VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na rokovanie Číslo: UV-24456/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
191
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................... 2016
o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2016