NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 6 sa vkladajú nové § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Rada pre integritu policajného zboru
§ 6a
(1) Zriaďuje sa Rada pre integritu policajného zboru (ďalej len „rada“) ako nezávislý orgán na ochranu integrity policajného zboru.
(2) Rada siedmich členov. Členmi rady predseda rady a ďalší šiesti členovia rady. Predseda rady riadi činnosť rady, najmä zvoláva a vedie rokovania rady. Členstvo a funkcie
v rade čestné a bez nároku na odmenu. Člen rady nárok na úhradu preukázaných cestovných výdavkov spojených s výkonom funkcie.
(3) Predsedu rady a členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov. Národná rada Slovenskej republiky volí
a) predsedu rady na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky,
b) dvoch členov rady na návrh politických strán, ktoré v ostatných voľbách získali zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky; jeden zvolený člen rady je navrhnutý politickými stranami, ktoré vytvorili vládu, a jeden zvolený člen rady je navrhnutý ostatnými politickými stranami zastúpenými v Národnej rade Slovenskej republiky,
c) jedného člena rady na návrh verejného ochrancu práv,
d) jedného člena rady na návrh predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
e) jedného člena rady na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie,
f) jedného člena rady na návrh odborových orgánov vystupujúcich na ochranu práv a oprávnených záujmov policajtov.
(4) Funkčné obdobie člena rady je sedem rokov; tým nie dotknuté ustanovenia odseku 8. Ak funkcia člena rady zanikne podľa odseku 8 písm. a), c) g), subjekt podľa odseku 3 je povinný najneskôr do jedného mesiaca od vzniku skutočnosti, ktorá za následok zánik funkcie člena rady, predložiť národnej rade návrh na zvolenie nového člena rady. Ak funkcia člena rady zanikne podľa odseku 8 písm. b), je subjekt podľa odseku 3 povinný do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena rady predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh na zvolenie nového člena rady.
(5) Členstvo v rade je nezastupiteľné. Tá istá osoba môže byť zvolená za člena rady len raz.
(6) Členom rady môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bezúhonný na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(7) Funkcia člena rady je nezlučiteľná s výkonom funkcie verejného funkcionára.5a)
(8) Funkcia člena rady zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia, a to dňom zvolenia nového člena rady,
b) vzdaním sa funkcie, a to dňom zvolenia nového člena rady,
c) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bol člen rady odsúdený za úmyselný trestný čin alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti schváleného zmieru v konaní o úmyselnom trestnom čine,
d) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bol člen rady pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
e) odvolaním, ak člen rady nie je schopný šesť po sebe nasledujúcich mesiacov vykonávať svoju funkciu,
f) odvolaním, ak člen rady prestane spĺňať podmienku nezlučiteľnosti podľa odseku 7,
g) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(9) Návrh na odvolanie z funkcie člena rady z dôvodov ustanovených v odseku 8 písm. e) až
g) predkladá národnej rade subjekt, ktorý predložil návrh na jeho zvolenie.
§ 6b
Pôsobnosť rady
(1) Rada
a) kontroluje dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti policajtov, etického kódexu policajta a služobných predpisov,
b) rozhoduje ako odvolací orgán proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia, rozhodnutiu o náhrade škody, proti služobnému hodnoteniu, ktorým bol policajt hodnotený ako nespôsobilý vykonávať doterajšiu alebo akúkoľvek inú funkciu a proti rozhodnutiu lekárskej komisie, ktorým bola policajtovi určená zdravotná klasifikácia,
c) môže vyhlásiť rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn uložený policajtovi za neplatný, ak zistí, že sa svojim obsahom alebo účelom prieči § 7 ods. 1, alebo ho obchádza,
d) vypracúva a predkladá národnej rade správu o stave a vývoji štátnej služby policajtov za predchádzajúci rok každoročne do 30. apríla,
e) predkladá národnej rade správu o zistení závažného protiprávneho konania vo veciach štátnej služby policajtov,
f) vypracúva návrh etického kódexu policajta a predkladá ho ministrovi,
g) vypracúva odborné štúdie k aplikovaniu princípov štátnej služby policajtov a princípov a ustanovení obsiahnutých v etickom kódexe policajta,
h) môže predkladať ministerstvu návrhy na zmenu a doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby policajtov,
i) vybavuje písomné podnety občanov a policajtov o porušení právnych predpisov týkajúcich sa štátnej služby policajtov,
j) môže vykonať kontrolu v služobnom úrade policajta,
k) môže odporučiť služobnému úradu prijatie nápravného opatrenia, ak to odôvodňujú zistenia z kontrolnej činnosti podľa písm. a) vykonanej z vlastného podnetu alebo na základe podnetu občana alebo policajta,
l) z vlastného podnetu alebo na základe podnetu občana alebo policajta prešetruje skončenie služobného pomeru policajta,
m) kontroluje dodržiavanie prideľovania vecí jednotlivým policajtom náhodným výberom v súlade s § 7 ods. 3.
(2) Vyhlásenie neplatnosti podľa odseku 1 písm. c) môže rada vykonať najneskôr do troch mesiacov od oznámenia takého rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu policajtovi.
(3) Rada pri výkone svojej pôsobnosti právo vyžadovať súčinnosť od orgánov verejnej moci. Orgány verejnej moci sú povinné poskytovať na požiadanie rady potrebnú súčinnosť.
(4) Rada za svoju činnosť zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky. Rokovanie rady upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje rada. Rada môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné orgány. Členstvo a funkcie v komisiách čestné a bez nároku na odmenu. Člen komisie nárok na úhradu preukázaných cestovných výdavkov spojených s výkonom funkcie.
(5) Na ministerstve vnútra sa zriaďuje Úrad Rady pre integritu policajného zboru (ďalej len „úrad“) ako osobitný organizačný útvar. Vedúci úradu sa zúčastňuje zasadnutí rady bez práva hlasovať. Ministerstvo vnútra určuje štruktúru úradu po prerokovaní s radou.
(6) Výdavky na činnosť rady a úradu sa uhrádzajú z rozpočtu ministerstva vnútra. Rozpočet finančných prostriedkov na činnosť rady a úradu prerokuje ministerstvo vnútra s radou. Ministerstvo vnútra zabezpečuje organizačné, materiálno-technické a personálne podmienky pre činnosť rady a úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:
5a) Čl. 2 ods. 1 a čl. 3 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.
2. V § 7 ods. 1 znie:
(1) Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní6a) vo veciach, ktoré vyšetruje, vykonáva všetky úkony samostatne, je povinný vykonať ich v súlade so zákonom, zodpovedá za ich včasné vykonanie a rozhoduje nestranne, spravodlivo a bez zbytočných prieťahov.
3. V § 7 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:
„(3) Veci sa prideľujú jednotlivým policajtom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí.“.
4. Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií vo verejnom záujme
(1) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle rozkazy, nariadenia, príkazy alebo pokyny, ktorými nadriadený ukladá policajtovi povinnosti vo veciach, ktoré vyšetruje, a to do 30 dní od skončenia prípravného konania.
(2) Pred zverejnením podľa odseku 1 sa v rozkazoch, nariadeniach, príkazoch a pokynoch anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním bude pri zverejňovaní zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov.“.
5. V § 8 ods. 1 druhej vete sa na konci dopĺňajú slová „na návrh Rady pre integritu policajného zboru.“
Čl. II
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 48 ods. 1 sa dopĺňa písm. f), ktoré znie:
„f) obracať sa so svojimi podnetmi a pripomienkami k výkonu štátnej služby na Radu pre integritu policajného zboru (ďalej len „rada“).“.
2. V § 243 ods. 1 znie:
„(1) Odvolacím orgánom pri prepustení policajta zo služobného pomeru z dôvodu podľa § 192 ods. 1 písm. e) a vo veciach podľa § 242 ods. 6 je rada, inak najbližší nadriadený orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.“.
3. Doterajší text § 244 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak v prvom stupni pri prepustení policajta zo služobného pomeru z dôvodu podľa § 192 ods. 1 písm. e) a vo veciach podľa § 242 ods. 6 rozhodol minister, v druhom stupni rozhoduje rada.“.
4. V § 246 odseku 5 sa slovo „rozklad“ nahrádza slovami „odvolanie (rozklad)“.
5. Za § 267a sa vkladá § 267b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠267b
Osobitné ustanovenie pre odvolacie konanie
Povinnosť predchádzajúceho prerokovania veci v poradnej komisii podľa § 243 ods. 2 sa nevzťahuje na rozhodovanie rady.
Čl. III
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 2 šiesta veta sa bodkočiarka nahrádza bodkou a pripája sa veta:
„Všetky pokyny sa zverejňujú do 30 dní od skončenia prípravného konania; § 55m sa použije primerane.“
2. V § 46 ods. 7 sa na konci pripája veta:
„Veci sa prideľujú jednotlivým prokurátorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených generálnym prokurátorom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí.“.
Čl. IV
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z.,
zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 224 ods. 2 sa dopĺňajú písm. g) a h), ktoré znejú:
„g) môže vyhlásiť pokyn, príkaz alebo úlohu uloženú prokurátorovi nadriadeným prokurátorom za neplatné, ak zistí, že sa svojim obsahom alebo účelom priečia zákonným povinnostiam prokurátora, alebo ich obchádzajú,
h) kontroluje dodržiavanie prideľovania vecí jednotlivým prokurátorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených generálnym prokurátorom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí.“.
2. V § 224 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:
(3) Vyhlásenie neplatnosti podľa odseku 2 písm. g) môže rada prokurátorov vykonať najneskôr do troch mesiacov od oznámenia takého pokynu, príkazu alebo takej úlohy prokurátorovi.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.