Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
10. schôdza výboru
Číslo: CRD-1024/2016
27
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 5. septembra 2016
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143) druhé čítanie
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143);
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143) schváliť s pripomienkou, ktorá je uvedená v prílohe tohto uznesenia;
Boris K o l l á r
predseda výboru
Vladimír S l o b o d a
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 27 tlač 143
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Osuského, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Martina Poliačika a Martina Klusa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I bod 2
Čl. I bod 2 znie:
„2. V § 8 ods. 5 sa vypúšťajú prvá veta a druhá veta.“.
Znenie novelizačného bodu sa zosúlaďuje s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov. Legislatívno-technická úprava.