DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý, Viera Dubačová, Katarína Macháčková a Simona Petrík
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v primárnom práve Európskej únie,
b) nie je upravená v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Nakoľko členstvo v Rade pre integritu policajného zboru a v jej komisiách bude čestné a bez nároku na odmenu, predpokladá sa len minimálny dopad na rozpočet verejnej správy oproti dnešného stavu. Náklady na jej činnosť a činnosť úradu ako sekretariátu budú hradené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti sa predpokladá v dôsledku širšieho prístupu k rozkazom, nariadeniam, príkazom a pokynom, ktorými nadriadený ukladá policajtovi povinnosti vo veciach, ktoré vyšetruje.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné