umiestňuje na trh potraviny, ktoré balené do obalov alebo obalových materiálov, ktoré nespĺňajú požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami,
j) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny neschválené orgánom verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. a),
k) nezabezpečí registráciu prevádzkarne vrátane predaja na diaľku podľa § 6,
l) neoznačuje krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny,
m) predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný,9abf)
n) umiestňuje na trh potraviny, pri ktorých bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva prídavných látok, extrakčných činidiel, technologických pomocných látok, aróm a kontaminantov, maximálnych limitov zvyškov prípravkov na ochranu rastlín a zvyškov veterinárnych liečiv a analýzou rizika nebola potvrdená ich bezpečnosť,
o) porušuje zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh,
p) nesplnila povinnosť uloženú v § 12a ods. 1 písm. b),
q) nesplnila povinnosť podľa § 8 ods. 3.
(3) Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 500 eur do 200 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)
a) používa technológie, ktoré nezodpovedajú hygienickým a zdravotným požiadavkám na výrobu potravín, na manipulovanie s nimi a na ich umiestňovanie na trh,
b) používa do potravín nepovolené alebo zakázané prídavné látky, arómy a technologické pomocné látky,
c) vyrába alebo umiestňuje na trh geneticky modifikované potraviny neoznačené podľa osobitných predpisov,24a)
d) porušuje zákaz klamlivého označenia potravín alebo ich klamlivej reklamy,
e) používa označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, alebo označenie zaručenej tradičnej špeciality.
(4) Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 1 000 eur do 500 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi1e)
a) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie bezpečné, zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené,
b) používa na výrobu potravín zložky po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,
7
c) umiestňuje na trh potraviny neznámeho pôvodu alebo ich vyrába zo zložiek neznámeho pôvodu,
d) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny bez označenia ich alergénnych zložiek, ak ich obsahujú,
e) používa pri výrobe potravín vodu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,1ab)
f) vyrába alebo umiestňuje na trh neschválené geneticky modifikované potraviny 6 ods. 3 písm. e)],
g) sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že zamestnancom orgánu úradnej kontroly bráni vykonávať činnosti uvedené v § 18 20 alebo v určenej lehote nevykoná nimi uložené opatrenia, alebo nedodržiava záväzné pokyny orgánov úradnej kontroly, nezabezpečí stiahnutie potravín z obehu, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,1e) a nespolupracuje s orgánom úradnej kontroly potravín,
h) ohrozí alebo poškodí zdravie ľudí,
i) umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti okrem bezodplateného prevodu podľa § 6 ods. 7.
(5) Za nesplnenie povinnosti podľa § 26 ods. 3 orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur.
(6) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 3, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu do dvojnásobku výšky súm uvedených v odsekoch 1 až 3.
(7) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa odseku 4, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu do dvojnásobku sadzby pokuty podľa odseku 4.
(8) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa odseku 7, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur.
(9) Orgán úradnej kontroly potravín pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa24b) a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.
(10) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď orgán úradnej kontroly potravín zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(11) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(12) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(13) Orgán úradnej kontroly potravín môže popri uložených opatreniach podľa § 19 uložiť aj pokutu podľa odsekov 1 až 4.
8
(14) Ak sa prevádzkovateľ dopustí do jedného roka od uloženia opatrenia podľa § 19 nedodržania toho istého ustanovenia tohto zákona alebo osobitných predpisov1e) alebo nesplní uložené opatrenia, orgán úradnej kontroly potravín mu uloží pokutu podľa odsekov 1 až 4.
(15) Ak bol prevádzkovateľ potravinárskeho podniku za konanie uvedené v odsekoch 1 4 postihnutý podľa iného predpisu, nemôže mu orgán úradnej kontroly potravín uložiť pokutu podľa tohto zákona.“.
23.§ 29 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) umiestni na trh potraviny nesprávne označené, neoznačené, klamlivo označené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým spôsobom.“.
24.V § 31 ods. 2 sa slová „§ 20 ods. 9 a 12“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 4, 9, 12 a § 20a“.
25.Za § 31ad sa vkladá § 31ae, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31ae
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Konania podľa § 23 ods. 12 a § 28 ods. 16 doterajšieho zákona, ktoré začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2016, sa zastavujú.“.
Čl. II
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z. a zákona č. 204/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) identifikáciu vlastníka alebo držiteľa hospodárskeho zvieraťa, a to identifikačným číslom organizácie, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, a rodným číslom, ak ide o fyzickú osobu.“.
2.§ 22 ods. 4 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) usmrtenie inváznych nepôvodných druhov zvierat podľa osobitného predpisu 106a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 106a znie:
106a) Zákon č. .../2017 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
3.§ 37 ods. 2 písm. b) sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. zabezpečiť vlastnú identifikáciu, a to identifikačným číslom organizácie, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, a rodným číslom, ak ide o fyzickú osobu,“.
4.V § 54 ods. 14 písmeno b) znie:
„b) rodné číslo.“.
9
5.Za § 54e sa vkladá § 54f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54f
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2017
Vlastník alebo držiteľ hospodárskeho zvieraťa registrovaného do 31. decembra 2016 je povinný doplniť do centrálneho registra hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 2 identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, do 28. februára 2017.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. II druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2017.