DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: ---
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný materiál bude mať pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Prípadné výdavky súvisiace s poskytovaním podpory budú zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok. Pozitívne efekty sa predpokladajú najmä na strane príjmov štátneho rozpočtu plynúcich z tvorby nových pracovných miest a podpory realizácie investícií do sektora MSP. Pôjde predovšetkým o príjmy z priamych daní, nepriamych daní a pod. Negatívne vplyvy budú predstavovať výdavky štátneho rozpočtu súvisiace s poskytnutím jednotlivých foriem podpory. Kvantifikácia vplyvov navrhovanej právnej úpravy, v súvislosti s poskytovaním podpory MSP, na štátny rozpočet je vzhľadom na charakter právnej úpravy nemožná.
Materiál bol pripravovaný a predložený do medzirezortného pripomienkového konania pred 1. októbrom 2015; z uvedeného dôvodu sa uplatňujú pravidlá podľa aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov účinnej do 30. septembra 2015.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
2
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na celú sféru malých podnikov a stredných podnikov (ďalej len „MSP“).
Počet MSP je 531 063, z toho
mikro podniky: 515 236
malé podniky: 12 984
stredné podniky: 2 843
(zdroj: Štatistický úrad SR, Stav k 31.12.2015)
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Hlavým prínosom je vytvorenie základného rámca podpory malých podnikov a stredných podnikov, definovanie oblastí a foriem podpory, ako aj zákonné zakotvenie moderných, doposiaľ neuplatňovaných nástrojov podpory MSP, ako napríklad podnikateľský koučing a mentoring atď.
Ambíciou zákona je taktiež snaha o explicitné presadzovanie princípu „Najskôr myslieť v malom“ (Think small first) v slovenskom právnom prostredí.
Významným prínosom je pomenovanie jednotlivých opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (v § 3 Formy podpory).
Začatím vykonávania činností centra lepšej regulácie a zavedením testu MSP sa vytvára predpoklad na systematické znižovanie neprimeranej regulačnej záťaže vrátane administratívnej záťaže MSP.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Žiadna, nakoľko jedným z cieľov zákona je zníženie administratívnej/regulačnej záťaže MSP, nie jej zvyšovanie.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Zmyslom stanovenia základného zákonného rámca podpory MSP je zlepšenie stavu podnikateľského prostredia a podmienok pre podnikanie v Slovenskej republike.
3
Zákon si kladie za cieľ byť akýmsi kódexom MSP, a normou, ktorá zdôrazňuje kľúčový význam MSP pre národné hospodárstvo. Zákon upravuje formy podpory, ktoré majú podporovať slovenské MSP, v rámci ich pôsobenia na slovenskom trhu, podporovať presadenia sa slovenských MSP na jednotnom trhu EÚ, ako aj na trhoch mimo jednotného trhu v súlade s Iniciatívou „Small Business Act“.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Zákon jednoznačne pozitívne spoločenské a ekonomické dôsledky z pohľadu MSP.
V SR sa po prvýkrát zákonnou úpravou nastavuje systém efektívneho posudzovania regulačnej záťaže na MSP, explicitne sa zakotvuje princíp „Najskôr myslieť v malom“ a test MSP.
Zákon vytvára predpoklady pre vznik nových MSP. Nové spoločnosti, a to najmä MSP, najdôležitejším zdrojom tvorby nových pracovných miest. MSP každý rok vytvárajú v Európe viac ako 4 milióny nových pracovných miest. Zdroj: Akčný plán pre podnikanie 2020.
4
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Zákon pozitívny vplyv na zamestnanosť, nakoľko podporou podnikania sa zvýši zamestnanosť v rámci samozamestnávania ako aj v rámci vytvárania nových pracovných miest a udržania existujúcich pracovných miest.
Zákon vytvára predpoklady pre vznik nových MSP. Nové spoločnosti, a to najmä MSP, najdôležitejším zdrojom tvorby nových pracovných miest. Každý rok vytvárajú v Európe viac ako 4 milióny nových pracovných miest. Zdroj: Akčný plán pre podnikanie 2020.
5
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
5.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Zverejňovaním schém pomoci a programov na webovom sídle ministerstva budú poskytované elektronické služby s úrovňou minimálne I.
5.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu? (Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
nie
Ľudia
5.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
nie
5.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
nie
5.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT? (Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
nie
5.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti? (Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
nie
Infraštruktúra
5.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém? (Uveďte jeho funkciu.)
nie
5.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
nie
6
5.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
nie
5.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
nie
5.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
nie
5.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
nie
Riadenie procesu informatizácie
5.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie? (Uveďte popis zmien.)
nie
Financovanie procesu informatizácie
5.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície? (Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
nie
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
5.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
nie