Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci NR SR Eugen Jurzyca, Peter Osuský a Jana Cigániková.
Cieľom predkladanej novely zákona o verejnom obstarávaní je zabezpečiť to, aby počas vyhlásenia verejného obstarávania a pred termínom vyhodnocovania ponúk boli účastníkom verejného obstarávania aj verejnosti dostupné údaje o cenovej úrovni obstarávaných výrobkov alebo služieb na dostupnom trhu. Toto cenové porovnávanie v záujme nezávislosti a objektivity vykoná Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) po oznámení zadávateľa verejného obstarávania o verejnom obstarávaní, ak hodnota zákazky prekročí 100 000 eur. Výsledky cenového porovnania predmetu verejného obstarávania na dostupnom trhu následne ÚVO zverejní v centrálnom registri zmlúv, ako aj na svojom webovom sídle. Týmto porovnaním sa dosiahne to, že cenová úroveň bude všeobecne známa, čo v prípade, že by došlo k významnej odchýlke pri ponúkanej cene účastníkom verejného obstarávania, okamžite upozorní zadávateľa aj verejnosť na neobvyklú a podozrivú ponuku. To znemožní takýmto ponukám byť úspešnými vo verejnom obstarávaní, pretože to zvýši kontrolu verejnosti nad primeranými cenovými ponukami zúčastnených účastníkov verejného obstarávania.
Dôležitou navrhovanou zmenou je tiež úprava zadania zákazky vo veci opisu jej predmetu, ktorá za cieľ znemožniť ustanovenie takých kritérií, podmienok či iných požiadaviek, ktoré vopred pre svoju neobvyklú konkrétnosť, špecifickosť, ktorá však nemá významný vplyv na naplnenie účelu zákazky, znemožňujú účasť väčšine potenciálnych účastníkov. Táto navrhovaná zmena je reakciou na v praxi sa vyskytujúci jav, keď predmet verejného obstarávania je natoľko špecifikovaný, že jeho kritériá vopred nastavené pre možnú výhru len určitého účastníka a vylučujú tak ostatných záujemcov, pričom táto špecifikácia vôbec nemá významný vplyv na naplnenie účelu zákazky. Takto sa zabráni tzv. „šitiu verejného obstarávania na mieru“ vopred vytipovaným záujemcom.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy ani na informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa, aby Úrad pre verejné obstarávanie po vyhlásení verejného obstarávania, ak predpokladaná hodnota zákazky predstavuje najmenej 100 000 eur, uskutočnil cenové porovnanie predmetu zákazky na dostupnom trhu a výsledky tohto porovnania zverejnil v centrálnom registri zmlúv a na svojom webovom sídle.
K bodu 2
Navrhuje sa, aby pri zadávaní zákazky technické požiadavky a opis predmetu zákazky nemohli byť stanovené tak, aby v nich boli obsiahnuté také požiadavky, ktoré nemajú významný vplyv na naplnenie účelu zákazky.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona k 1. januáru 2017.