NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
190
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .............. 2016
o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje formy a spôsob poskytovania podpory a pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo“) v oblasti malého a stredného podnikania.
§ 2
Oblasti podpory
Ministerstvo môže poskytnúť podporu na
a)zakladanie mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov,
b)rozvoj existujúcich mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov,
c)vytváranie nových pracovných miest alebo udržanie existujúcich pracovných miest v mikropodnikoch, malých podnikoch a stredných podnikoch,
d)zvyšovanie konkurencieschopnosti mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov a posilnenie ich postavenia na vnútornom trhu Európskej únie a mimo vnútorného trhu Európskej únie,
e)projekty združení na rozvoj mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov,
f)zachovanie a rozvoj tradičných priemyselných odvetví, remesiel, tradičných ľudových remesiel a ľudových umeleckých výrob,
g)zakladanie a rozvoj obchodných spoločností povinne vytvárajúcich základné imanie, so sídlom v Slovenskej republike, od vzniku ktorých neuplynulo viac ako 36 mesiacov a ktoré ovládané fyzickými osobami, ktoré jej zakladateľmi, a inovačným podnikom,1) mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom (startup),
1) Čl. 2 ods. 80 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
2
h)výskum a vývoj okrem pomoci poskytovanej podľa osobitných predpisov,2)
i)inovácie produktov, služieb a procesov,
j)zlepšovanie podnikateľského prostredia.
§ 3
Formy podpory
Podpora sa poskytuje
a)priamou formou ako
1. nenávratný finančný príspevok podľa osobitného predpisu,3)
2. dotácia,4)
b) nepriamou formou ako
1. informácie a poradenstvo v oblasti podnikania,
2.vzdelávanie v oblasti podnikania,
3.podporný poukaz súvisiaci s prijatím služieb v oblastiach podpory podľa § 2 (voucher),
4.organizovanie a podpora účasti na stážach, súťažiach, výstavách alebo iných podujatiach zameraných na podporu podnikania,
5.cielené posilňovanie potenciálu mikropodniku, malého podniku alebo stredného podniku, ktoré umožňuje zvyšovať jeho výkon (koučing),
6.dlhodobé odborné poradenstvo a odborný tréning, ktorého cieľom je zlepšenie podnikateľských zručností a odborný rast (mentoring).
§ 4
Žiadosť o poskytnutie podpory
(1) Žiadateľom o podporu podľa § 3 môže byť
a) mikropodnikateľ,5)
b) malý podnikateľ,6)
c) stredný podnikateľ.7)
(2) Žiadateľom o podporu podľa § 3 písm. b) môže byť aj fyzická osoba - nepodnikateľ.
(3) Žiadosť o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
(4) Žiadosť o podporu priamou formou podľa § 3 písm. a) druhý bod obsahuje
a) identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú
1. obchodné meno,
2. sídlo, právna forma, druh podniku podľa odseku 1, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, ak je zriadená,
3. identifikačné číslo,
2) § 16 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3) § 16 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) Čl. 2 ods. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
6) Čl. 2 ods. 2 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
7) Čl. 2 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
3
4. meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a spôsob, akým budú za prijímateľa podpory konať, alebo meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
5. kontaktná osoba,
b) druh priamej formy podpory a vymedzenie účelu, na ktorý sa podpora požaduje,
c) výšku požadovanej podpory,
d) plánovanú výšku vlastných prostriedkov určených na realizáciu projektu a účel ich použitia,
e) ďalšie náležitosti uvedené v prílohe schémy pomoci.
(5) Žiadosť o podporu nepriamou formou podľa § 3 písm. b) obsahuje
a) identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú
1.obchodné meno,
2.sídlo, právna forma, druh podniku podľa odseku 1, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, ak je zriadená,
3.identifikačné číslo,
4. meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a spôsob, akým budú za prijímateľa podpory konať, alebo meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
5. kontaktná osoba,
b) druh nepriamej formy podpory a vymedzenie účelu, na ktorý sa podpora požaduje,
c) ďalšie náležitosti uvedené v prílohe schémy pomoci.
(6) Žiadosť o podporu nepriamou formou podľa § 3 písm. b), ak ide o žiadateľa podľa odseku 2 obsahuje
a) identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú
1. meno a priezvisko,
2. adresa trvalého pobytu,
3. dátum narodenia,
b) druh nepriamej formy podpory a vymedzenie účelu, na ktorý sa podpora požaduje,
c) ďalšie náležitosti uvedené v prílohe programu.
(7) Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 sú
a)výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
b) projektový zámer v štruktúre uvedenej v schéme pomoci,
c) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.4)
Poskytovanie podpory
§ 5
(1) Poskytovateľom podpory je ministerstvo. Ministerstvo môže na základe písomnej zmluvy8) poveriť inú právnickú osobu, aby v jeho mene vykonávala niektoré úlohy spojené s poskytovaním podpory (ďalej len „vykonávateľ podpory“).
(2)Vykonávateľom podpory môže byť
a)príspevková organizácia alebo rozpočtová organizácia v pôsobnosti ministerstva,
b)združenie právnických osôb s účasťou ministerstva založené na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania, ktoré je prijímateľom dotácie podľa osobitného predpisu.9)
8) § 51 Občianskeho zákonníka, § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
9) § 4 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
4
(3) Vykonávateľ podpory podľa odseku 2 písm. b) je na účely tohto zákona finančnou inštitúciou10) slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov podľa osobitného predpisu11) alebo na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva podľa osobitného predpisu12) pri poskytovaní podpory podľa tohto zákona.
(4) Zmluva podľa odseku 1 obsahuje
a)označenie zmluvných strán,
b)predmet zmluvy,
c)vymedzenie formy a druhu podpory,
d)určenie úloh spojených s poskytovaním podpory,
e)spôsob kontroly,
f)dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
g)vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
h)sankcie za porušenie podmienok zmluvy,
i)meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za zmluvnú stranu.
§ 6
(1) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo alebo vykonávateľ podpory do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, ministerstvo alebo vykonávateľ podpory žiadosť zamietne.
(2) Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister hospodárstva Slovenskej republiky alebo štatutárny zástupca vykonávateľa podpory. Člen komisie nesmie byť žiadateľom. Člen komisie a jemu blízka osoba nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani zakladateľom, členom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom.
(3) Komisia je pri schvaľovaní žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikačných údajov žiadateľa.
(4) Odseky 2 a 3 sa nevzťahujú na podporu podľa § 3 písm. b) prvého bodu.
(5) Ministerstvo alebo vykonávateľ podpory zverejňuje na svojom webovom sídle
a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie podpory v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpočet na realizáciu schém pomoci a programov podľa ich účelu na príslušný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c) výzvu na predkladanie žiadostí najmenej 30 dní pred termínom predkladania žiadosti podľa § 4 ods. 4, ktorá obsahuje
1. kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti,
2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3. okruh žiadateľov, ktorí môžu podať žiadosť,
4. disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu,
5. najvyššiu a najnižšiu výšku podpory v rámci konkrétnej schémy pomoci,
6. predpokladaný termín vyhodnotenia žiadosti,
10) Čl. 38 ods. 4 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
11) Čl. 38 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
12) Čl. 152 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
5
d) výzvu na predkladanie žiadostí najmenej 15 dní pred termínom predkladania žiadostí podľa § 4 ods. 5 a 6, ktorá obsahuje
1. kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti; to neplatí pre podporu poskytovanú podľa § 3 písm. b) prvého bodu,
2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3. okruh žiadateľov, ktorí môžu podať žiadosť,
4. disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu,
5. najvyššiu a najnižšiu výšku podpory v rámci konkrétnej schémy pomoci alebo programu,
6. predpokladaný termín vyhodnotenia žiadostí,
e) zoznam schválených žiadostí aj so sumami žiadaných a schválených prostriedkov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu poskytnutej podpory a identifikácie prijímateľa podpory, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
f) zoznam neschválených žiadostí vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti.
§ 7
(1)Podporu podľa § 3 poskytuje ministerstvo na základe
a)schémy pomoci,13)
b)programu, v rámci ktorého sa podpora poskytuje len fyzickej osobe - nepodnikateľovi.
(2)Program vypracúva ministerstvo. Program obsahuje
a)opis právneho základu,
b)názov poskytovateľa podpory a vykonávateľa podpory,
c)oprávneného prijímateľa podpory,
d)cieľ podpory,
e)oprávnené projekty,
f)oprávnené výdavky,
g)formu a druh podpory,
h)rozpočet programu,
i)podmienky a mechanizmus poskytnutia podpory,
j)ustanovenia o procese posudzovania žiadosti,
k)kontrolu a vnútorný audit,14)
l)platnosť a účinnosť,
m) prílohy, ak je to potrebné.
(3)Program uverejňuje ministerstvo v Obchodnom vestníku a na svojom webovom sídle.
(4) Podpora podľa § 3 písm. a) sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ministerstvom a prijímateľom podpory. Podpora podľa § 3 písm. b) sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi ministerstvom alebo vykonávateľom podpory a prijímateľom podpory, okrem podpory podľa § 3 písm. b) prvého bodu.
(5) Zmluva o poskytnutí podpory podľa odseku 4 obsahuje
a)označenie zmluvných strán,
b)predmet zmluvy,
c)vymedzenie účelu poskytnutia podpory,
13) § 7 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
14) Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
d)formu, druh a výšku poskytnutia podpory,
e)oprávnené výdavky,
f)ďalšie podmienky, pri splnení ktorých sa peňažné prostriedky poskytnú alebo môžu byť použité,
g)spôsob kontroly,
h)dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
i)vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
j)sankcie za porušenie podmienok zmluvy nad rámec sankcií za porušenie finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,4)
j)meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za zmluvnú stranu.
§ 8
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo
a)strategicky plánuje, koordinuje a usmerňuje podporu malého a stredného podnikania,
b)poskytuje podporu podľa tohto zákona,
c)vypracúva ročnú správu o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike a predkladá ju vláde Slovenskej republiky ako súčasť správy o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie za uplynulé obdobie,
d)vykonáva test vplyvov na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky podľa § 10.
Lepšia regulácia
§ 9
(1)Lepšou reguláciou sa rozumie súhrn činností zameraných na znižovanie neprimeranej regulačnej záťaže podnikov a zlepšovanie podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s dôrazom na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky. Tieto činnosti zabezpečuje ministerstvo alebo vykonávateľ podpory na základe zmluvy podľa § 5 ods. 1.
(2)Činnosťami podľa odseku 1 sa rozumie
a)posudzovanie a kvantifikácia vplyvov navrhovaných a existujúcich právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy prostredníctvom analýzy nákladov a prínosov jednotlivých možností a spôsobov regulácie na podnikateľské prostredie s dôrazom na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky,
b)vypracovanie návrhov opatrení na zníženie regulačnej záťaže mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia a hospodárskeho rastu,
c)realizácia testu vplyvov na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky podľa § 10,
d)pomoc pri presadzovaní a zohľadňovaní špecifických požiadaviek mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov,
e)realizácia hodnotenia o prispôsobovaní právneho poriadku Slovenskej republiky právne záväzným aktom Európskej únie nad rámec požiadaviek ustanovených právne záväznými aktmi Európskej únie pri transpozícii právne záväzných aktov Európskej únie týkajúcich sa podnikateľského prostredia do právneho poriadku Slovenskej republiky.
§ 10
(1) Test vplyvov na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky je súhrn činností, ktorých obsahom sú
a)posudzovanie a kvantifikácia vplyvov navrhovaných právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky,
7
b)identifikácia alternatívnych riešení obsahu právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy, ktorých cieľom je znižovanie regulačnej záťaže mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov,
c)konzultácie so zástupcami mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov.
(2)Test vplyvov na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky vykonáva ministerstvo alebo vykonávateľ podpory na základe metodiky pre vykonávanie testu vplyvov na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky, ktorú schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
§ 11
Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike
(1) Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike slúži na
a)systematické monitorovanie a výskum malého a stredného podnikania,
b)navrhovanie opatrení na zníženie regulačnej záťaže pre mikropodniky, malé podniky a stredné podniky.
(2) Správu o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej republike vypracúva ministerstvo; vypracovaním podkladov do správy môže ministerstvo poveriť vykonávateľa podpory.
§ 12
Spoločné ustanovenia
(1) Na poskytovanie podpory sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15)
(2) Poskytovanie podpory musí byť v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci a minimálnej pomoci.16)
(3) Podporu možno poskytnúť do maximálnej výšky podpory a intenzity podpory podľa osobitného predpisu.17)
(4) Pôsobnosť orgánov kontroly upravená osobitnými predpismi18) nie je týmto zákonom dotknutá.
§ 13
Prechodné ustanovenie
Platnosť a účinnosť schém pomoci a programov podpory malého a stredného podnikania schválených podľa osobitného predpisu19) do 31. decembra 2016 zostáva zachovaná.
15) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
16) Napríklad zákon č. 358/2015 Z. z., Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
17) Čl. 4 ods. 1, čl. 8, čl. 17 až 19, čl. 21, 22, 28, 31 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
18) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení, zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19) Zákon č. 71/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8
Čl. II
Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z. a zákona č. 331/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno b) znie:
„b) činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu,1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
1a) Zákon č. ....... /2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
2.§ 4 znie:
㤠4
(1) Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu,1a) na ktoré v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa žiada dotácia, vyčlenené finančné prostriedky v rozpočtovej kapitole ministerstva. Za oprávnené prevádzkové náklady podľa prvej vety sa z časového hľadiska považujú všetky oprávnené prevádzkové náklady, ktoré združeniu právnických osôb s účasťou ministerstva vznikli od 1. januára rozpočtového roka.
(2) Dotácia podľa odseku 1 sa môže použiť aj na úhradu miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní zamestnancov a štatutárnych orgánov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, najviac však do výšky 1,7-násobku tarifného platu zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme prislúchajúceho pre 12. platovú triedu a 12. platový stupeň ustanovených nariadením vlády Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
3.§ 8 znie:
㤠8
(1)Dotáciu podľa § 2 písm. f) možno poskytnúť na financovanie projektov
a)zameraných na podporu inovácií,
b)priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja,18)
c)rozvoja priemyselných klastrových organizácií,
d)riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci, vrátane nákladov na ich prípravu a na financovanie technických štúdií realizovateľnosti a vedecko-technických služieb zameraných na zabezpečenie konkurencieschopnosti.
(2)Priemyselnou klastrovou organizáciou sa rozumie organizované zoskupenie odvetvovo alebo prierezovo zameraných nezávislých podnikateľských subjektov, malých podnikov a stredných podnikov, organizácií pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja a ďalších podporných inštitúcií, ktorých účelom je podporovať inovácie prostredníctvom zdieľania infraštruktúrnych kapacít a výmeny poznatkov a odborných znalostí medzi podnikmi a ostatnými organizáciami v zoskupení.
(3)Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie projektov.
9
(4)Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe.
(5)Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa odseku 1 právnickú osobu zriadenú ministerstvom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
18a) § 7 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 19 a 20 sa vypúšťajú.
4. V § 10 ods. 3 sa slová „programov podľa § 4“ nahrádzajú slovami „podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu1a)“.
5. V § 10 ods. 7 písmená b) a d) znejú:
„b) projektový zámer v štruktúre uvedenej v schéme pomoci podľa § 8 ods. 3,
d) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa ak ide o žiadosť podľa § 8 ods. 1 písm. c),“.
6. V § 10 ods. 7 sa vypúšťa písmeno f).
7. V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 3 ods. 1 písm. b) a c) a § 4“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1 písm. b) a c), § 4 a 8“.
8. Príloha č. 3 sa vypúšťa.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.