Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
11. schôdza výboru
K číslu: CRD-837/2016
33
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
zo 6. septembra 2016
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 106a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 106a);
B. n e s c h v á l i l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 106a) a na návrh poslankyne Renáty Kaščákovej výbor hlasoval o návrhu uznesenia takto:
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj bolo prítomných 10 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci a 5 poslanci sa hlasovania zdržali. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
C. p o v e r u j e
Renátu Kaščákovú, členku výboru ako spravodajkyňu predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informáciu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Boris K o l l á r, v.r.
predseda výboru
Vladimír S l o b o d a, v.r.
overovateľ výboru