NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ............ 2016,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 6 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Úrad po vyhlásení verejného obstarávania, ak predpokladaná hodnota zákazky predstavuje najmenej 100 000 eur, uskutoční cenové porovnanie predmetu verejného obstarávania na dostupnom trhu a výsledky tohto porovnania zverejní v centrálnom registri zmlúv a na svojom webovom sídle.”.
2.V § 42 ods. 3 sa za slová „Technické požiadavky“ vkladajú slová „a opis predmetu zákazky“ a za slová „sa nesmú“ sa vkladajú slová „určovať tak, aby v nich boli obsiahnuté také požiadavky, ktoré nemajú významný vplyv na naplnenie účelu zákazky a nesmú sa“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.