NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-837/2016
106a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 106) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 108 z 25. mája 2016 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 106) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšin
a určil
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský;
II.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa §
2
52 ods. 4 rokovacieho poriadku zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (za hlasovali 2 poslanci, proti nehlasoval nikto a hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. Počet členov výboru je 13, prítomných bolo 11).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 19 zo 7. júna 2016 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 15 zo 14. júna 2016 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
III.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom II. tejto informácie nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
V.
Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 11. schôdzi dňa 6. septembra 2016. Gestorský výbor neschválil spoločnú správu výborov, keďže návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor poveril spoločnú spravodajkyňu výborov Renátu Kaščákovú informovať Národnú radu Slovenskej republiky v súlade s § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov o prerokovaní predloženého návrhu zákona vo výboroch a predložiť návrh na ďalší postup.
Boris K o l l á r
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj
V Bratislave 6. septembra 2016