NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z. a zákona č. 360/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠79a
Zverejňovanie nadmerných odpočtov
(1) Finančné riaditeľstvo do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po vrátení nadmerného odpočtu platiteľovi zverejní na svojom webovom sídle
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorej bol nadmerný odpočet vrátený,
b) identifikačné číslo platiteľa,
c) výšku vráteného odpočtu,
d) príslušné zdaňovacie obdobie.
(2) Postup podľa odseku 1 sa uplatní pri nadmernom odpočte vo výške najmenej 50 000 eur.“.
2. Za § 85l sa vkladá § 85la, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠85la
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
Ustanovenie § 79a v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie, ktorým je december 2016.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.