NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z. a zákona č. 412/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) zodpovednosť verejného činiteľa za škodu spôsobenú štátu, územnej samospráve, verejnoprávnej inštitúcii, štátnemu podniku, obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou účasťou štátu alebo obchodnej spoločnosti, v ktorej obchodná spoločnosť s majoritnou majetkovou účasťou štátu postavenie ovládajúcej osoby,1) a to pri nakladaní s
1. verejnými prostriedkami,1a)
2. majetkom štátu,
3. majetkom územnej samosprávy,
4. majetkom verejnoprávnej inštitúcie,
5. majetkom štátneho podniku,
6. majetkom obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou účasťou štátu, alebo
7. majetkom obchodnej spoločnosti, v ktorej obchodná spoločnosť s majoritnou majetkovou účasťou štátu postavenie ovládajúcej osoby.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
1) § 66a Obchodného zákonníka.
1a) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
Doterajšie odkazy 1 a 1a a doterajšie poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a sa označujú ako odkazy 1b a 1c a poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c.
2. § 2 sa dopĺňa písmenami c) až f), ktoré znejú:
„c) verejný činiteľ je fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene orgánu verejnej moci, štátneho podniku, obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou účasťou štátu a obchodnej spoločnosti, v ktorej obchodná spoločnosť s majoritnou majetkovou účasťou štátu postavenie ovládajúcej osoby, a fyzická osoba, ktorá je orgánom verejnej moci,
d) majetok hodný verejného zreteľa zahŕňa verejné prostriedky a majetok uvedený v § 1 písm. c) bodoch 2 až 7,
e) verejný záujem je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom,
f) osobný záujem je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému činiteľovi alebo jemu blízkym osobám.
3. Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ VEREJNÉHO ČINITEĽA ZA ŠKODU
Rozsah zodpovednosti
§ 14a
(1) Verejný činiteľ je povinný pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa
a) vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou,
b) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jeho použitia,
c) presadzovať a chrániť verejný záujem.
(2) Verejný činiteľ, ktorý poruší povinnosť podľa odseku 1 alebo povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa podľa osobitného predpisu8a) alebo na jeho základe, hoci vedel, že tým môže spôsobiť škodu subjektom uvedeným v § 1 písm. c), ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá takto vznikla subjektom uvedeným v § 1 písm. c).
(3) Verejný činiteľ sa zodpovednosti podľa odseku 2 zbaví, ak preukáže, že pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa v súvislosti s ktorým vznikla škoda, konal spôsobom, ktorý viedol k vzniku škody, na základe všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia vydaného na jeho základe.
§ 14b
(1) Ak sa na nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa podieľalo viacero verejných činiteľov, zodpovedá za škodu ten verejný činiteľ, ktorý vykonal právny úkon, ktorý je podľa zákona nevyhnutný na platnosť takéhoto nakladania.
(2) Ak právny úkon podľa odseku 1
a) vykonalo viacero verejných činiteľov spoločne, zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne,
b) vykonal kolektívny orgán, zodpovedajú za škodu verejní činitelia, ktorí ako jeho členovia vyjadrili s týmto úkonom súhlas.
(3) Ak bolo podmienkou vykonania právneho úkonu podľa odseku 1 vykonanie iného predchádzajúceho právneho úkonu, zodpovedá za škodu aj verejný činiteľ, ktorý takýto právny úkon vykonal.
Uplatnenie nároku na náhradu škody
§ 14c
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa možno uplatniť vtedy, ak príslušný orgán právoplatne rozhodne, že verejný činiteľ alebo orgán verejnej moci, v mene ktorého verejný činiteľ konal pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa, porušil povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa podľa osobitného predpisu8a) alebo na jeho základe.
(2) Za rozhodnutie podľa odseku 1 sa považuje aj výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu, ak je jeho obsahom konštatovanie porušenia povinnosti, ktorou je verejný činiteľ alebo subjekt, v mene ktorého verejný činiteľ koná, viazaný pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa podľa osobitného predpisu8a) alebo na jeho základe, ak proti tomuto výsledku nie je možné podať opravný prostriedok alebo ho preskúmať iným postupom podľa osobitného predpisu.
(3) Ak rozhodnutie podľa odseku 2 vydá Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre verejné obstarávanie, je povinný bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zaslať jedno vyhotovenie generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky.
(4) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa na uplatnenie práva na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa nevyžaduje, ak kontrolu plnenia povinnosti, ktorou je viazaný verejný činiteľ alebo subjekt, v mene ktorého verejný činiteľ koná, pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa podľa osobitného predpisu8a) alebo na jeho základe nie je oprávnený vykonať žiaden orgán verejnej moci.
§ 14d
(1) Právo na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa má
a) štát, ak ide o škodu, ktorá vznikla pri nakladaní s verejnými prostriedkami,1) s ktorými nakladá iný subjekt ako územná samospráva alebo verejnoprávna inštitúcia, a pri nakladaní s majetkom štátu,
b) územná samospráva, ak ide o škodu, ktorá vznikla pri nakladaní s verejnými prostriedkami,1) s ktorými nakladá územná samospráva a pri nakladaní s majetkom územnej samosprávy.
c) verejnoprávna inštitúcia, ak ide o škodu, ktorá vznikla pri nakladaní s majetkom verejnoprávnej inštitúcie,
d) štátny podnik, ak ide o škodu, ktorá vznikla pri nakladaní s majetkom štátneho podniku,
e) obchodná spoločnosť s majoritnou majetkovou účasťou štátu, ak ide o škodu, ktorá vznikla pri nakladaní s majetkom obchodnej spoločnosti s majoritnou majetkovou účasťou štátu alebo pri nakladaní s majetkom obchodnej spoločnosti, v ktorej má postavenie ovládajúcej osoby.
(2) Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa koná v mene subjektov uvedených v § 1 písm. c) generálny prokurátor Slovenskej republiky.
(3) Generálny prokurátor Slovenskej republiky koná podľa odseku 2
a) z úradnej povinnosti, alebo
b) na základe riadne odôvodneného návrhu najmenej pätiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného činiteľa sa týka, a čo sa namieta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšia štvrtá časť a doterajšia piata časť sa označujú ako piata časť a šiesta časť.
Doterajší odkaz 8a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa označujú ako odkaz 8b a poznámka pod čiarou k odkazu 8b.
4. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
§ 16a
(1) Ak je verejný činiteľ poistený vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa, nárok na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa je potrebné pred podaním návrhu na súd predbežne prerokovať s poisťovňou, ktorá poistenie uzatvorila.
(2) Generálny prokurátor Slovenskej republiky je povinný pri predbežnom prerokovaní na základe ním podanej žiadosti v mene subjektov uvedených v § 1 písm. c) uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa z prostriedkov poistného plnenia najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa o vzniku škody dozvedel alebo do 30 dní odo dňa doručenia návrhu podľa § 14d ods. 3 písm. b) alebo rozhodnutia podľa § 14d ods. 4.
(3) Ak nie je verejný činiteľ poistený vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa alebo ak nie je nárok na náhradu škody pri predbežnom prerokovaní podľa odseku 1 uspokojený čo aj v časti do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, generálny prokurátor Slovenskej republiky je povinný domáhať sa jeho uspokojenia na súde.“.
5. § 17 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Ak bolo právo na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom uplatnené podľa Obchodného zákonníka, uplatnenie postupom podľa tohto zákona je neprípustné.
(6) Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa nie je možné žiadať náhradu nemajetkovej ujmy.“.
6. V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o škodu spôsobenú verejným činiteľom pri nakladaní s majetkom hodným verejného zreteľa, najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za desať rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti podľa § 14a došlo.“.
7. Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom podľa tohto zákona sa vzťahuje na rozhodnutia podľa § 14c ods. 1 a 2 vydané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona a na právne skutočnosti podľa § 14c ods. 3, ktoré nastali po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.