DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková a Simona Petrík
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
- primárnom
čl. 110 až 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 83, 30.3. 2010),
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - po 30. novembri 2009)
1. legislatívne akty
2. nelegislatívne akty
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva - do 30. novembri 2009)
1. legislatívne akty
Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006) v platnom znení
2. nelegislatívne akty
b) je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
- rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C120/15 Kovozber s. r. o. proti Daňovému úradu Košice, rok 2015
- rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C107/10 Enel Marica Iztok 3 AD proti Direktor „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ NAP, rok 2011
- rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci C431/12 Agenția Națională de Administrare Fiscală proti SC Rafinăria Steaua Română SA, rok 2013
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
bezpredmetné.
b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
bezpredmetné.
c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
bezpredmetné.
d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
Smernica 2006/112/ES bola prebratá do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Rovnako, ako keď bol v roku 2010 do prvého čítania Národnej rady Slovenskej republiky predložený návrh zákona zavádzajúci povinné zverejňovanie zmlúv (546/2010 Z. z.), aj pri tomto návrhu zákona je očakávaným prínosom zvýšenie transparentnosti nakladania s verejnými zdrojmi a vytvorenie podmienok pre účinnú kontrolu zo strany verejnosti v danej oblasti. Tieto vlastnosti môžu mať v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Keďže zároveň dôjde k širšiemu okruhu zverejňovaných informácií, návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné