Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý, Katarína Macháčková a Simona Petrík predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Cieľom návrhu zákona je zaviesť zverejňovanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty od sumy 50 000 eur, aby sa vytvoril priestor pre zamedzenie podvodom s vratkami pri dani z pridanej hodnoty. Tento záväzok dali predkladatelia návrhu zákona občanom pred parlamentnými voľbami v marci 2016 v programovom dokumente a aj vzhľadom na kauzu Kaliňák a Bašternák považujú za nevyhnutné navrhnúť zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty.
Z verejne dostupných informácií je známe, že obchodná spoločnosť BL - 202 s. r. o. si pri tejto kauze v roku 2012 kúpila sedem bytov, pričom tvrdila, že za ne zaplatila 12 miliónov eur v hotovosti. To bola podľa hodnotenia Kriminálneho úradu finančnej správy premrštená suma. V zmysle takto zaplatenej kúpnej ceny si obchodná spoločnosť nechala od štátu vyplatiť nadmerný odpočet DPH vo výške 2 milióny eur.
V záujme predchádzania podobným prípadom sa navrhuje, aby Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po vrátení nadmerného odpočtu platiteľovi dosahujúceho aspoň 50 000 eur zverejnilo kľúčové údaje o tomto nadmernom odpočte a príslušnom platiteľovi. Predkladatelia majú za to, že zverejňovaním týchto informácií je možné zúžiť priestor pre podvody, pretože platí rovnaký princíp ako pri zverejňovaní zmlúv tam, kde je možná verejná kontrola, je obava z odhalenia protiprávneho konania jednoznačne vyššia.
Hranica 50 000 eur bola určená s prihliadnutím na existujúcu právnu úpravu v zákone o dani z pridanej hodnoty (napríklad registračná povinnosť pri obrate 49 790 eur), no v záujme dosiahnutia konsenzu v Národnej rade Slovenskej republiky predkladatelia pripravení na jej prípadné úpravy v druhom čítaní.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
V novom § 79a sa navrhuje zavedenie postupu Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky pri zverejňovaní nadmerných odpočtov. Štruktúra zverejňovaných údajov poskytne verejnosti dostatočné informácie potrebné pre prípadnú verejnú kontrolu daného platiteľa prostredníctvom dostupných údajov. Suma 50 000 eur bola zvolená na základe porovnania dnes existujúcich stropov, ktoré zákon používa (napríklad v § 4 ods. 1 sumu 49 790 eur pri registračnej povinnosti).
K bodu 2
Vkladá sa prechodné ustanovenie kvôli zabezpečeniu právnej istoty s ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. januára 2017. So zreteľom na priebeh legislatívneho procesu máme za to, že tento termín poskytne adresátom právnej úpravy dostatočnú legisvakačnú dobu na oboznámenie sa s novelizovaným znením zákona.