Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
júl 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2016
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Materiál upravuje domácu legislatívu vykonávania medzinárodných sankcií s dôrazom na oblasť zaistenia finančných a iných aktív sankcionovaných osôb, návrhov o zaradenie a vyradenie na/zo zoznamov sankcionovaných osôb na úrovni alebo Bezpečnostnej Rady Organizácie spojených národov („BR OSN“), informovanie osôb o zaradení, vyradení, práva odvolania sa a obhajoby pre sankcionované osoby, zároveň definuje kompetencie povinných osôb a štátnych orgánov v procese zaistenia finančných a iných aktív sankcionovaných osôb, ktorá v doterajšej platnej právnej úprave absentovala.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Cieľom návrhu zákona je zaviesť efektívne postupy pre vykonávanie medzinárodných sankcií, najmä zaistenie finančných a iných aktív teroristov a sankcionovaných osôb, čo znamená zabezpečenie, aby k zaisteniu došlo bezodkladne a bez výstrahy označených osôb, ktoré BR OSN označuje vo svojich rezolúciách, a ktoré sú následne implementované do nariadení EÚ.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Materiál sa sekundárne dotýka orgánov verejnej správy, primárne sankcionovaných osôb, podozrivých z terorizmu.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatívne riešenia neboli zvažované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
Netýka sa.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu. Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Materiál predpokladá pozitívny vplyv na štátny rozpočet, avšak v súčasnosti nie je možné tento vplyv kvantifikovať. Zákon nebude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet SR. Materiál nepredpokladá žiadne vplyvy na informatizáciu a životné prostredie, ani sociálne vplyvy, či vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
JUDr. Ladislav Hajdu odbor legislatívy MH SR, e-mail:
hajdu@mhsr.sk
tel. 02 4854 1628
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK