NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1024/2016
143a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 138 z 21. júna 2016 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj;
2
II.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor NR SR neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (za hlasovalo 5 poslancov, proti nehlasoval nikto a hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. Počet členov výboru je 13, prítomných bolo 12).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 27 z 5. septembra 2016 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou.
III.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom II. tejto správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh:
K čl. I bod 2
Čl. I bod 2 znie:
„2. V § 8 ods. 5 sa vypúšťajú prvá veta a druhá veta.“.
Znenie novelizačného bodu sa zosúlaďuje s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov. Legislatívno-technická úprava.
V.
Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je uvedený v spoločnej správe hlasovať takto:
hlasovať o pripomienke s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
3
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom II. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143) v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v spoločnej správe schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143a) bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 34 zo 6. septembra 2016. Výbor určil poslankyňu Renátu KAŠČÁKOVÚ za spoločnú spravodajkyňu výborov.
Súčasne ju poveril
1.predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky,
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu 83 ods. 4, a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Zároveň po skončení druhého čítania, pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď podľa § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Boris K o l l á r, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj
V Bratislave 6. septembra 2016